888 Δημόσιο: Ανοιχτές 216 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού (λίστα) | Kontasas
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: Ανοιχτές 216 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού (λίστα)

Δημόσιο: Ανοιχτές 216 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού (λίστα)

Τις 216 διαθέσιμες θέσεις για προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

1)Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ.141/19-12-2017 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-17 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες (υποχρεωτικό μάθημα Δ΄ εαρινού εξαμήνου).

2. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου).
Αρ. Προκήρυξης: 12383 (ΑΔΑ: 6Ι8646Ψ8ΧΒ-5ΙΛ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 2310 995397

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 25/01/2018

2) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/22-12-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19- 12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1) «Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ» (Υποχρεωτικό, 2ου εξαμήνου) 2) «Κοστολόγηση» (ΜΒΑ Ελεύθερης Επιλογής, 2ου εξαμήνου)

Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 69ΧΒ469Β7Θ-ΛΣΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.bma.upatras.gr MAIL: [email protected] ΤΗΛ.: 2610-969974, 997586 FAX: 2610-969990

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

3) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 14/10-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3- 11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1) «Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων» (8ου εξαμήνου) 2) «Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» (8ου εξαμήνου) 3) «Εδαφομηχανική ΙΙ» (6ου εξαμήνου)
Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 6ΝΚΥ469Β7Θ-21Φ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.civil.upatras.gr MAIL: [email protected] ΤΗΛ.: 2610-996504, 2610-996501 FAX: 2610 996565
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

4) Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξατομικευμένη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο έως τις 31/01/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Επαλήθευση και έλεγχος των λειτουργιών της πλατφόρμας προτυποποίησης λογισμικού. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας του έργου WP2 -Open Senior Citizen Public Service Engagement Platform Development/ Ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας γρήγορης ανάπτυξης και προτυποποίησης εφαρμογών για ηλικιωμένους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Διδακτορικός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα με συναφές αντικείμενο
• Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python στα πλαίσια ερευνητικών έργων
• Ερευνητική* εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών σε υποδομές νέφους στα πλαίσια ερευνητικών έργων
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
Αρ. Προκήρυξης: 4981/2018 (ΑΔΑ: ΩΝΠΒ46Ψ8ΧΒ-ΑΒ1)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Κτίριο Δ, Ισόγειο, Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη TK 54124, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 29/01/2018 και ώρα 12:00

5) Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURAL DIPOLE – Creation of a Cultural Dipole in the cross border area», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, καθηγητή Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα έως τις 31/08/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης έως τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 19.198,8 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

1 άτομο / Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου: έως 6.000 € μέχρι 31/08/ 2019.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)  Διενέργεια μελέτης προσβασιμότητας στον χώρο της δημιουργούμενης Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του χώρου της έκθεσης ώστε να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των επισκεπτών με αναπηρία καθώς και των εμποδιζόμενων ατόμων στα εκθέματα της Πινακοθήκης στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Παροχή τεχνικής βοήθειας στον σχεδιασμό απτικών μοντέλων για επισκέπτες με μειωμένη όραση στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου
Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα προσβασιμότητας Τουλάχιστον τριετή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προσβασιμότητας
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)

1 άτομo / Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου: έως 9.839,40 € μέχρι 31/08/2019
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (B)  Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου στο πλαίσιο του Π1.3.3 (Deliverable 1.3.3: Project meetings).  Διαμόρφωση στρατηγικής για την προώθηση του έργου, την αξιοποίηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του στο πλαίσιο του Π2.3.5 (Deliverable 2.3.5: Marketing strategy, exploitation and sustainability plan).  Παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξη στις εργασίες κατασκευής του κτιρίου της Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης», με έμφαση στο κομμάτι της ενεργειακής βιωσιμότητας της κατασκευής στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Εφαρμογή των αρχών βιώσιμου σχεδιασμού κτιρίων κατά τη διενέργεια μελέτης προσβασιμότητας στον χώρο της δημιουργούμενης Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Συμβουλευτική υποστήριξη για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της Πινακοθήκης και τον καθορισμό κατάλληλων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων ώστε να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση πεζών και οχημάτων στην Πινακοθήκη στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Συμμετοχή στην προετοιμασία της τελετής εγκαινίων της Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στο πλαίσιο του Π5.3.3 (Deliverable 5.3.3: Official opening of the Museum in Serres).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου
Διδακτορικός τίτλος με ειδίκευση στην Βιωσιμότητα Κατασκευών
Τουλάχιστον τριετή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο πολιτικού μηχανικού στο πλαίσιο ερευνητικού έργου σε θεματικές συγκοινωνιολόγου, βιωσιμότητας κατασκευών ή προσβασιμότητας
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)

1 άτομo / Οικονομολόγος Πανεπιστημίου: έως 2.399,40 € μέχρι 31/08/2019
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Γ)  Διαχείριση του έργου και εκθέσεων αποτελεσμάτων του έργου στο πλαίσιο του Π1.3.2 (Deliverable 1.3.2: Project Management).  Ετοιμασία Σχεδίου Δημοσιότητας και Διάχυσης του έργου στο πλαίσιο του Π2.3.1 (Deliverable 2.3.1: Dissemination and communication plan)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Οικονομολόγου από Σχολή Οικονομικών και Νομικών σπουδών με τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου
Τουλάχιστον 150 ώρες Σεμινάρια/ επιμορφώσεις σχετικά με αναπηρία
Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση έργων
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)

1 άτομo / Γραφίστας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: έως 960 € μέχρι 31/08/2019
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Δ)  Διαχείριση του έργου και εκθέσεων αποτελεσμάτων του έργου στο πλαίσιο του Π1.3.2 (Deliverable 1.3.2: Project Management).  Σχεδιασμός της γραφιστικής ταυτότητας του έργου και σχετικού υλικού δημοσιότητας (λογότυπο, υποδείγματα ηλεκτρονικών αρχείων για παραδοτέα και παρουσιάσεις, ενημερωτικά φυλλάδια και δελτία) στο πλαίσιο του Π2.3.2 (Deliverable 2.3.2: Production of communication materials and tools)  Συμμετοχή στην οργάνωση των εκδηλώσεων δημοσιότητας του έργου στο πλαίσιο του Π2.3.4 (Deliverable 2.3.4: Publicity events)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις γραφικές τέχνες ή/και στην επικοινωνία Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ενημερωτικού / προωθητικού υλικού
Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των γραφιστικών τεχνών (γνώση των προγραμμάτων in Design και Photoshop και Illustrator)
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)
Αρ. Προκήρυξης: 4895/2018 (ΑΔΑ: Ω1Λ446Ψ8ΧΒ-0Χ5)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία μεταξύ 9.00-12.00, είτε ταχυδρομικά στο γραφείο του καθ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο εδρών, Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: υπόψιν καθ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο εδρών, Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων / Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (κ. Γιώργος Παλάντζας).
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995796, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082-09- 26

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 29/01/2018 και ώρα 12.00

6) Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «91644 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία»», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Νικολαΐδου Αικατερίνη, καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας Φιλολογίας ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου, 31/08/2022, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το διάστημα Ιανουάριος 2018 έως Δεκέμβριος 2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Επαγγελματική εμπειρία διοικητικής υποστήριξης τουλάχιστον 30 μηνών
• Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στις ενότητες α) χρήσης Η/Υ και διαχείρισης αρχείων, β) επεξεργασίας κειμένου, γ) υπολογιστικών φύλλων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου, ε) βάσεων δεδομένων και στ) παρουσιάσεων
Αρ. Προκήρυξης: 5127/2018 (ΑΔΑ: 6Ρ2Δ46Ψ8ΧΒ-ΓΩ6)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γραφείο 308Α, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997402, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 4082, 4026.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 29/01/2018 και ώρα 14:00

7) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 1182/23.11.2017,
1208/28.11.2017 τ. Γ΄, προκηρύσσονται οκτώ (8) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Δ/νση: Βας. Κων/νου 21 & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο, Πληροφορίες: κα. Διαμαντίδου, τηλ. 27520-96129)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της τέχνης με έμφαση στα κοινωνικά- πολιτισμικά συγκείμενα των καλλιτεχνικών πρακτικών». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4133
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Δ/νση: Λ.Ευστ. & Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Παπαστρατάκου, τηλ. 27310-89662 )
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διεθνείς οργανισμοί και φορείς συνεργασίας στον αθλητισμό». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4134
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΜΜΕ
και Επικοινωνία και αθλητικό/πολιτικό περιβάλλον». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4137

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Δ/νση: Θέση Σέχι, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κα.Ψυχογυιού, τηλ. 2710-230128)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Πληροφορικής της Υγείας». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4135
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4138
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Μικροοικονομική». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4139

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(Δ/νση: Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Νικολακάκου, τηλ. 27310-89720)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσιολογία του ανθρώπου». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4136

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κ. Ταλαγάνης, τηλ. 2710-372163)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Διαδικτύου». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4140
Αρ. Προκήρυξης: 294 (ΑΔΑ: Ω60Λ469Β7Δ-ΞΟ0)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://serviceapella.grnet.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19.03.2018

8) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/10-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3- 11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) «Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» (Στ’ εξαμήνου)

2) «Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στην Γεωλογία» (Στ’ εξαμήνου)
Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 7Σ9Θ469Β7Θ – 596
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: [email protected] MAIL: [email protected] & [email protected] ΤΗΛ.: 2610-997922 & 997590 FAX: 2610-997300

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

9) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 256/10-1- 2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:
– Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 6ΧΙΜ469Β7Θ-ΕΚΠ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών (ΑΓΡΙΝΙΟ) Γραμματεία Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ.: 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.env.upatras.gr MAIL: [email protected] ΤΗΛ.: 26410-74112 FAX: 26410-74176

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

10) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση της αποδοτικότητας των περιβαλλοντικών πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας – AIRTHINGS», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως 03/07/2019 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.935 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένα (1)άτομο /Διδάκτορας / έως 10.935 € /έως 03/07/2019

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αξιολόγηση υλοποίησης ενεργειών προσομοίωσης και εκτίμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου στα πλαίσια του πακέτου :  (Πακέτο εργασίας 4, Δραστηριότητα 4.2.1, Παραδοτέο: Monitoring of the assigned contractors), Υποστήριξη στην εφαρμογή των μοντέλων ποιότητας αέριας ρύπανσης MEMO/MARS και MIMO, και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του πακέτου :  (Πακέτο εργασίας 4, Δραστηριότητα 4.2.2, Παραδοτέο: Deployment of MEMO/MARS & MIMO systems).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβάλλοντος
Διδακτορικός Τίτλος σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες σχετικός με ποιότητα αέρα Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες ερευνητική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη χρήση μοντέλων για την εκτίμηση της ποιότητας αέρα
Τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ποιότητας αέρα και μετεωρολογικών δεδομένων
Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της χρήσης μοντέλων για την εκτίμηση ποιότητας αέρα
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2/Γ2)
Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 6ΧΙΜ469Β7Θ-ΕΚΠ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 124, Τ.Θ. 483 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996045, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082-26- 09

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 31/01/2018 και ώρα 14:00

11) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Αγροδιατροφή – ΒΙΤΑΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταδιδακτορικού συνεργάτη ή σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική κ.α.) ή Φυσικών (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών κ.α.) ή Υπολογιστικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής
• Διδακτορικό τίτλο σπουδών με διατριβή σε σχετικό αντικείμενο (Μοριακή Βιολογία, Βιοϊατρική, Βιοπληροφορική, κ.α.) και τουλάχιστον δυο ερευνητικές δημοσιεύσεις στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.
• Εμπειρία στην κατάστρωση, προτυποποίηση, αυτοματοποίηση, ολοκλήρωση και εφαρμογή πρωτοκόλλων γενετικών αναλύσεων
• Ικανότητα χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και εικόνας, προγράμματα παρουσιάσεων, υπολογιστικά φύλλα) και εξειδικευμένου λογισμικού για την επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων γονιδιωματικών και μεταγονιδιωματικών τεχνολογιών. Άνεση στην πρόσβαση, αναζήτηση και διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων (biological data bases, patent searches, pathway enrichment analysis κ.α.)
• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, προϋπηρεσία σε σχετικές εργασίες, άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά), εμπειρία σε διεπιστημονική εργασία, ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, καλή ικανότητα επικοινωνίας • Άριστη γνώση της Αγγλικής
Αρ. Προκήρυξης: 0024 (ΑΔΑ: 7ΜΔΡ469ΗΚΥ-ΓΣΛ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη: Αίτηση για θέση – (κωδικός θέσης). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ροδάνθη Λασηθιωτάκη, στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 02 Φεβρουαρίου 2018

12) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 253/10-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Αστικό Δίκαιo Υ (8.8 C)
2. Eμπορικό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα Y (10.3 C)
3. Oργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΥΕ (6.8 S)
4. Γεωργική Παραγωγή και Περιβάλλον ΥΕ (8.7 S)
5. Διοίκηση Παραγωγής ΥΕ (8.14 S)
6. Mάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης ΥΕ (10.12S)
7. Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο YE (10.15 S)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών (ΑΓΡΙΝΙΟ)
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών
Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ.: 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.deapt.upatras.gr
ΤΗΛ.: 26410-74109, 74108 και 74121
FAX: 26410-74179

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 7-2-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deapt.upatras.gr

13) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 6/15-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

– Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 7-2-2018, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
MAIL: [email protected]ΤΗΛ.: 2610 996735
FAX: 2610 997186

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 7-2-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.math.upatras.gr

14) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με τις πράξεις του Πρύτανη με αριθμ.πρωτ.706/9-10-2017 και 708/9-10-2017 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ με αριθμ.1346/τ.Γ΄/22-12-2017, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
« Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Τεχνική Γεωλογία Επιφανειακών Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων»

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
« Γεωργική Μηχανική »
Αρ. Προκήρυξης: 2738 (ΑΔΑ: 6ΚΨΛ469Β6Ν-ΣΑΣ)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων τηλ. 28210 37657 και Μηχανικών Περιβάλλοντος 28210 37781.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 02 Μαρτίου 2018

15) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων

To E.M.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1393/29.12.2017 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις πέντε θέσεων καθηγητών ως εξής:
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Τομέας: «ΦΥΣΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 44793/16.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών-Οργανολογία»
Αρ. Προκήρυξης: 44796/16.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές»
Αρ. Προκήρυξης: 44791/12.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική και Εφαρμογές της Αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας Λέιζερ με την Ύλη»
Τομέας: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»
Αρ. Προκήρυξης: 43991/12.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αριθμητική Ανάλυση στο Μη Κυρτό Βέλτιστο »

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»
Αρ. Προκήρυξης: 44799/16.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Βιοεμπνευσμένου Υπολογισμού»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κρίση, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. Αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – 2107722023
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – 2107723997

16) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

To E.M.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1375/29.12.2017 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις τριών θέσεων καθηγητών ως εξής:
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 35308/12.9.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική: Μηχανική Συμπεριφορά Γεωϋλικών»
Τομέας: «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 34870/8.9.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Επισκευή/Ενίσχυση κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα»

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – 2107722023
Τομέας: «ΦΥΣΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 37778/22.9.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Υπεραγωγιμότητας Υλικών»
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κρίση, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. Αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Πολιτικών Μηχανικών – 2107723451
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – 2107722023

17) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο αριθ. 1358/28.12.2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
-Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ4086
Αρ. Προκήρυξης: (ΑΔΑ: Ω28746ΨΖΥ1-1ΧΤ)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018
Περισσότερες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος
-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

18) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 53/21-12-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) Ελληνική Ιστορία
2) Ευρωπαϊκή Ιστορία
3) Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι
4) Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙΙ
5) Φιλοσοφία 19ου – 20ου αιώνα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 7-2-2018, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Κ.: 26504.
MAIL: [email protected]ΤΗΛ.: 2610-997155, 969830, 969300
FAX: 2610-969364

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 7-2-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.philosophy.upatras.gr

19) Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών : Πρόσληψη 3 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα
1ΔΕ Τεχνιτών Χειροτεχνίας, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα
1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ. κ. Αθανάσιου Γκουγιάννου και Μερόπης Φαρμάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 01037

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2018 έως και 26-01-2018

20) Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Μουσικών, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα
1ΠΕ Γυμναστών, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ. κ. Αθανάσιου Γκουγιάννου και Μερόπης Φαρμάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 01037

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2018 έως και 26-01-2018

21) Δήμος Αλμυρού: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό της Π.Ε. Μαγνησίας και Μικρών Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση διάρκειας έως τις 31-07-2018, Παιδικός Σταθμός Δ. Αλμυρού, Αλμυρός Μαγνησίας
1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με 8μηνη σύμβαση, Αλμυρός Μαγνησίας
1ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με 8μηνη σύμβαση, Αλμυρός Μαγνησίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Αλμυρού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Β. Κων/νου 117, Τ.Κ. 371 00, Αλμυρός Μαγνησίας, (υπόψιν κ. Μελαχροινάκη Ελένης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24223 50217.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-01-2018 έως και 29-01-2018

22) Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»: Πρόσληψη 16 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στη Σάμο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών αναγκών για τις ανάγκες καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

16ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστών-τριών), Σάμος Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, Τμήμα Γραμματείας, Συντ. Κεφαλοπούλου 17, Τ.Κ. 831 00, Σάμος Β. Αιγαίου, (υπόψιν κ. Ν. Ζαφειροπούλου ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22730 83104

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-01-2018 έως και 30-01-2018

23) Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά της Π.Ε Γρεβενών της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της πράξης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2018, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Δασκάλων (Ωρομίσθιος), για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Γρεβενών, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών, (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη (Πρώην Κτίριο ΕΟΜΜΕΧ), Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Γεωργίου Κουλουκτσή).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24620 83674

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-01-2018

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παλαιοντολογία-Στρωματογραφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1360/Γ’/28-12-2017(ΑΔΑ: 7Κ5Ε469Β7Θ-ΦΑΚ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4062

Β) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΔΡΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1360/Γ’/28-12-2017(ΑΔΑ: 7ΖΟΜ469Β7Θ-1Ρ3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4063
1 Καθηγητής Πρώτης με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική Προσομοίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1360/Γ’/28-12-2017(ΑΔΑ: 705Δ469Β7Θ-ΕΩΛ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4064.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) .
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα των παρακάτω Τμημάτων:

1)Γεωλογίας: τηλ.: 2610 997922 και 2610 997590,
Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr
e-mail: [email protected] , [email protected]

2)Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο):
τηλ.: 26410 74112, 26410 74138, 26410 74110
Ιστότοπος: www.env.upatras.gr
e-mail: [email protected] , [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-03-2018

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1302/Γ’/13-12-2017 ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, τηλ.: 210 3688647)
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Α’ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
– Αρ. Προκήρυξης: 1718004675/13-10-2017/26-09-2017 (ΑΔΑ: Ψ2Κ546ΨΖ2Ν-Λ66)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικό Δίκαιο».
Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου,
τηλ.: 210 7277910)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-Αρ. Προκήρυξης: 1718003016/29-09-2017/21-09-2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΔ46ΨΖ2Ν-8ΥΜ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία και ειδικό αντικείμενο στην αντιπαραθετική ανάλυση ιταλικής και ελληνικής».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003,
210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ
-Αρ. Προκήρυξης: 1718004666/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ8246ΨΖ2Ν-47Τ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Παιδονευρολογία».
-Αρ. Προκήρυξης: 1718004779/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΠ146ΨΖ2Ν-ΧΥ3)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία».

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
-Αρ. Προκήρυξης: 1718004665/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΟΑ46ΨΖ2Ν-6Μ5)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Μικροβιολογία».

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα,
τηλ.: 210 7461117)

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
-Αρ. Προκήρυξης: 1718004672/13-10-2017/04-10-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΧ46ΨΖ2Ν-ΠΛΑ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ, των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr) .

Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-03-2018

26) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 13 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 19970/17/ΓΠ/22-12-2017 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Βιόπολις, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα, τηλ.: 2410 685703, φαξ: 2410 685546 κ. Κοντογιάννη Αρετή)

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία».
(ΦΕΚ 1319/Γ’/14-12-2017), (ΑΔΑ: 6ΝΦ9469Β7Ξ-Σ98)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3980

ΤΟΜΕΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακολογία».
(ΦΕΚ 1325/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: 6ΗΕΑ469Β7Ξ-0ΡΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3987

Β)ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Τ.Κ 382 21, Βόλος, Μαγνησία, τηλ.: 24210 74898, φαξ: 24210 74753 κ. Σουμπενιώτη Βασιλική).
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Ανάπτυξης».
(ΦΕΚ 1319/Γ’/14-12-2017), (ΑΔΑ: 7ΧΖΞ469Β7Ξ-ΨΒΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3982
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Ανάπτυξη της Γλώσσας σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές».
(ΦΕΚ 1325/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: ΩΥΨ8469Β7Ξ-ΒΦΡ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3990

Γ)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας κ. Κόνιαρη Σοφία, τηλ.: 24210 74263, φαξ: 24210 74238
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Οικοδομική & Τεχνολογία Κατασκευών».
(ΦΕΚ 1314/Γ’/14-12-2017), (ΑΔΑ: ΨΩΘ6469Β7Ξ-ΠΩΔ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3991

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική με έμφαση στο Σχεδιασμό πολιτιστικών λειτουργιών και στις διαθεματικές σχέσεις Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Πόλης».
(ΦΕΚ 1325/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: 6ΑΣΖ469Β7Ξ-ΡΡΖ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3993

1Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός κτηριακών δομών».
(ΦΕΚ 1325/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: 68Δ9469Β7Ξ-Θ7Α)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3995

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας
κ. Διβάνη Χαρίκλεια, τηλ.: 24210 74112, φαξ: 24210 74169

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Φυσική».
(ΦΕΚ 1319/Γ’/14-12-2017), (ΑΔΑ: 9Ω85469Β7Ξ -Γ0Ξ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3983

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης & Συστημάτων Υδάτινων Πόρων»
(ΦΕΚ 1319/Γ’/14-12-2017), (ΑΔΑ: ΨΜΗ0469Β7Ξ-54Ρ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3985

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκοινωνιακός Θόρυβος στον Περιβαλλοντικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό».
(ΦΕΚ 1325/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: 6ΤΙΗ469Β7Ξ-5ΞΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 3998

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας κ. Παππάς Ισίδωρος, τηλ.: 24210 74452-55, φαξ: 24210 74380

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Περιφερειακή Οικονομική».
(ΦΕΚ 1325/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: 73ΝΑ469Β7Ξ -29Ξ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 4000

Δ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗ (Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 351 31, Γαλανέικα, Τ.Κ. 351 31, Λαμία, κ. Ζυγούρη Δήμητρα, τηλ.: 22310 66900, φαξ: 22310 66939

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Νοημοσύνη».
(ΦΕΚ 1325/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: Ψ0Θ6469Β7Ξ-Τ02)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 4001

Ε)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Καρύες, Τ.Κ 421 00, Τρίκαλα, κ. Θωμά Αικατερίνη, τηλ.: 24310 47071, φαξ: 24310 47042).

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην ανάλυση της κίνησης».
(ΦΕΚ 1326/Γ’/19-12-2017), (ΑΔΑ: ΨΟ8Γ469Β7Ξ-ΦΡ5)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 4002.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr) .

Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-02-2018

27) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με τη Δημοσίευση Προκήρυξης (ΦΕΚ 1353/Γ’/27-12-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Αρχές, Θεωρητικό Πλαίσιο, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Ψυχοδυναμική Διάσταση»
ΑΔΑ: 7ΜΟΘ46ΨΖΣΘ-Υ59, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4101.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί (μέσα στην καθορισμένη 2μηνη προθεσμία) και σε έντυπη μορφή σε 1 αντίγραφο (βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Κτίριο Γ’, Τ.Κ. 263 35, Πάτρα, Αχαΐα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367688 και στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2018 έως και 12-03-2018

28) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για την διδασκαλία έξι (6) γνωστικών αντικειμένων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Βαθμίδα του Λέκτορα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Γραμματεία, Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 27310 89720, 27310 89721 και 27310 89722 (10.00π.μ.-13.00μ.μ.). Αρμόδια η κ. Νικολακάκου Χριστίνα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2018 έως και 26-01-2018

29) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου που εδρεύει στην Τρίπολη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για την διδασκαλία δύο (2) γνωστικών αντικειμένων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Βαθμίδα του Λέκτορα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Γραμματεία, Θέση Σέχι-Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη Αρκαδίας.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2710 230123 και 2710 230128 (10.00π.μ.-13.00μ.μ.). Αρμόδια η κ. Γιαννακοπούλου Δήμητρα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2018 έως και 26-01-2018

30) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Π.Ε. Έβρου, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή, ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4086.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στην ταχ. διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 30928 στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-03-2018

31) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, που εδρεύει στο Αγρίνιο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, Διδακτικού Προσωπικού για το μάθημα:
-Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γραμματεία, Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.
τηλ.: 26410 74112, φαξ: 26410 74176
Ιστότοπος: www.env.upatras.gr , e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-02-2018

32) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που εδρεύει στο Ρίο της Π.Ε. Αχαΐας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, Διδακτικού Προσωπικού για τα μαθήματα:

α) Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (ΣΤ’ εξαμήνου) και
β) Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη Γεωλογία (ΣΤ’ εξαμήνου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Κ. 265 04, Ρίο Αχαΐας.

τηλ.: 2610 997922 & 2610 997590, φαξ: 2610 997300
Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr ,

e-mail: [email protected] , [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-02-2018

33) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά Χανίων της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1346/Γ’/22-12-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων στις θέσεις Καθηγητών ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Τεχνική Γεωλογία Επιφανειακών Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων».

Β)ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Μηχανική»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) στη διαδικτυακή διεύθυνση:
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

Πληροφορίες στο τηλ. 28210 37657 (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) και στο τηλ.: 28210 37781 (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-03-2018

34) Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επικαιροποίηση και Επέκταση της Βάσης Δεδομένων του Ερευνητικού Προγράμματος με Τίτλο: ”Άτλαντας Ελληνικών Νησιών”», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως τις 20-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων, ως εξής:

1 Ειδικός/κη σε Θέματα Συλλογής – Επεξεργασίας Γεωγραφικών Δεδομένων και Εισαγωγής στη Βάση Δεδομένων του Έργου

1 Ειδικός/κη σε Κατασκευή Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων

1 Ειδικός/κη σε Θέματα Ψηφιακής Χαρτογραφίας και Ανάπτυξης Γεωγραφικών Υπηρεσιών Διαδικτύου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Πρόταση με σαφή αναφορά στην θέση συνεργάτη για την οποία ενδιαφέρονται με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση …….
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Επικαιροποίηση Και Επέκταση Της Βάσης

Δεδομένων Του Ερευνητικού Προγράμματος Με Τίτλο: “Άτλαντας Ελληνικών Νησιών”» (αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2018_0184)
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – ΕΛΚΕ, Γραφείο ΙΣ 2.18
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου
Τηλ.: 22510 36700.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 36447, e-mail: [email protected](Αρμόδιος κ. Θανάσης Κίζος).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 30-01-2018, (ώρα 15.00μ.μ.)

35) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου «»Πράσινη» απασχόληση στη διαχείριση βιο-αποβλήτων» (GREEN-CREW) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως τις 05-10-2019 (ημερομηνία λήξης του έργου) και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη της, ενός (1) ατόμου με τα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Γεωπονίας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την βιολογία εδαφών και την ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
• Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη συλλογή και ανάλυση εδαφικών παραμέτρων, διαχείριση οργανικών αποβλήτων και αναλύσεις οργανικών δειγμάτων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Μελέτη των ιδιοτήτων και διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων της πρώτης ύλης προς κομποστοποίηση και των παραγόμενων προϊόντων κομποστοποίησης, συγγραφή έκθεσης αναφοράς, στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.3 «Έκθεση ποιότητας του παραγόμενου κομπόστ» του Πακέτου Εργασίας 4 «Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων»

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Πρόταση-Δήλωση (επισυνάπτεται στην Πρόσκληση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι κατόπιν θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τον Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας.

Πληροφορίες στο 2310 997730 (Κ. Τριανταφυλλίδης) ενώ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα τηλ: 2310 994082, 2310 994026 και 2310 994009
(Ε.Λ.Κ.Ε.-Α.Π.Θ.).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 31-01-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

36) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5298) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, κύριο Ματθιόπουλο Κωνσταντίνο, ανακοινώνει την πρόσκληση για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως τις 31-10-2019 (ημερομηνία λήξης του έργου) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Τεχνικός Έρευνας, Λάρισα Θεσσαλίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Υποστήριξη στην ανάπτυξη φυτικών συστημάτων έκφρασης, στο πλαίσιο ανάπτυξης τεχνολογιών Συνθετικής Βιολογίας και υποστήριξη «ανοικτής πρόσβασης» της Ε/Υ OMIC-Engine.
Συμμετοχή στα ΠΕ2. Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες, ΠΕ3.Παροχή Υπηρεσιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Βιολογίας
2 Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε μοριακή βιολογία και επιστήμη φυτών
3 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
4 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν την Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (επισυνάπτεται στην Πρόσκληση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας, (υπόψιν κ.κ. Κοντού Θεόδωρου και Βασίλαρου Ευαγγελίας) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 06413, e-mail: [email protected] (κ. Θεόδωρος Κοντός)
και 24210 06403, e-mail: [email protected] (κ. Ευαγγελία Βασίλαρου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 31-01-2018, (ώρα 14.00μ.μ.)

37) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «»ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «- Υποέργο 6, Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»» (κωδικός Πράξης ΟΠΣ 5002780, κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5562) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Χατζηγεωργίου Άρτεμις, ανακοινώνει την πρόσκληση για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Μεταδιδάκτορας Βιοπληροφορικής, με σύμβαση διάρκειας έως και 31-10-2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη της, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Σχολή Θετικών Επιστημών, Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 351 31, Λαμία Φθιώτιδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοπληροφορική
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βιοπληροφορική
3) Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
4) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.

1 Τεχνικός Βιοπληροφορικής, με σύμβαση 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη της, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Σχολή Θετικών Επιστημών, Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 351 31, Λαμία Φθιώτιδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βιοπληροφορική ή συναφούς ειδικότητας
3) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως υποδεικνύεται στο άρθρο 1, π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, άρθρο 1, π.δ. 116/2006.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν την Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (επισυνάπτεται στην Πρόσκληση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Μαγνησίας, (υπόψιν κ.κ. Κοντού Θεόδωρου και Βασίλαρου Ευαγγελίας) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 06413, e-mail: [email protected] (κ. Θεόδωρος Κοντός)
και 24210 06403, e-mail: [email protected] (κ. Ευαγγελία Βασίλαρου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 31-01-2018, (ώρα 14.00μ.μ.)

38) Ακαδημία Αθηνών: Προσλήψεις 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/887) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο, ανακοινώνει την πρόσκληση για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Συνεργάτης (κωδικός θέσης 1)
Αντικείμενο έργου:
Επεξεργασία, μεταγραφή και παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή (Word) των σημειώσεων των κειμένων του σεμιναρίου «Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός», κεφάλαια 1-12.

1 Συνεργάτης (κωδικός θέσης 2)
Αντικείμενο έργου:
Βιβλιογραφική ενημέρωση και σύνταξη της τελικής βιβλιογραφίας του Τόμου, καθώς και των Ευρετηρίων.

Απαιτούμενα Προσόντα και για τους δύο Συνεργάτες:
1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής. (Βαθμός: τουλάχιστον Λίαν Καλώς)
2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με πτυχιακή εργασία έχουσα ως κύριο θεματικό άξονα την Κλασική ή/και Ελληνιστική Φιλοσοφία. Απαραίτητο κρίνεται η εργασία να εμπεριέχει εκτενείς σχολιασμούς και μεταφράσεις αποσπασμάτων/χωρίων αρχαίων φιλοσόφων.
3) Γνώση Η/Υ.
4) Εμπειρία στην έρευνα επί τη βάσει διαδικτυακών αρχείων σχετικών με την αρχαία
γραμματεία και φιλοσοφία (π.χ. TLG, TLL κ. ά.)
5) Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητική ομάδα με αντικείμενο τη μετάφραση και τον σχολιασμό φιλοσοφικών κειμένων της κλασσικής ή/και ύστερης αρχαιότητας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους εκ των υποψηφίων είναι αποδεδειγμένα εξοικειωμένοι με το σώμα των αρχαίων σχολίων στο αριστοτελικό corpus (Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς, Αμμώνιος, Ασκληπιός κ.α.).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο και να τον αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχ. διεύθυνση:
Ακαδημία Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστημίου 28,
Τ.Κ. 106 79, Αθήνα, (υπόψιν κ.κ. Α. Κοτσίρα ή Γ. Αγγελοπούλου), με την ένδειξη:
«Για το πρόγραμμα Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός».

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.academyofathens.gr
και στο τηλ.: 210 3664625 (Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Φιλοσοφίας).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: από 17-01-2018 έως και 31-01-2018,
(ώρα 12.00μ.μ.)

39) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA): Πρόσληψη 1 ατόμου

O Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), σύμφωνα με το Α.Π. 71/09-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΗR Officer με στοιχεία Προκήρυξης: ESMA/2017/VAC18/AD5.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην Ευρωπαϊκή Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018

40) Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.: Πρόσληψη 39 ατόμων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για διάρκεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31-12-2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από Ιατρούς άνευ ειδικότητας)
1 ΠΕ Ιατρός ή Παθολόγος, Αμυγδαλέζα Αττικής
1ΠΕ Ιατρός ή Παθολόγος, Ταύρος Αττικής
1ΠΕ Ιατρός ή Παθολόγος, Κόρινθος Πελοποννήσου
2ΠΕ Ιατροί ή Παθολόγοι, Ξάνθη Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1ΠΕ Ιατρός ή Παθολόγος, Ορεστιάδα Έβρου
1ΠΕ Ιατρός ή Παθολόγος, Δράμα Αν. Μακεδονίας-Θράκης
2ΠΕ Ιατροί ή Παθολόγοι, Λέσβος Β. Αιγαίου
2ΠΕ Ιατροί ή Παθολόγοι, Κως Δωδεκανήσου.

Β) Ψυχιατρικής
1ΠΕ Ψυχιατρικής, Κόρινθος Πελοποννήσου
1ΠΕ Ψυχιατρικής, Ξάνθη Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1ΠΕ Ψυχιατρικής, Ορεστιάδα Έβρου
1ΠΕ Ψυχιατρικής, Δράμα Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1ΠΕ Ψυχιατρικής, Λέσβος Β. Αιγαίου
1ΠΕ Ψυχιατρικής, Κως Δωδεκανήσου.

Γ) ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής)
2ΠΕ Νοσηλευτικής, Κόρινθος Πελοποννήσου
2ΠΕ Νοσηλευτικής, Ξάνθη Αν. Μακεδονίας-Θράκης
4ΠΕ Νοσηλευτικής, Ορεστιάδα Έβρου
4ΠΕ Νοσηλευτικής, Λέσβος Β. Αιγαίου
5ΠΕ Νοσηλευτικής, Κως Δωδεκανήσου.

Δ) Επισκεπτών Υγείας
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ξάνθη Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ορεστιάδα Έβρου
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Δράμα Αν. Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Λέσβος Β. Αιγαίου
1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Κως Δωδεκανήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την επαναπρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο,
είτε ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ,
είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών, με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ:
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
Γ. Δαμάσκου 1, Τ.Κ. 136 77, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, (υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

ΑΙΤΗΣΗ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 150/15-01-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”
Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),
Ειδικότητα: …………………………………………
Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων:
1)………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………..
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται: α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 29/01/2018, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2447698 (12.00μ.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2018 έως και 26-01-2018,
(ώρα 14.00μ.μ.)

41) Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.: Πρόσληψη 15 ατόμων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για διάρκεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31-12-2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) (Γλώσσα: Αραβική)
1 Διερμηνέας, Ξάνθη Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1 Διερμηνέας, Δράμα Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1 Διερμηνέας, Λέσβος Β. Αιγαίου.

Β) (Γλώσσα: Παστούν)
1 Διερμηνέας, Αμυγδαλέζα Αττικής
1 Διερμηνέας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Διερμηνέας, Ορεστιάδα Έβρου
1 Διερμηνέας, Λέσβος Β. Αιγαίου
1 Διερμηνέας, Κως Δωδεκανήσου.

Γ) (Γλώσσα: Νταρί)
1 Διερμηνέας, Κόρινθος Πελοποννήσου.

Δ) (Γλώσσα: Μπενγκαλί)
1 Διερμηνέας, Ορεστιάδα Έβρου.

Ε) (Γλώσσα: Φαρσί)
1 Διερμηνέας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Διερμηνέας, Ξάνθη Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1 Διερμηνέας, Ορεστιάδα Έβρου
1 Διερμηνέας, Δράμα Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1 Διερμηνέας, Κως Δωδεκανήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την επαναπρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο,
είτε ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ,
είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών, με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ:
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
Γ. Δαμάσκου 1, Τ.Κ. 136 77, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, (υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

ΑΙΤΗΣΗ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 151/15-01-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”
Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),
Ειδικότητα: …………………………………………
Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων:
1)………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται: α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 29/01/2018, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2018 έως και 26-01-2018, (ώρα 14.00μ.μ.)

42) Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.: Πρόσληψη 62 ατόμων

Το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., που εδρεύει στο Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 3ετούς διάρκειας, συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

22ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου, Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού
5ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου, Μηχανικού
11ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού
8ΠΕ Δασολόγου
3ΠΕ Πληροφορικής-Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού

2ΠΕ Πληροφορικής-Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων
1ΠΕ Πληροφορικής-Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
2ΠΕ Πληροφορικής-Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
2ΤΕ Πληροφορικής-Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής
1ΤΕ Πληροφορικής-Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής
3ΠΕ Οικονομολόγου
2ΠΕ Οικονομολόγου-Λογιστή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: e-mail: [email protected]

Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση: www.ktimatologio.gr και στην ενότητα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών – Διαβουλεύσεις – Συμβάσεις».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-01-2018 έως και 14-02-2018

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

ΟΑΕΔ -Νέο πρόγραμμα: 8.300 θέσεις για ανέργους σε Δημόσιο, ΟΤA, ΝΠΔΔ, με μισθό 750 ευρώ

Στο πλαίσιο της στήριξης των μακροχρόνια ανέργων σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο των επιπτώσεων της …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *