Ανθεκτικά τα λειτουργικά μεγέθη της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο 2021


Το πρώτο τρίμηνο 2021, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 390,6 εκατ. ευρώ, έναντι 569,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 317 εκατ. ευρώ σχετίζονται με επερχόμενες πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου προς αναδιάρθρωση στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο (Project Sky).

Ως αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο 2021, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 4%, ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις, έναντι μέσου όρου 5,8% το προηγούμενο τρίμηνο, εκ του οποίου περίπου 3,2% σχετίζεται με αναμενόμενες συναλλαγές τιτλοποίησης ή πωλήσεις χαρτοφυλακίων.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση