888 Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα | Kontasas
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Αποφασίζουμε Την προκήρυξη της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μιας (1) θέσης μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση.

2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.

3. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν.

4. Βιογραφικό σημείωμα.

5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25−6−2007(ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/27−6−2007) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

10. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/τ. Β΄/23−10−2006) κοινή υπουργική απόφαση.

11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και 12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26−3−2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 24/5/2017 έως 23/6/2017 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό Μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και της εισηγητικής επιτροπής και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στον ιστότοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr . (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (που έχει έδρα στο Μεσολόγγι) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο τηλέφωνο: 26310 58245.

Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 44401/12-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΞ0ΩΡ5-ΧΣ3) ΣΟΧ 3/2017 την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός -1- ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης) για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 5 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 15-05-2017 μέχρι και 24-05-2017 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής.

Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

2313-317139, 2313-317128, 2313-317137, 2313-317666 & 2313-317116.

Πληροφορίες: Δήμου Μαργαρίτα ΠΕ-Διοικητικού Α’ Βαθμός

Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

Δήμος Θεσσαλονίκης

τηλ.: 2313317116

e-mail: m.dhmou@thessaloniki.gr

Δήμος Εμμανουήλ Παππά: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά, που εδρεύει στο Χρυσό της Π.Ε. Σέρρες, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Εμμανουήλ Παππά», Χρυσό Σερρών

1ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Εμμανουήλ Παππά», Χρυσό Σερρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Εμμανουήλ Παππά, Τ.Κ. 620 46, Χρυσό, Σέρρες, (υπόψη κ. Χρήστου Κίτσιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23213 52623.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-05-2017 έως και 19-05-2017.

Δήμος Δομοκού: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Δομοκού, που εδρεύει στο Δομοκό της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δομοκού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Δομοκού», Δομοκός Φθιώτιδας

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Δομοκού», Δομοκός Φθιώτιδας

1ΔΕ Διοικητικού, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Δομοκού», Δομοκός Φθιώτιδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δομοκού, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ. 350 10, Δομοκός, Φθιώτιδα, (υπόψη κ. Γεώργιου Παπαχρήστου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22323 50208 και 22323 50200.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-05-2017 έως και 19-05-2017.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.5121.01/12/07/03-08-2007 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κατά το μέρος που αφορά την προκήρυξη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού. Ματαίωση κάθε εκκρεμούς σχετικής διαδικασίας.

Αποφασίζουμε την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 5121.01/12/03-08-2007 Προκήρυξης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά το μέρος που παραμένει εκκρεμής και αφορά την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής) , στις ΑΕΝ/Ασπροπύργου, Μακεδονίας και Κρήτης, συνολικά τριών (03) και τη ματαίωση κάθε εκκρεμούς διαδικασίας πλήρωσης αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας σκεπτικό.

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Έρευνας «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Έρευνας «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30-12-2018, εξειδικευμένων μελών της ομάδας έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

1 Web Developer/Graphic Designer (εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου), με Κωδικό Αναφοράς Κ1/Π391

1 Συνεργάτης Παρακολούθησης και Υποστήριξης Εργασιών (εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου), με Κωδικό Αναφοράς Κ2/Π391.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π391_09-05-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις (αρμόδια κ. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr ) και για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο http://www.cti.gr .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος BLUEMED, το οποίο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. (Horizon 2020Call: H2020-BG-2016-2017 (Blue Growth–Demonstrating an ocean of opportunities, Topic:BG-13-2016 Type of action: CSA(Coordination and support action), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΄΄Developing Mediterranean –specific protocols to protect biodiversity from litter impact at basin and local MPAs scales MEDSEALITTER΄΄, το οποίο χρηματοδοτείται από το ERDF κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: ΄΄CMEMS MED MFC΄΄, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 9μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Τμήματος Φυσικής, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-05-2017.

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-08-2017 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Νηπιαγωγών, Παιδικός Σταθμός «Ηλιαχτίδες», Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»,

Διοικητικό Τμήμα, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Ζάϊκου Γεώργιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 727210.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-05-2019 έως και 19-05-2019.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος: Big Data Ocean, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Horizon 2020), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΠΕ Φυσικής με Διδακτορικό Δίπλωμα στις θαλάσσιες κατασκευές, εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης διασποράς πετρελαιοκηλίδων, εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάλυση και χρήση δεδομένων από υδροδυναμικά και κυματικά αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄EMODNet Lot4 Chemistry΄΄ το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου Ειδικού Επιστήμονα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Χημικών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Χημεία Περιβάλλοντος, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με τη θαλάσσια ρύπανση και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄DANUBIUS-PP΄΄, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΠΕ Χημικών με Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία, σχετικό με Θαλάσσια Χημεία-Ωκεανογραφία, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα με τον κύκλο του άνθρακα και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄EMODNet High Resolution Seabed Mapping΄΄, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 18μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου Ειδικού Επιστήμονα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Πτυχιούχος Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Περιβαλλοντική Μηχανική, εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με αποτύπωση του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου, αποδεδειγμένη ικανότητα στη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και εξειδικευμένων λογισμικών για την ανάλυση και επεξεργασία βαθυμετρικών δεδομένων (πχ πολυδεσμικού και μονοδεσμικού βυθόμετρου) και των αντίστοιχων μεταδεδομένων και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄PROTOMEDEA’’, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (DG MARE), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, ενός (1) ατόμου Ειδικού Επιστήμονα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Βιολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή του Ε.Α.Π. ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα θαλάσσια οικοσυστήματα και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ερευνητικά προγράμματα μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, άριστη γνώση Αγγλικών και 3 τουλάχιστον επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετ. με το αντικείμενο της προκήρυξης, Γούρνες Δ. Χερσονήσου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Θαλασσόκοσμος, Γούρνες, Τ.Κ. 715 00, Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, είτε:

β)ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. , Τ.Θ. 2214, Τ.Κ. 710 03, Ηράκλειο, Κρήτη, είτε:

γ)στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 337806 (αρμόδια κ. Β. Δεσίπρη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.),του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στο Μεσολόγγι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη (αριθ. πρωτ. 14814/09-05-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) ενός (1) ατόμου, στη θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» ΑΡΡ1588.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26310 58245, (Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα στο Μεσολόγγι, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-05-2017 έως και 23-06-2017.

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 75 ατόμων

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ., καθώς και των ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας και Μονάδων Υγείας που ανήκουν σε αυτήν στους Ν. Αχαΐας, Αιτωλ/νίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ιωαννίνων , Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων και ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπάτης 1, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα, Αχαΐα, (υπόψη κ.κ. Γιαννοπούλου Γεωργίας και Μαμαλή Βασιλικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2613 600567.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-05-2017 έως και 19-05-2017.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: ΄΄Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, για τον καθορισμό δεικτών (διατόμων και ψαριών) στην παραλιακή ζώνη και στους ποταμούς της Ελλάδας΄΄ το οποίο χρηματοδοτείται από την ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Βιολογίας

1ΠΕ Γεωπονίας

1ΠΕ Βιολογίας

1ΠΕ Χημικός Μηχανικός

1ΠΕ Γεωλόγος Μηχανικός

1ΠΕ Περιβαλλοντολογίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 46,7 χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: E-mail: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-05-2017.

Τ.Ε.Ι. Κρήτης/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Graphene-based disruptive technologies-GrapheneCore1», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Υποψήφιος Διδάκτωρ – ΠΕ Φυσικός ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, με διάρκεια σύμβασης από ημερομηνία εγκρίσεως έως 31-03-2018 (Ανθρωπομήνες έως 5,8), ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο

1Υποψήφιος Διδάκτωρ – Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός, με διάρκεια σύμβασης από ημερομηνία εγκρίσεως έως 31-03-2018 (Ανθρωπομήνες έως 3,6), ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο

1Υποψήφιος Διδάκτωρ – ΠΕ Φυσικός, με διάρκεια σύμβασης από ημερομηνία εγκρίσεως έως 28-02-2018 (Ανθρωπομήνες έως 3,6), ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο

1Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια – ΠΕ Φυσικός ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με διάρκεια σύμβασης από ημερομηνία εγκρίσεως έως 31-03-2018 (Ανθρωπομήνες έως 3,6), ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο

1ΠΕ Χημείας ή Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με διάρκεια σύμβασης από ημερομηνία εγκρίσεως έως 31-03-2018 (Ανθρωπομήνες έως 3,6), ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) καθημερινά (09.00π.μ.-15.30μ.μ.) στην ταχ. διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, Γραμματεία, Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο, Κρήτη.

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )

«Graphene-based disruptive technologies-GrapheneCore1» (κωδ. έργου: 80222)

Αρ. Πρωτ. 2372/08.05.2017

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ…):

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Α/Α Θέσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Θέση: « ………».

Πληροφορίες για την πρόσκληση ενδιαφέροντος στο τηλ.: 2810 379161

(κ. Κλαίρη Νικηφόρου), (εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δ.Υ.),

e-mail: kleoniki21@staff.teicrete.gr

και για το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2810 379895 και 2810 379157

(κ. Εμμανουήλ Κυμάκης), e-mail: kymakis@staff.teicrete.gr

Website: http: nano.teicrete.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-05-2017 (ώρα 15.30μ.μ.).

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, , ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επιμελητής Β’, Ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο των Δ.Υ.ΠΕ. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν μέσα σε φάκελο με έλασμα, αφού πρώτα ελεγχθούν, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Γραμματεία, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 411 10, Τ.Θ. 1425, Λάρισα, Θεσσαλία,

με την επισήμανση: «Για την προκήρυξη θέσεων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 501453 (εργάσιμες ημέρες και ώρες), (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: από 12-05-2017 έως και 31-05-2017.

Δήμος Τρίπολης: Πρόσληψη 31 ατόμων

Ο Δήμος Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 2 μηνών, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Αρχηγός ΠΕ Φυσικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Σχολής

5ΠΕ Σχολών Φυσικής Αγωγής και ελλείψει αυτών φοιτητών σχολών Φυσικής Αγωγής

Ένας (1) τουλάχιστον εκ των ανωτέρω θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη

12 Ομαδάρχες ΠΕ ή ΤΕ Πτυχιούχων ή Φοιτητών και ελλείψει αυτών, αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένας (1) τουλάχιστον εξ αυτών θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας

1 Ιατρός και ελλείψει αυτού Νοσηλευτής

1 Νοσηλευτής

1 Μάγειρας

6 Τραπεζοκόμοι

2 Καθαρίστριες

1 Φύλακας

1 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β’ Κατηγορίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2713 600431 και 2713 600432.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-05-2017.

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», που εδρεύει στη Βάρη της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της εθνικής συγχρηματοδότησης (Matching Funds) για το έτος 2016 (αρ. αποφ.17156/02-02-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου, 3μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου στη θέση Τεχνικού με εξειδίκευση στις διαγονιδιακές τεχνολογίες στον ποντικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Βιολογίας ή συναφών αντικειμένων με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μοριακή Βιολογία και Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Βάρη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: positions@fleming.gr

με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης: 0517-TRANSGENICS-RA».

Αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9656310 (εσωτερικό 220),

ή στο e-mail: transgenics@fleming.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-05-2017.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 342/Γ’/11-04-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Σοφοκλέους 1, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα, τηλ.: 210 3689408)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1617021578/21-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΗΑ46ΨΖ2Ν-ΠΚ7)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Γλώσσα-Φιλολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στη Γραμματεία τoυ Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-06-2017.

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Πρόσληψη 5 υδρονομέων

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 11-05-2017 έως και 17-05-2017 στη Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τις ώρες 7:30 – 15:00.

Υδρονομείς: πέντε (5)

Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταχ. Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλέφωνο 2551064190, 2551064161, FAX: 2551064217

Δήμος Αρταίων: Πρόσληψη 4 υδρονομέων

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12-5-2017 έως την 18-5 -2017, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ.Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 09:00 – 13:00.

Υδρονομείς: τέσσερα (4)

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 13:00 στην Διεύθυνση Περ.Οδός και Αυξεντίου, Τηλέφωνα 26813 62212,213 (Ε. Πανούτσου & Ε. Σαπρίκης)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη του Νομού Λακωνίας

ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης, οκτώ (8) άτομα, πλήρους απασχόλησης

ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης, ένα (1) άτομο, 6ωρη απασχόληση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ 23100-Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Κουμουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 93125).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως 29/5/2017

Ακαδημία Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Ζωγραφικής, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, τις αιτήσεις τους με βιογραφικό σημείωμα και τα έργα τους σε τρία αντίτυπα (Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 28, κ. Μαρία Γαλάνη, τηλ. 210 3614552, 210 3664782).

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Υπευθύνου Kτηνιάτρου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση συμβάσεως έργου με Κτηνίατρο, στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα”

Θέση: Υπεύθυνος Κτηνίατρος για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας

Προθεσμία αιτήσεων: έως 10/6/2017

Για πληροφορίες αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

prosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response» – Φορέας Χρηματοδότησης: USA Government, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement FA9550-17-1-0178.

Άτομα: ένα (1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-829 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr

Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response», το οποίο υλοποιείται στις Εγκαταστάσεις του ΙΝΝ του ΕΚΕΦΕ «Δ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως 4/6/2017

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, διάρκειας έως τις 31-08-2018, ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, με βαθμό τουλάχιστον Β΄, που υπηρετούν οργανικά στους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. και που επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση έως τις 31-08-2018) στη θέση του Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και απευθύνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η επιλογή και τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν πρότασης του ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια μέχρι 31-08-2018.

Διευκρινίζεται ότι η θητεία του Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου θα είναι ετήσια, εκτός αν εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που να προβλέπει την πλήρωση της θέσης εντός του σχολικού έτους 2017-2018, οπότε στην περίπτωση αυτή η θητεία του Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου θα λήξει με την ανάληψη καθηκόντων από τον εκπαιδευτικό που θα επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που θα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί.

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, στις οποίες θα έχουν κατατεθεί αιτήσεις, θα πρέπει να αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου έως την Τρίτη 23-05-2017: α) ταχυδρομικά τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα βιογραφικά και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά καθώς και τις βεβαιώσεις με την συνολική εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία που θα εκδώσουν για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά και β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον επισυναπτόμενο συγκεντρωτικό πίνακα συμπληρωμένο στο e-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr .

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες δεν θα έχει υποβληθεί καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου, θα πρέπει να αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου έως την Τρίτη 23-05-2017 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έγγραφο με το οποίο θα ενημερώνουν για τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-05-2017.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 23 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 2965/26-04-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 26η Μαΐου 2017:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.B.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Ενέργειας (ENER.B.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Ενέργειας (ENER.C.3)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.B.2)

Όσον αφορά στην 26η Ιουνίου 2017:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.F.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.G.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.B.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.E.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ,μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 26η Μαΐου 2017, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-05-2017 και για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 26η Ιουνίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-06-2017.

πηγη

Loading...
loading...

Δείτε επίσης

ΟΑΕΔ: Τα δύο νέα προγράμματα που απευθύνονται σε άνεργους νέους

«Τα δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ απευθύνονται σε άνεργους νέους και εγγυώνται μισθούς από 1.000 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *