Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / ΔΕΥΑ: Αυτά είναι τα 14 άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

ΔΕΥΑ: Αυτά είναι τα 14 άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ, μετά την ψήφιση του στη Βουλή, και πλέον μπαίνουν σε εφαρμογή οι σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ΟΤΑ που απορρέουν από τα 140 άρθρα του και τις τροπολογίες του.

Το Πολυνομοσχέδιο είναι πλέον νόμος του Κράτους (ν. 4483) και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Όπως επιβεβαιώνεται και από τον τίτλο του, ένα σημαντικό μέρος των άρθρων του (14) αφορά των εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Τα συγκεκριμένα άρθρα καταρτίσθηκαν μετά από στενή συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Αναλυτικά τα άρθρα:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (Α΄191) αντικαθίσταται

ως εξής:

«Άρθρο 1

Σύσταση -Αντικείμενο

 1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευ-

σης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-

καίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο

του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδο-

σκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της

ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά

από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

 1. Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας,

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1876/1990

(Α΄ 27), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 1767/

1988 (Α΄ 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α΄ 21). Στην τελευ-

ταία περίπτωση, οι Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2

περίπτωση 1α΄ του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

 1. Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους,

είναι υπεύθυνες για:

α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του

προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλω-

σης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους

καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την

παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα

αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περι-

βάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,

διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων

επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων

διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων

και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών

υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος

της περίπτωσης β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και

διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών

επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

 1. Οι Δ.Ε.Υ.Α. συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικο-

νομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των

οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η

επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστα-

σή τους, τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται

σε αυτές, ο τρόπος εκμετάλλευσης των περιουσιακών

στοιχείων, των έργων και των υπηρεσιών τους και των

εσόδων από αυτή, καθώς και η περιοχή αρμοδιότητάς

τους. Η απόφαση για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνεται με

πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως.».

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης

 1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοι-

κείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από

επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με

απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα

μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί εκ-

πρόσωποι του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος

των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από την

πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των

εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέ-

τοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση,

τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και

ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοι-

νωνικού φορέα της περιοχής, που καθορίζεται με από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη

είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου Δήμου, με

αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντι-

κείμενο της επιχείρησης και ορίζονται με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση των αιρετών

μελών, ένα (1) τουλάχιστον μέλος υποδεικνύεται από τη

μειοψηφία. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

 1. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση πε-

ρισσότερων του ενός Δήμων, τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη,

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αι-

ρετών εκπροσώπων από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και,

σε περίπτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδει-

κνύει έναν επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση

διαδημοτικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου και ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός

φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του ορίζονται από

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχεί-

ρησης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου

σε πληθυσμό Δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση,

πλην του Δήμου της έδρας της επιχείρησης.

 1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη

θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτω-

ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότη-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να

αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αι-

τιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που

τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία

του αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του

εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού

ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η σύμφωνη

γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε.

 1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετέχει,

χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής θεμάτων προς συ-

ζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.

 1. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον

Πρόεδρο αυτού.

 1. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι

αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων, ισχύουν οι

διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη εκλογιμότητας

και ασυμβίβαστων.

 1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να

είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας

μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήπο-

τε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοει-

δούς επιχείρησης.

 1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν

δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις

παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημί-

ωση που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρό-

ταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η

αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό

50% του ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου, σύμφωνα

με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσί-

ας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, πέραν του

μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε

αυτόν και στον αναπληρωτή του.

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του

γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται

με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού

Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των

πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση,

που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη αυτού

παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση

και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της

αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών

του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος

της αποζημίωσης του Προέδρου της επιχείρησης.».

Άρθρο 3

Το άρθρο 5 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

και Προέδρου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και

αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση,

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

 1. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) μεριμνά για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της

επιχείρησης,

β) διορίζει τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές

Υπηρεσιών της επιχείρησης,

γ) εγκρίνει, κατά το πρώτο έτος της θητείας του, το

πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, στο οποίο

αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης,

του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επεν-

δύσεις, των λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό

κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος,

που υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/

2007 (Α΄ 57), το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του

ν. 3199/2003 (Α΄ 24), την εκάστοτε ισχύουσα σχετική

νομοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής

Υδάτων περί των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και

Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και των Διαδικασιών

και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών

ύδατος στις διάφορες χρήσεις του,

δ) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευ-

ής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης

και αποχέτευσης, των έργων κατασκευής, συμπλήρω-

σης και συντήρησης των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων

των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους

σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων,

ε) εγκρίνει, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την

έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογι-

σμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των

εξόδων το οποίο προσαρμόζεται στο, κατά το προηγού-

μενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Σε περί-

πτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της

Δ.Ε.Υ.Α., στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα επεν-

δύσεων, επισυνάπτεται μελέτη κόστους -οφέλους στην

οποία αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα

με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές

δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων και οι

δαπάνες επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού

έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί

τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία

των εσόδων και τις ανάγκες που παρουσιάζονται, μπορεί

δε να αποφασίζει για τη χορήγηση έκτακτων και συμπλη-

ρωματικών πιστώσεων,

στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστο-

τε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές

και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απα-

ραίτητες δαπάνες. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής

υπηρεσίας στην επιχείρηση ή το Δήμο, μπορεί να αιτείται

τη σύνταξη μελετών ή την εποπτεία σύνταξης αυτών ή

την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων από τις αρμόδιες

τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, μέσα στο

πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους,

ζ) αποφασίζει για κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινή-

των ή κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση,

η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων

και ενδίκων μέσων, για την παραίτηση από αυτά, καθώς

και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους,

θ) αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρε-

ώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.,

ι) αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων

της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνό-

λου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης

σε ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων,

ια) εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχεί-

ρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο απολογισμός

εσόδων-εξόδων, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτε-

λεσμάτων χρήσεως και οι λοιπές χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα λογι-

στική και φορολογική νομοθεσία,

ιβ) εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώ-

πων ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσε-

ων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής αγωγών,

των οποίων η κατασκευή ζητείται κατά προτεραιότητα

από τους ανωτέρω και καθορίζει τους όρους καταβολής

της δαπάνης της συμμετοχής, τις τυχόν εγγυήσεις και

κάθε συναφή λεπτομέρεια.

 1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαι-

τείται έλεγχος των αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο

20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του

να μεταβιβάζει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του

σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό και απαρτίζο-

νται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία

αναπληρώνονται όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντι-

πρόεδρος κάθε επιτροπής. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται

από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και δη-

μοσιεύεται, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι επιτροπές αυτές λαμβάνουν έγκυρα αποφάσεις

αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα και τις

υποθέσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές, μόνο με

ομοφωνία των μελών τους. Αν δεν επιτευχθεί ομοφω-

νία, η υπόθεση αναπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο

για λήψη απόφασης. Για τα θέματα της παραγράφου

αυτής, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε επιτροπές, που

συνιστώνται με όμοιο τρόπο, προπαρασκευαστικές και

γνωμοδοτικές εργασίες.

 1. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού,

ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εκ-

προσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων

και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους,

β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου

από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί

ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει

σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία

των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών

υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και

γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης.».

Άρθρο 4

Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Γενικός Διευθυντής

 1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός

Διευθυντής.

 1. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πτυ-

χίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης και ανα-

πλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, τα ακριβή καθήκοντα

και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από τον Οργανισμό

Εσωτερικής Υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.

 1. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργα-

σία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των

εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του

προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτρο-

πών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και μεριμνά για:

α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε

η επιχείρηση,

β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού

προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄

της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων, που προβλέ-

πεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την

έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού

εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,

ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο της επιχείρησης της μελέτης κόστους -οφέλους,

που προβλέπεται στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του

άρθρου 5,

στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό

Συμβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμμα-

τος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υπο-

δεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές

χρηματοδότησης αυτού,

ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβού-

λιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και

τροποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και

στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επι-

χείρησης,

η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρη-

σης, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή των φορο-

λογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων

της επιχείρησης.

 1. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και

εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για:

α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμη-

θειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών

πραγμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την πα-

ραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό

συμβιβασμό,

δ) τη σύναψη δανείων,

ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Ορ-

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής

ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επι-

θυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραι-

ότητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συμμετοχής.

 1. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:

α) την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώ-

σεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό

των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηματικό αυτό όριο

μπορεί να αυξομειώνεται, με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της επιχείρησης,

β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμε-

νες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις,

καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.

 1. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες

που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερι-

κής Υπηρεσίας.

 1. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυτός

κωλύεται, τα καθήκοντα αυτού ασκεί, με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε

βαθμό και, επί ισόβαθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος.».

Άρθρο 5

Το άρθρο 10 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Πόροι της επιχείρησης

 1. Πόροι της επιχείρησης είναι:

α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11,

β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης,

γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω-

γό ύδρευσης και αποχέτευσης,

δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,

ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχι-

στου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και

αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10

του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),

στ) το τέλος χρήσης υπονόμου,

ζ) το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης -ομβρίων,

η) η αξία του νερού που καταναλώνεται,

θ) η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή,

ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή,

ια) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και

συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή

άλλων συναφών εργασιών,

ιβ) οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ-

τεραιότητα έργων,

ιγ) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη μελέτη και

κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.,

ιδ) τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το

τίμημα από την εκποίησή της,

ιε) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη-

γήσεις.

 1. Ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της

παραγράφου 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη

μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων

ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου

εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων από δά-

νεια.

 1. Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο

αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, στους πόρους της επι-

χείρησης περιλαμβάνονται:

α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατό-

πισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλα-

κτών ή άλλων συναφών εργασιών,

γ) η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλε-

θέρμανσης κατά προτεραιότητα,

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί-

τητη δαπάνη σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από

το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περι-

πτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσε-

ων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.

 1. Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο

αντικείμενο της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκ-

μετάλλευσης, επίβλεψης, διοίκησης και λειτουργίας των

δικτύων φυσικού αερίου, της άρδευσης, της εμφιάλωσης

και εμπορίας του νερού και της διαχείρισης, αξιοποίη-

σης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται κατά

περίπτωση:

α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης

αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων

εργασιών,

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού

αερίου κατά προτεραιότητα,

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί-

τητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες

από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης,

στ) τα έσοδα από την άρδευση,

ζ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/1980 εφαρ-

μόζονται αναλόγως για όλες τις περιπτώσεις διεύρυνσης

του αντικειμένου της επιχείρησης, σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 1 του άρθρου 2.

 1. Στα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στο

παρόν άρθρο υπόκεινται όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά

και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του

Ελληνικού Δημοσίου, καταργούμενης κάθε αντίθετης

γενικής ή ειδικής διάταξης. Η παρ. 2 του άρθρου εικο-

στού δεύτερου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142) διατηρείται

σε ισχύ.».

Άρθρο 6

Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή

και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

 1. Στο άρθρο 11 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προστίθε-

νται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

«3. Επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, κατόπιν λήψης

απόφασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία

εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια

και υποβάλλεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας

στην αρχή που τις εποπτεύει, μπορούν να αναστείλουν

την επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον

δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, που να

σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλε-

ται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται

το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό μικρότερο του

80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Σε πε-

ρίπτωση κατά την οποία εκλείψει η ανωτέρω αρνητική

προϋπόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεω-

τικά, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο χρόνος αναστολής επιβολής του τέλους προσμετρά-

ται στο συνολικό χρόνο επιβολής του, σύμφωνα με την

παράγραφο 1.

 1. Τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου απο-

τελούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων των Δ.Ε.Υ.Α..

 1. Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Δ.Ε.Υ.Α. περί

αναστολής είσπραξης του τέλους της παραγράφου 1,

που έχουν ληφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, θεωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρ-

χική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού σε

βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών

Συμβουλίων.».

 1. Δαπάνες λειτουργικών εξόδων διενεργηθείσες πριν

τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίες καλύ-

φθηκαν από έσοδα προερχόμενα από εισπράξεις του

τέλους του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 θεωρούνται

νόμιμες, εφόσον τηρήθηκαν κατά τα λοιπά, οι διατάξεις

περί υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσω-

πικού κάθε είδους, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης

ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.

Άρθρο 7

Το άρθρο 18 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18

Διαχειριστικός Έλεγχος

 1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης

της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελε-

γκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μη-

τρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του

π.δ. 226/1992 (Α΄ 120).

 1. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία υποβο-

λής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση,

με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Η αμοιβή

των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α..

 1. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επι-

λογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον Συντο-

νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος

διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά

τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.».

Άρθρο 8

Το άρθρο 19 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19

Ενημερωτικό τεύχος

 1. Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει, το αργό-

τερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού

έτους, τα ουσιώδη και αναγκαία, για την ενημέρωση του

κοινού, στοιχεία της δραστηριότητάς της.

 1. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από τον ετήσιο απο-

λογισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την

απογραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα

Επενδύσεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το

αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες δι-

οίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικό-

τητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού,

τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και

άλλα στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

 1. Τα στοιχεία καταγράφονται είτε σε Ειδικό Ενημε-

ρωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό

Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα

της επιχείρησης στους καταναλωτές για ενημέρωσή τους

είτε αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης.

 1. Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου

αυτής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων

οργάνων διοίκησης της επιχείρησης.».

Άρθρο 9

Το άρθρο 22 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22

Έργα – Μελέτες – Προμήθειες

 1. Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντή-

ρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και απο-

χέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο

εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών,

αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

1778 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 107/31.07.2017

 1. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρε-

σιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενερ-

γείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

περί δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού Κώ-

δικα περί εκσκαφών προς ανεύρεση ύδατος και εγκατά-

στασης δικτύου ύδρευσης εφαρμόζονται και προκειμέ-

νου περί των επιχειρήσεων του νόμου αυτού.».

Άρθρο 10

 1. Το άρθρο 25 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως

εξής:

«Άρθρο 25

Τιμολόγια

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που

εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθορί-

ζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης

και αποχέτευσης. Με την παραπάνω απόφαση του Δι-

οικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για

τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών

ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για

την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς

και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικεί-

μενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α..

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επι-

χείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο

του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τι-

μολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των

υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, πα-

γίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας,

καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο

περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για

τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέ-

χουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δί-

κτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να

θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των

καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτή-

ρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό

συμβούλιο.

 1. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, απο-

χέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του

ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολό-

γιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις

δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά

να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το

κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το

κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003

(Α΄ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), του άρ-

θρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και τις εκάστοτε

αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέ-

ρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμο-

λόγησης των υπηρεσιών ύδατος.

 1. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν

τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την

εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης

μετά την πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο

άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται

από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 1. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέ-

πει να είναι σύμφωνη με τη μελέτη κόστους-οφέλους

της επιχείρησης του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του

άρθρου 5.».

 1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 26 του ν. 1069/1980

καταργείται.

Άρθρο 11

Λύση – εκκαθάριση Δ.Ε.Υ.Α.

 1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης

(Δ.Ε.Υ.Α.) λύονται με απόφαση του οικείου ή των οικείων

Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με ενισχυ-

μένη πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών τους

και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση

αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε-

ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο

που την είχε συστήσει.

 1. Η εκκαθάριση διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές

που ορίζονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ-

θρο 18 του ν. 1069/1980.

Άρθρο 12

Παράταση προθεσμίας επέκτασης

χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.

Για την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας των Δη-

μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, η οποία

προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/

2010, η προθεσμία για την οποία παρατάθηκε, από τη

λήξη της, έως τις 30.6.2016, σύμφωνα με το άρθρο 45 του

ν. 4315/2014 (Α΄ 269), χορηγείται νέα προθεσμία μέχρι

τις 31.12.2017.

Άρθρο 13

Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων

Ύδρευσης Αποχέτευσης που προέκυψαν

από συγχωνεύσεις

Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέσεις

εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/

1980 (Α΄ 191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας

αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εφόσον κατά την ημερο-

μηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις

συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης

και της απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αί-

τησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του

διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να

υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του

παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009

(Α΄ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζο-

μένους αυτούς.

Άρθρο 14

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α.

προς τον οικείο Δήμο

 1. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,

μπορεί να ρυθμίζεται η αποπληρωμή σε πολλαπλές ισό-

ποσες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από οποιαδήπο-

τε αιτία, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

προς τον οικείο Δήμο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο

αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνο-

λικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει

τα δέκα (10) έτη.

 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης, από οποιαδήποτε αιτία, προς

τον οικείο Δήμο, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την

έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να απαλλάσσο-

νται προσαυξήσεων και προστίμων, με απόφαση του

οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές του οικείου Δήμου προς

τη Δ.Ε.Υ.Α., που προέρχονται από την τιμολόγηση των

υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, μπορεί να συμψηφί-

ζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. προς το

Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει

πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. και απο-

φασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Τυχόν καταβληθείσες

προσαυξήσεις και πρόστιμα, που αφορούν στις οφειλές

που συμψηφίζονται, περιλαμβάνονται στο συμψηφισμό

και αφαιρούνται από το τελικό ποσό.

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

Ένοπλες Δυνάμεις: Πρόσληψη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών το 2021

Στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στη «σκιά» των προκλητικών ενεργειών …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη