888 «Δηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά» – Στο «φως» όλο το σχέδιο (ΚΥΑ) | Kontasas
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / «Δηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά» – Στο «φως» όλο το σχέδιο (ΚΥΑ)

«Δηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά» – Στο «φως» όλο το σχέδιο (ΚΥΑ)

Με ΚΥΑ που υπογράφουν ο υπ. Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, η υπ. Διοικητικής Ανασυγρότησης Όλγα Γεροβασίλη και η αναπληρώτρια υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών «Οµάδα ∆ιοίκησης Έργoυ για την Αστική και ∆ηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά».

Στην απόφαση ορίζονται τα εξής:

«Συγκροτούµε την παραπάνω Οµάδα ∆ιοίκησης Έργoυ και ορίζουµε ως µέλη αυτής:

  • τον Κωνσταντίνο Ευσταθίου του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικούΟικονοµικού µε Α΄βαθµό, Προιστάµενο του Τµήµατος Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτριά του την Βασιλική Κορδαλή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Α΄βαθµό, της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών,
  • την Σεβαστή Μπέσιου του Ευαγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικούΟικονοµικού µε Α΄βαθµό, Προισταµένη του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
  • την Αικατερίνη Κουλουµπή του Χρήστου, µετακλητή υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών
  • τον Ελευθέριο Κωνσταντινίδη του Βασιλείου, ∆ικηγόρο, Ειδικό Συνεργάτη της Ειδικής Γραµµατέως Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αναπληρώτριά του την Πελαγία Αναστασιάδου του Χρήστου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Τµήµατος Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Ειδικής Γραµµατείας Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
  • την Σοφία Γενειατάκη του Ιωάννη, υπάλληλο Ι∆ΑΧ του κλάδου ΠΕ Νοµικών Επιστηµών, του Τµήµατος Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Ειδικής Γραµµατείας Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αναπληρωτή της τον ∆ηµήτριο Μπουρίκο του Ηλία, µόνιµο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών µε Α΄ βαθµό, αναπληρωτή Προιστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Ειδικής Γραµµατείας Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
  • την Αγγελική Κουρµούση του Σπυρίδωνος, Υπαστυνόµο Α’ (282271) της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, µε αναπληρωτή της τον Σταύρο Παπαδήµα του Αποστόλου, Υπαστυνόµο Β’ (287167) της ιδίας ∆ιεύθυνσης.
  • την Αννα Φαρούπου του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικούΟικονοµικού µε Α΄βαθµό, της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
  • τον Θεόφιλο Τσάγρη του Αθανασίου, µε Α βαθµό, Προιστάµενο του Τµήµατος Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
  • την Σταµατία Τουτουνοπούλου του Γεωργίου, µε Α βαθµό, υπάλληλο του Τµήµατος Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Γραµµατειακή υποστήριξη στην εν λόγω Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα παρέχει η Μαρία Σακαλή του Χρήστου, υπάλληλος του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού Ι∆ΑΧ µε Α΄βαθµό, της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου για την Αστική και ∆ηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά έχει ως σκοπό την άρση των θεσµικών και πρακτικών δυσκολιών που συναντούν οι Ροµά για την αστική και δηµοτική τους τακτοποίηση, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αυτών στην ισότιµη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά καθώς και η λειτουργία της αστικής και δηµοτικής τακτοποίησης ως µηχανισµού διασφάλισης της νοµιµότητας. Προς τον σκοπό αυτό θα εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την αστική και δηµοτική τακτοποίηση των Ροµά, θα υποβληθούν επεξεργασµένες προτάσεις για την επίλυση προβληµάτων και θα καταρτισθεί σχετικό προσχέδιο νόµου, εφόσον προκύψει αναγκαιότητα. Το έργο της περιλαµβάνει ιδίως:

-Τη συλλογή στοιχείων αστικών και δηµοτικών ζητηµάτων που προκύπτουν από τις καταγραφές, µελέτες και αναφορές αρµοδίων οργάνων, όπως αυτές που προέρχονται από ∆ήµους της χώρας, τα Κέντρα Κοινότητας/Παραρτήµατα Ροµά, το ΚΕΕΛΠΝΟ, την ΕΛΣΤΑΤ, την ΜΟ∆ και την ΕΥΣΕΚΤ.

-Την ανάδειξη και κατηγοριοποίηση προβληµάτων αστικής και δηµοτικής φύσεως, των συνεπειών τους και των συναφών µε αυτές θεµάτων. Αναφέρονται ενδεικτικά: ο αδηµοτολόγητος πληθυσµός, η έλλειψη ταυτοποιητικών εγγράφων, λανθασµένες εγγραφές σε ληξιαρχεία και δηµοτολόγια, πολλαπλές εγγραφές, προβληµατικές οικογενειακές µερίδες, πολλαπλές καταχωρήσεις συµφώνων συµβίωσης, εικονικοί γάµοι, αποκλεισµός πρόσβασης σε παροχές/επιδόµατα, επιπρόσθετα θέµατα οικονοµικού, εφοριακού και νοµικού περιεχοµένου και ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

-Τη µελέτη ζητηµάτων ιθαγένειας που σχετίζονται µε την αστική και δηµοτική τακτοποίηση των Ελλήνων Ροµά.

-Τη µελέτη του ισχύοντος νοµικού πλαισίου στην Ελλάδα (διοικητικό, δικαστικό σκέλος), λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή του στην πράξη καθώς και το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

-Τη µελέτη και επεξεργασία προηγούµενων ολοκληρωµένων προτάσεων από αρµόδιους φορείς, ανεξάρτητες αρχές και συµβουλευτικά όργανα, για την επίλυση των αστικών και δηµοτικών εκκρεµοτήτων των Ροµά.

-Τη µελέτη µεθόδων ταυτοποίησης και διασταύρωσης στοιχείων και τη δυνατότητα εφαρµογής τους για τις ανάγκες των σκοπών της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου.

-Τη µελέτη καλών πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

-Την συνεκτίµηση ειδικότερων προβληµάτων, συναφών προς την ανάγκη για αστική και δηµοτική τακτοποίηση της ειδικής κοινωνικής οµάδας σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.

-Την διαµόρφωση πρότασης για εργαλεία που θα συµβάλλουν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εµπλεκοµένων (δημόσια διοίκηση και πολίτες Ροµά) για την αναγκαιότητητα της αστικής και δηµοτικής τακτοποίησής τους.

Η Οµάδα ∆οίκησης Έργου δύναται να απευθύνεται ή να καλεί στις συνεδριάσεις της και να συνεργάζεται µε οποιονδήποτε θεσµικό φορέα, ειδικό, εµπειρογνώµονα, που κρίνεται ότι µπορεί να συνδράµει στην επίτευξη των στόχων της.

Η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς πρόσθετη αµοιβή ή άλλου είδους αποζηµίωση και θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ -ΡΟΜΑ

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: «Πράσινο φως» για τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Τον πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2019 εξέδωσε πριν από λίγο το ΑΣΕΠ. Με σειρά επίσημων …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *