Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις & αποσπάσεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις & αποσπάσεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τον αριθµό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2017 – 18, σε ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α’, Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α’, Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α’, Ν.4186/2013- ΦΕΚ 193/ Α’ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 – ΦΕΚ 188/Α’) και σε ποσοστό 90% αυτών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µια ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε συστηµένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ηµεροµηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ∆ΑΕ/Β1), µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Στρατιωτική Σχολή που αποτελεί πρώτη προτίµησή τους ή στη ∆ΑΕ/Β1, αν η σχολή πρώτης προτίµησης είναι η Σχολή Ικάρων ή η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Αεροπορίας.

Προθεσμίες:

Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

ε. ∆ιεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήµατος από Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά έως Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 21 Αυγούστου 2017.

ε. ∆ιεξαγωγή ΠΚΕ: ∆ευτέρα 28 Αυγούστου 2017 έως και Παρασκευή 1 Σεπτεµβρίου 2017.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε: Πρόσληψη 220 ατόμων

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε., Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46 Γαλάτσι, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, υπ’ όψιν κας Ευμορφίας Μπούρα (τηλ. επικοινωνίας: 210 21 44 201 και 210 21 44 090).

Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210 21 44 248, 068, 077, 225 & 461.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς από Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 έως και Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: «ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ, Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας , Υπόψη κας Μπούρα».

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/1-Announce-SOX1-2017.pdf

ΔΕΗ Α.Ε – Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 43 ατόμων

Το ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 43 εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων και των κλάδων

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν από 5-5-2017 μέχρι και 15-5-2017 στην Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο χλμ. Κοζάνης- Πτολεμαΐδας τηλ. επικοινωνίας 2463052468,284, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-aneidikeutou-imeromisthiou-proswpikou/imeromisthio-proswpiko-genikis-dnsis-oruxeiwn

Τελωνειακή Περιφέρεια: Διεξαγωγή διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77, Πειραιά, που έχει έδρα τον Πειραιά, στη Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις Π.Ε. Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και τις Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου (τέως Νομό Κυκλάδων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12- 2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο, υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο..

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι και την 16 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή,στην Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77 Πειραιά, που εδρεύει στο Τελωνειακό Κατάστημα της Α΄ Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Πλατεία Αγίου Νικολάου Πειραιάς). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Διευκρινίζεται ότι προς το παρόν δεν είναι εφικτή η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω έλλειψης σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA): Πρόσληψη ατόμων για θέσεις Εθνικού Εμπειρογνώμονα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με το Α.Π. 1479/01-03-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ατόμων για τις θέσεις Εθνικού Εμπειρογνώμονα με στοιχεία: (http://careers.efsa.europa.eu/Secondment).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δεν υπάρχει προθεσμία.

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), σύμφωνα με το Α.Π. 6689/23-09-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Υπαλλήλου Τεχνικής Υποστήριξης της Μετάφρασης με στοιχεία:

-CDT-AD5-2017/01.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Πληροφορίες για τη θέση και την σχετική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

(http://cdt.europa.eu/EL/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx#430 ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-05-2017.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA): Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 2823/19-04-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

euLISA/17/CA/FGΙΙΙΙ/6.1 ΗR Assistant 08-05-2017

eu-LISA/17/CA/FGΙV/7.1 ΗR Officer 08-05-2017

eu-LISA/17/TA/AD9/4.1 Head of Human Resources and Training Unit 10-05-2017

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ανωτέρω Υπηρεσία και στις παραπάνω προθεσμίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

Πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

(http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/ContractAgent.aspx ).

(http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/TemporaryAgent.aspx ).

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινωφελής Επιχείριση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω, που εδρεύει στην Π.Ε. Δωδεκανήσων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Εργοθεραπευτής-τρια, για τη Δομή Σβουρένειο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Κω, Κως.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείριση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προνοίας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Παλαιών Εθελοντών Πολεμιστών 3, Τ.Κ. 853 00, Κως, (υπόψιν κ. Μαρίας Κικέ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22420 20440 και 22420 20444.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-05-2017 έως και 15-05-2017.

Δήμος Πολυγύρου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003673, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας), για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου», Πολύγυρος Χαλκιδικής

1ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας), για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου», Πολύγυρος Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 631 00, Πολύγυρος, Χαλκιδική, (υπόψιν κ. Σεραφείμ Βασιλείου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23713 50711.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-05-2017 έως και 15-05-2017.

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου: Πρόσληψη 26 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, της 6ης Υ.ΠΕ., που εδρεύει στην Π.Ε. Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

20ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (ειδικότητας Καθαριστών-τριών), (5νθήμερη, 6ωρη απασχόληση), Γ.Ν. Κορίνθου, Κόρινθος

6ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (ειδικότητας Καθαριστών-τριών), (5νθήμερη, 7ωρη απασχόληση), Γ.Ν. Κορίνθου, Κόρινθος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Αθηνών 53, Τ.Κ. 201 31, Κόρινθος, (υπόψη κ.κ. Γιαλούρη Αναστασίας ή Λάμπρου Γεωργίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27413 61805 και 27413 61806.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-05-2017 έως και 18-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του προγράμματος “DredGed mAteRial management plan in Souda PorT ΄΄GARNET΄΄ που εκπονείται με απευθείας ανάθεση από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ4) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου στη θέση Ειδικού Επιστήμονα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη χημική ανάλυση,

εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις θαλασσινού νερού, ιζημάτων και θαλάσσιων οργανισμών με τη χρήση ενόργανων αναλυτικών μεθόδων (όπως αέρια, υγρή χρωματογραφία, φασματομετρία μαζών), πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση Η/Υ), Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-05-2017.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας : Πρόσληψη 14 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα της Π.Ε Πρεβεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2017, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νικόπολης Δ. Πρέβεζας

3ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείο Αχέροντα Δ. Πάργας

2ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης Δ. Πρέβεζας

2ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νικόπολης Δ. Πρέβεζας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα, (υπόψη κ. Χρήστου Ζωής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26820 89890.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-05-2017 έως και 15-05-2017.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, που εδρεύει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Δικηγόρων Παρ’ Αρείω Πάγω (μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης), με μηνιαία αντιμισθία και έδρα τα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού στα τηλ.: 2313 301075, 2313 301022 και 2313 301023 (κ. Κάλτσιου Αργυρώ), (Δευτέρα – Παρασκευή 08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-05-2017 έως και 02-06-2017.

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη επειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

8 Εργάτες-τριες Γενικών Καθηκόντων, Υπηρεσία Πρασίνου, Σιάτιστα Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Νομός Κοζάνης, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Δήμος Βοΐου, Γραφείο Προσωπικού, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη, Κοζάνη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-05-2017.

Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στις Συκιές Θεσσαλονίκης,

Εκπαιδευτές Θεατρικής Αγωγής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125, ΤΚ 56728, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ) υπόψη κου Γκαγκανιάρα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 329544). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/5/2017

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 604η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) χρόνια, συνολικής ετήσιας δαπάνης 15.000,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response» – Φορέας Χρηματοδότησης: USA Government, με αριθμ. συμβολαίου: FA9550-17-1-0178.

Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Φυσικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχης Σχολής, με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του (7.5) επτά και μισό

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-829 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:

dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

http://www.demokritos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Αθανάσιο Σπηλιώτη στο τηλέφωνο: 210-6503383 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.speliotis@inn.demokritos.gr

Δήμος Δέλτα: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των Υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», στο Δήμο Δέλτα, που εδρεύει στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης.

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΠΕ ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας Τ.Κ. 57400 Σίνδος, απευθύνοντάς την στο ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ (κτίριο υπηρεσιών) υπόψη κ. Τοπάλογλου Βασιλικής ή κ. Χαζαράκη Θεόκριτου (τηλ. επικοινωνίας: 2313/300541 ή 503, αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως 15/5/2017

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης: Πρόσληψη 59 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ Ν Ξάνθης.

ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών-τριών) για 4ωρη/5ωρη/6ωρη απασχόληση 59

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 – ΞΑΝΘΗ», απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Χασιώτη Αθανασία (τηλ. επικοινωνίας: 2541351172,158). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως 21/5/2017

Δήμος Αίγινας: Πρόσληψη 1 δικηγόρου

Προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αίγινας. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Αίγινας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους στο Δημαρχείο Αίγινας (Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3 Τ.Κ.18010 Αίγινα) και ειδικότερα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Διοικητικής Μέριμνας(αρμόδιος υπάλληλο Μητσός Νεκτάριος τηλ. 22973 20034)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως 7/6/2017

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «IASIS – Integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients» (Ε-12153) – Grant Agreement No 727658.

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση για βιοιατρικά κείμενα και δεδομένα.

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε επεξεργασία φυσικής γλώσσας για βιοιατρικά κείμενα.

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικής έρευνας και ανάπτυξης σε εξόρυξη γνώσης. γλώσσας για βιοιατρικά κείμενα

Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης σε ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων.

Μία (1) θέση οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-836 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30 Νοεμβρίου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ν.Κυραμάριου ή κ. Α.Κάλιοση (τηλ. επικοινωνίας: 2651001051, 2651001053), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 4 Μαΐου 2017 έως 10 Μαΐου 2017).

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Προκηρύσσεται η πλήρωση της κάτωθι μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ως εξής:

Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα από 4-5-2017 έως και 23-5-2017.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην ταχυδρομική Δ/νση 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (τηλ.: 2813404443).

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) καθώς και στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (www.hc-crete.gr ).

Επίσης κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης.

Δήμος Μίνωα – Πεδιάδας: Πρόσληψη 21 υδρονομέων

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02/05/2017 έως και την 8/05/2017 στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΞΗ – Ακτινοβολήσεις TANDEM» (Ε-11551) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 633053.

Επιστημονικός Συνεργάτης – Τεχνικός Υπεύθυνος Λειτουργίας του Επιταχυντή Ιόντων Tandem με Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-830 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:

dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου γιατρού, κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, με βαθμό Επιμελητή Β΄, για το Α΄ Παθολογικό Τμήμα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» εις τριπλούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 4-5-2017 έως και 23-5-2017.Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου, στη διεύθυνση Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ», Υψηλάντου 45-47 Αθήνα ΤΚ 10676, Τμήμα Προσωπικού,

«Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τηνσφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Δήμος Άκτιου – Βόνιτσας: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Άκτιου-Βόνιτσας (∆/νση: Ε.∆εληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643360116) εντός πέντε(5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο και αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κ. Αργυρού Ασπασία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως 9/5/2017

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: Πρόσληψη Προσωπικού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη Προσωπικού για την πλήρωση θέσεων Στελεχών με απόσπαση ή μετακίνηση 5ετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, από Υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Πτυχίο Νομικής Σχολής) με Σχέση Εργασίας Μονίμου ή Ιδιωτικού Δικαίου του Δημόσιου Τομέα και των φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.).

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων κατηγορίας ΠΕ είναι τα ακόλουθα:

– Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Νομικής Σχολής

– Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Υπηρεσία του Δημοσίου

– Καλή γνώση στη χρήση βασικών προγραμμάτων Η/Υ

– Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας (εκτός της Ελληνικής).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας (κοινοποίηση και προς το φορέα προέλευσης), μία Υπεύθυνη Δήλωση, το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα και να επισυνάψουν πρόσφατο έγγραφο Υπηρεσιακών Μεταβολών του φορέα προέλευσης και να τα αποστείλουν είτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: nlazarid@epeaek.gr / kmouk@epeaek.gr , είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Κοραή 4, 1ος όροφος, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

(Με την ένδειξη: Για Πρόσκληση Στελέχωσης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3278020 και 210 3278030 (καθημερινά 10.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος, υπόδειγμα της Αίτησης υποψηφιότητας και υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.epanad.gov.gr και http://www.edulll.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: δεν υπάρχει προθεσμία, (ανοικτή).

Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εδρεύει στη Λ. Θηβών 196-198, (κτίριο Κεράνη) της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την άμεση λειτουργία της με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό, ανακοινώνει την πρόσληψη με αποσπάσεις προσωπικού 3ετούς διάρκειας, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

4ΕΕΠ, Ειδικότητας Νομικών

2ΕΕΠ, Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

2ΕΕΠ, Ειδικότητας Οικονομικών

1ΕΕΠ, Ειδικότητας Πληροφορικής

1ΕΕΠ, Ειδικότητας Στατιστικολόγου

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

2ΥΕ Επιμελητών

Η πλήρωση των θέσεων του ΕΕΠ γίνεται με απόσπαση Μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ Υπαλλήλων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 51, Ν. 1892/1990 (101/Α’). Η πλήρωση των λοιπών θέσεων γίνεται με απόσπαση Μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ Υπαλλήλων των φορέων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 51, Ν. 1892/1990.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7767029.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-05-2017.

πηγη

Loading...
loading...

Δείτε επίσης

Αισθάνεστε συνέχεια κουρασμένοι; Αυτή η βιταμίνη λείπει από τη διατροφή σας

Μήπως σε πονάνε τα κόκαλά σου και νιώθεις διαρκώς εξαντλημένος όσο και να προσπαθείς να …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *