Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.935 θέσεις στις ΤΟΜΥ – Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις


Ξεκινησαν σήμερα 29 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 1.935 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας.

Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την
αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Πρόκειται για νέους οικογενειακούς γιατρούς (γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι) που στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr) αίτηση συμμετοχής , από την Δευτέρα 29 Μαρτίου έως και τις 12 Απριλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Απριλίου 2021.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr και της πλατφόρμας που λειτουργεί σε αυτή αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με χρήση των διαπιστευτηρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την είσοδο στον κόμβο του TaxisNET. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικής Αίτησης» στη σελίδα του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. Ακολούθως οι υποψήφιοι, επιλέγοντας από τις καρτέλες στο περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Τα Στοιχεία Μου», προβαίνουν στη συμπλήρωση και την υποβολή όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας. Μετά την ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει στην συμπλήρωση των προσόντων (υποχρεωτικών και μη) και των λοιπών ιδιοτήτων που διαθέτει προκειμένου να υποβάλει αίτηση. Επιλέγοντας από το περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Αιτήσεις», εμφανίζεται οθόνη με την αίτηση που έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος και δεν έχει οριστικοποιήσει. Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα δεν εμφανίζεται καμία αίτηση. Για την συμπλήρωση νέας αίτησης επιλέγει το πεδίο «Νέα Αίτηση».

Τα 5 βήματα για την σωστή υποβολή αίτησης

Βήμα 1ο Η νέα καρτέλα περιλαμβάνει όλες τις δυνατές επιλογές για τον υποψήφιο, ο οποίος επιλέγει την κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), τον κλάδο (Ιατρών, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού, Επισκεπτών/-τριών Υγείας, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών και Διοικητικών Γραμματέων) και την ειδικότητα (Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής). Συνοπτικά οι επιλογές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Βήμα 2ο Στις καρτέλες «Προσόντα» και «Κοινωνικά Κριτήρια» ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει (είτε με επιλογή από τη διαθέσιμη λίστα, είτε με ελεύθερη εισαγωγή, είτε με επιλογή των αντίστοιχων πεδίων) όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης, τα μη υποχρεωτικά πεδία για τα οποία κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα / ιδιότητες και τα κοινωνικά κριτήρια που επικαλείται.

Βήμα 3ο Στην καρτέλα «Επιλογή Θέσεων» ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει με σειρά προτίμησης έως και πέντε (5) κωδικούς θέσης από την λίστα που εμφανίζεται και να επιλέξει το πεδίο της εντοπιότητας για όλες τις θέσεις που πληροί τις προϋποθέσεις.

Βήμα 4ο Στην Καρτέλα «Δικαιολογητικά» ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει με επιλογή το είδος των δικαιολογητικών που θα αποστείλει για τον έλεγχο των προσόντων / ιδιοτήτων που επικαλείται και τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα αποδεκτά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά. Για κάθε προσόν / ιδιότητα συμπληρώνεται ένα πεδίο. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα πεδία, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον πεδία και να περιγράψει το δικαιολογητικό που περιλαμβάνει.

Βήμα 5ο Για «Οριστική Καταχώρηση» υπάρχει ειδικό πεδίο με την αναφορά «Οριστική Καταχώρηση». Επιλέγοντας αυτό ο υποψήφιος μεταβαίνει στο στάδιο της διαδικασίας οριστικής υποβολής, όπου καλείται να επιβεβαιώσει την οριστικοποίησή της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση μέσω της πλατφόρμας. Επιβεβαίωση της οριστικοποίησης αποστέλλεται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την οριστική καταχώριση καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίτηση. Η οριστικοποιημένη αίτηση μπορεί να ακυρωθεί εντός της προθεσμίας για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εκτός εάν έχει ήδη αποσταλεί σε εκτυπωμένη μορφή ή κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά. Στην τελευταία περίπτωση, τροποποίηση της υποβληθείσας αίτησης για τυχόν λάθη των υποψηφίων, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων για μια και μόνο φορά. Οι τροποποιήσεις γίνονται μόνο χειρόγραφα στο εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης και μονογράφεται κάθε διόρθωση.

πηγηloading…

realhosting
loading...

Απάντηση