888 ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Πώς & πότε θα υποβάλλουν την αίτηση οι υποψήφιοι (πίνακες) | Kontasas
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Πώς & πότε θα υποβάλλουν την αίτηση οι υποψήφιοι (πίνακες)

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Πώς & πότε θα υποβάλλουν την αίτηση οι υποψήφιοι (πίνακες)

Ακολούθως οι υποψήφιοι, επιλέγοντας Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων, προβαίνουν στη δημιουργία νέας αίτησης επιλέγοντας Νέα Αίτηση (βλ. Διαχείριση ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τον Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.

Στους υποψήφιους παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της ηλεκτρονικής αίτησης και να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους.

•ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

•Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού.

•Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καταγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, κατά ανώτατο όριο 120 κωδικοί θέσεων και τις λοιπές προτιμήσεις (πέραν των 120) με τα στοιχεία αυτών (προσόντα, κριτήρια) στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού, τα δηλώνουν σε ειδικό προς τούτο διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pdf) το οποίο το επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και το επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ σχετικές οδηγίες.

•Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, εμπειρία, δεύτερος τίτλος σπουδών κ.λ.π.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης και στο πεδίο Επιδιωκόμενες Θέσεις με Σειρά Προτίμησης προκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά.

•Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα, εμπειρία) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο πρόσθετο προσόν (βλέπε Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΠΕ ή Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΤΕ ή Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΔΕ στήλη Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα) που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προσόν στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα, εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά.

•Ειδικότερα:

α. ο υποψήφιος της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (αριθμό ανήλικων τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, εξάμηνα ανεργίας, ηλικία) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης και στο πεδίο Βαθμολογούμενα Προσόνταπροκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά. Σε περίπτωση που διαθέτει εμπειρία πρέπει ο υποψήφιος να τη δηλώσει στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης και στο πεδίο Επιδιωκόμενες Θέσεις με Σειρά Προτίμησης προκειμένου να μοριοδοτηθεί για το κριτήριο αυτό.

β. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,προκειμένου να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. (β΄επικουρικός πίνακας κωδ.θέσεων 2006, 2008-2015, 2074, 2090-2091, 2097-2207, 2209-2244, 2263-2308, 2618, 2625, 2640-2643, 2647-2660, 2662-2713, 2715-2716, 2720-2738, 2741, 2743-2827, 2833-2857, 2859-2952, 2954-3030, 3032-3058,3060-3153, 3155-3164, 3166-3202, 3204-3210, 2309-2607, 2612-2617, 2619-2624, 2626-2636, 2953, 3031, 3059, 3154, 3165, 3203) καθώς και τα κριτήρια της ΔΕ κατηγορίας για να μοριοδοτηθούν για τις θέσεις αυτές.

•Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνος, Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, Τρίτεκνος, Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστήσας Πόντιος ομογενής και ομογενής του ν. 2790/2000, άτομο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομο που έχει τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, Έλληνας υπήκοος που προέρχεται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης καθώς και τα άτομα που ανατράφηκαν σε δημόσιο βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο πρέπει να δηλώσουν τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, στο πεδίο Ιδιότητες της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να τους αναγνωριστούν οι αντίστοιχες ιδιότητες.

•Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις του κριτηρίου της εντοπιότητας επιλέγει στο πεδίο Επιδιωκόμενες Θέσεις με Σειρά Προτίμησης τον κατάλληλο κωδικό εντοπιότητας σύμφωνα με Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΠΕ ή Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΤΕ ή Πίνακα Κατανομής Θέσεων ΔΕ ήΠίνακα Κατανομής Θέσεων ΥΕ που αντιστοιχεί στην (στις) επιδιωκόμενη (ες) θέση (εις) και με την επιλογή αυτή δεσμεύεται να υπηρετήσει για μία τουλάχιστον δεκαετία.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και από τη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν την αίτηση που έχουν υποβάλει και ακολούθως την ένδειξη Προβολή και στη συνέχεια Εκτύπωση. Η εκτύπωση της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι αποστέλλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου που έχουν καταγράψει τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων του λογαριασμού των υποψηφίων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα.

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Έρχεται προκήρυξη – μαμούθ στους δήμους (Μόνιμοι)

Προκήρυξη – μαμούθ προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στους δήμους. Η …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *