888 Δημόσιο: «Ανοιχτές» 383 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων (λίστα) | Kontasas
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: «Ανοιχτές» 383 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων (λίστα)

Δημόσιο: «Ανοιχτές» 383 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων (λίστα)

Τις 383 θέσεις στο δημόσιο και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι «ανοιχτές» για προσλήψεις προσωπικού παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

1) Δήμος Πλατανιά: Πρόσληψη 1 ατόμου

O Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα):
Κωδικός θέσης: 106

Ειδικότητα: ΔΕ 28 Χειριστής Εκσκαφέα – Φορτωτή
Έδρα υπηρεσίας: Γεράνι Χανίων
Διάρκεια σύμβασης: 8μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*), β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Αρ. Προκήρυξης: 286 (ΑΔΑ: 7ΣΛ6ΩΞ5-ΚΗ1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Τ.Κ. 73014 Γεράνι Χανίων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Ανδρεαδάκη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2821340016).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πλατανιά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 12 Μαρτίου 2018

2) Εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ ινστιτούτο βιο-οικονομίας και αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PROtective composite Coatings via Electrodeposition & Thermal Spraying» – «PROCETS», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 385
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Φυσικός
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικού
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Υπολογιστική Φυσική
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων (project management)
5. Ερευνητική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα/έργα

Αρ. Προκήρυξης: 3856/26-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ2Ξ469ΗΡ8-57Υ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) Δημάρχου Γεωργιάδου 118 38333, Βόλος Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3856/26-02- 2018 Για το έργο «PROtective composite Coatings via Electrodeposition & Thermal Spraying» – «PROCETS» Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 13η Μαρτίου 2018 και ώρα 13.00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: [email protected] (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)

3) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού_Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, που εδρεύει στη Λαμία του νομού Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Κωδικός Θέσης: 101

Τόπος Απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης (Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδος)
Ειδκότητα: ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών
Κωδικός Θέσης: 102

Τόπος Απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Θερμοπυλών (Δήμος Λαμιέων Ν. Φθιώτιδος)
Ειδκότητα: ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρώσικης γλώσσας
Αρ. Προκήρυξης: (ΑΔΑ:6ΙΘ34653Π4-ΗΜΤ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, Καραμανλή και Ζαφείρη, Τ.Κ. 35133 Λαμία, υπόψη κας Σταμοκώστα Αν. ή κου Καλαντζή Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 22310- 47628).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης και Αρχαιολογικό Μουσείο Θερμοπυλών) όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Λαμιέων και Λοκρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση•

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: ΠολίτεςΈντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ)•

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: ΠολίτεςΈντυπα- Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 12 Μαρτίου 2018

4) Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη και μοντελοποίηση με έμφαση στην ανάλυση κινδύνων με στοχαστικές και συστημικές προσεγγίσεις».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4808 ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
– Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Διοίκηση και Κοστολόγηση με έμφαση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4809
– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4811

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.
Αρ. Προκήρυξης: 864 (ΑΔΑ: 7ΑΦ246914Υ-0ΝΜ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. 2 Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381509, 2105381122 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174/Γ΄/22-02-2018.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14/03/2018 έως 12/04/2018

5) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) ΕΤΠΑ και Εθνικοί πόροι (κατά 15%) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED Cooperation Programme 2014 – 2020» συγχρηματοδοτούν το έργο «COMPOSE: Rural COMmunities engaged with POSitive Energy» (κωδικός MED:

1MED15_2.2_M23_209, Project Nb: 1001) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 81336) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, κύριο Θεοχάρη Τσούτσο. Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: Απασχόληση Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση έργου.

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον μήνες, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Ποσό: 16.500 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α. και όλων των νομίμων κρατήσεων) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Staff costs» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, υπηρεσίες διαδικτύου, κλπ.).

• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Αρ. Προκήρυξης: 2209 (ΑΔΑ: 7ΝΝΧ469Β6Ν-Γ7Λ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040 κα Μπόνια Αρετή, τηλ. 28210 37073 και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τη Πέμπτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)

6) Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού και συστημάτων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων στην ηλεκτρονική μάθηση».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4813

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.
Αρ. Προκήρυξης: 868 (ΑΔΑ: 68ΗΚ46914Υ-1ΑΕ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381101 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 22 Μαρτίου 2018

7) Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο ‘’ Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency’’ (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος “ Horizon 2020’’ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Κωδικός Θέσης: 101

Ειδικότητα: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο εξόρυξης γνώσης από ανοιχτά δεδομένα (open data) ή/και δεδομένα μεγάλου όγκου (big data) ή στις Τεχνολογίες Γνώσης, Δεδομένων και Λογισμικού ή στις Υπολογιστικές Μεθόδους και Εφαρμογές ή στη Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων.

3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Αρ. Προκήρυξης: 21342 (ΑΔΑ: 6ΓΔΠΩΡ5-ΒΑ5)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2313317139, 7128, 7666, 7137).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ .

8) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσούτσο Θεοχάρη, που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθ. συμβολαίου 689031) και δύναται να τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ (ΠΟΛ. 1128/1997), ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Απασχόληση διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση έργου.

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον μήνες, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Ποσό: 15.000 ευρώ (συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αμοιβές προσωπικού-Τρίτοι» του έργου.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή κατόχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τον πολεοδομικό ή αστικό σχεδιασμό. • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων ή/και συνεδρίων.

• Γνώση λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφιών και σύνθετων μέσων απεικόνισης και παρουσιάσεων (π.χ. Photoshop, Corel Draw).

Αρ. Προκήρυξης: 2201(ΑΔΑ: Ω9Ε0469Β6Ν-9Ν1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040 κα Μπόνια Αρετή, τηλ. 28210 37073 και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τη Πέμπτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)

9) Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση, απομόνωση και μοριακός χαρακτηρισμός των πληθυσμών των αρθρικών ινοβλαστών υπό φυσιολογικές συνθήκες και στην αρθρίτιδα», που χρηματοδοτείται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Μ. Αρμακά του ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στο πρόγραμμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο επικεντρώνεται στο χαρακτηρισμό των εμβρυικών μεσεγχυματικών κυττάρων των άκρων (limb bud) που οδηγούν στο σχηματισμό του αρθρικού υμένα και τη μετέπειτα παρακολούθησή τους σε φυσιολογικές και αρθριτικές συνθήκες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μοριακής Βιολογίας / Ανοσολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Αρ. Προκήρυξης: 394 (ΑΔΑ: Ψ7ΗΣ469ΗΚΚ-ΞΗΣ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] . Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 201802_MScBioAM_SNF» (όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά τ0ην ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 15/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μ. Αρμακά στο τηλέφωνο 210-9656310 (εσωτερικό 252) ή στο email: [email protected] .

10) Δημοτικός Οργανισμός Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για το έτος 2017 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση των θεατρικών παραγωγών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα υποκριτικής Ανωτέρων Δραματικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού
Αρ. Προκήρυξης: 2511 (ΑΔΑ: ΩΥ2ΓΟΚ6Υ-Φ3Ρ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Πολιτισμού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 82870), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως Παρασκευή 9 Μαρτίου

11) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού Μεταδιδάκτορα που θα απασχοληθεί για τις ανάγκες της Πράξης «Συνθετική Βιολογία: Aπό τις ομικές τεχνολογίες στη μηχανική γονιδίων», «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002636» μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• «Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι Πτυχιούχος Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ»

• «Κάτοχος Διδακτορικού σε Γεωπονικές ή Βιολογικές Επιστήμες ή Επιστήμες Ζωής»
Αρ. Προκήρυξης: 2843 (ΑΔΑ: Ψ41Χ46Ψ8Ζ6-ΕΥΞ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018». Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή 16/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Δ/ντή Εργ. Μοριακής Βιολογίας (τηλ. 2105294321/4329, email: [email protected]) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 210 5294926, email: [email protected]).

12) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου (31/10/2019), με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ως ακολούθως:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Ανάπτυξη συνθετικών συστημάτων έκφρασης dsRNA εναντίον εντομολογικών εχθρών, στο πλαίσιο ανάπτυξης τεχνολογιών Συνθετικής Βιολογίας και υποστήριξη «ανοικτής πρόσβασης» της Ε/Υ OMIC-Engine. Συμμετοχή στα ΠΕ2. Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες, ΠΕ3. Παροχή Υπηρεσιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών βιολογικών επιστημών
2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία ή άλλων συναφών βιολογικών επιστημών
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007
Αρ. Προκήρυξης: 4639 (ΑΔΑ: ΨΣΙΜ469Β7Ξ-ΤΕΒ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334, Βόλος. (Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ. 24210 06403)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 14η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)

13) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού έκτακτου προσωπικού για τη μερική απασχόληση Στελέχωσης Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845 (Κωδ. ΕΛΚΕ 97.0001) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Καψοκεφάλου, Καθηγήτρια ΓΠΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Απόφοιτος ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (βλ. εξαιρέσεις στην παράγραφο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ)
• Να είναι ελεύθερος στρατιωτικών υποχρεώσεων (θητεία, αναβολή, εξαίρεση)
Αρ. Προκήρυξης: 2795 (ΑΔΑ: Ψ45Ρ46Ψ8Ζ6-0ΙΩ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2795/28-02-2018 και κωδικό θέσης ΜΒΚΠ6 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι Παρασκευή 16/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Δέσποινα Ξανθοπούλου (τηλ. 210 529 4273 email: [email protected]), Στέλλα Φανού (τηλ. 529 4922 [email protected]) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 210 5294926, email: [email protected] ).

14) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Διοικητικής Υποστήριξης μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845 (Κωδ. ΕΛΚΕ 97.0001) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Καψοκεφάλου, Αν. Καθηγήτρια ΓΠΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 ≪Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων≫ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 ≪Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων≫ ή iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 ≪Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων≫. v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄613).

Αρ. Προκήρυξης: 2798 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΔ46Ψ8Ζ6-0Φ7)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2787/28-02-2018 και κωδικό θέσης ΜΠΔΥ3». Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή 16/03/2018

15) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) (Ιωάννινα): Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) (Ιωάννινα) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου «Πρoηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία- Ήπειρος» [ΒΙΤ-ΗΠ], της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002469, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ), για το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) (Ιωάννινα).
Αρ. Προκήρυξης: 6177 (ΑΔΑ: ΨΩ7Μ469ΗΚΥ-ΓΑΗ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] και [email protected] Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Προκήρυξης για το Υποέργο «Πρoηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία- Ήπειρος» [ΒΙΤ-ΗΠ], της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» [ΒΙΤ-ΑΔ], με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002469, για τη θέση με Αύξοντα Αριθμό (Α/Α) …» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι, αντιστοίχως). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον Αύξοντα Αριθμό (Α/Α) της θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στο γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 7 Μαρτίου 2018

16) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου, που εδρεύει στο Ναύπλιο της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑΝ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δ. Ναυπλιέων
1ΠΕ Υπαλλήλου Πληροφορικής, Δ. Ναυπλιέων
1ΤΕ Λογιστών, Δ. Ναυπλιέων
1ΔΕ Υδραυλικών, Δ. Ναυπλιέων
1ΔΕ Ηλεκτρολόγων, Δ. Ναυπλιέων
1ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου, Δ. Ναυπλιέων
2ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Δ. Ναυπλιέων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), 25ης Μαρτίου 2, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο Αργολίδας, (υπόψιν κ. Κωνσταντίνας Θανοπούλου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 27520 28976 & 27520 24167.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-03-2018 έως και 12-03-2018

17) Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε./Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδας : Πρόσληψη 27 ατόμων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των ΕΛΤΑ Α.Ε., των Ν. Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, ως εξής:
10ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
16ΔΕ Διανομέων
1ΔΕ Οδηγών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, α)είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4,
β)είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛ.ΤΑ.:
1)ΕΛ.ΤΑ.-Περφ. Δ/νση Πελ/σου-Δυτ. Ελλάδας,
Ζαΐμη 23, Τ.Κ. 261 10, Πάτρα, Αχαΐας, τηλ.: 2610 274378, (κ. Θούας Βασίλειος)
2)ΕΛ.ΤΑ.-Κατάστημα Αιγίου, Κλ. Οικονόμου 14 & Ε. Γάτου, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο,
τηλ.: 26910 68325, (κ. Νικολακόπουλος Μιχαήλ)
3)ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Καλαβρύτων, Αγ. Αλεξίου 17, Τ.Κ. 250 01, Καλάβρυτα, τηλ.: 26920 22225, (κ. Τζιομάκης Γεώργιος)
4)ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Αμαλιάδας, Πύρρωνος & Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 272 00,
τηλ.: 26220 28576 (κ. Λιακοπούλου Θεώνη)
5) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Ζαχάρως, Ε.Ο. Πύργου-Κυπ/σίας, Τ.Κ. 270 54, Ζαχάρω Ηλείας, τηλ.: 26250 31205 (κ. Μπολιάρη Ιουλία)
6) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Ζακύνθου, Τερτσέτη 11Α, Τ.Κ. 291 00, Ζάκυνθος, τηλ.: 26950 44875 (κ. Δρογγίτης Αντώνιος)
7) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Αργοστολίου, Λιθόστρωτο 19, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι Κεφαλληνίας, τηλ.: 26710 22312 (κ. Βουτσινάς Ευστάθιος)
8) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Φισκάρδου, Τ.Κ. 280 84, Φισκάρδο Κεφαλληνίας, τηλ.: 26740 41210, (κ. Σκλαβούνος Παύλος)
9) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Πόρου, Τ.Κ. 280 86, Πόρος Κεφαλληνίας, τηλ.: 26740 72644
10) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Ιθάκης, Ιθάκη-Κεφαλληνίας, Τ.Κ. 283 00, Ιθάκη, τηλ.: 26740 32386 (κ. Τόφαλος Κωνσταντίνος)
11) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Λουτρακίου, Τ.Κ. 203 00, Λουτράκι Κορινθίας, τηλ.: 27440 22328 (κ. Μπίζδα Φωτεινή).
12) ΕΛ.ΤΑ. Κεντρικό Κατάστημα Σπάρτης, Αρχιδάμου 84, Τ.Κ. 231 01, Σπάρτη Λακωνίας, τηλ.: 27310 26565 (κ. Παπαφωτίου Σταματία)
13) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Σκάλας, Τ.Κ. 230 51, Σκάλα Λακωνίας, τηλ.: 27350 22464, (κ. Κονίδης Γεώργιος)
14) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Γυθείου, Τ.Κ. 232 00, Γύθειο Λακωνίας, τηλ.: 27330 22285 (κ. Χαντζάρας Δημήτριος)
15) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Μολάων, Τ.Κ. 230 52, Μολάοι Λακωνίας, τηλ.: 27320 22330 (κ. Βλάχος Χαράλαμπος)
16) ΕΛ.ΤΑ. Μονάδα Διανομής Σπάρτης, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας, τηλ.: 27310 24920 (κ. Λαζαράκος Ηλίας)
17) ΕΛ.ΤΑ. Κατάστημα Γαργαλιάνων, Τ.Κ. 244 00, Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας, τηλ.: 27630 22249 (κ. Χριστοπούλου Αμαλία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-03-2018

18) Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. : Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για τη στήριξη του Έργου 1 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη της Δράσης Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31-12-2019 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Α) Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας)

1ΠΕ Ιατρός, Αμυγδαλέζα
1ΠΕ Ιατρός, Ορεστιάδα
1ΠΕ Ιατρός, Δράμα
2ΠΕ Ιατροί, Λέσβος
2ΠΕ Ιατροί, Κως.
Β) Ψυχιατρικής
1ΠΕ Ψυχίατρος, Κόρινθος
1ΠΕ Ψυχίατρος, Ξάνθη
1ΠΕ Ψυχίατρος, Ορεστιάδα
1ΠΕ Ψυχίατρος, Δράμα
1ΠΕ Ψυχίατρος, Λέσβος
1ΠΕ Ψυχίατρος, Κως.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο,
είτε ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ.,
είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών, στην ταχ. διεύθυνση:
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., Πολυκλινική, Ολυμπιακό Χωριό,
Τ.Κ. 136 77, Αχαρνές Αττικής.

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 09-03-2018, ώρα 14.00μ.μ.
Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία ειδικότητα-θέση και για έως τρία (3) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους στην αίτησή του.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2447698, (καθημερινά 12.00μ.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-03-2018, (14.00μ.μ.)

19) Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών: Πρόσληψη 72 ατόμων

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη για χρονικό διάστημα έως 1 έτος, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων – προσωπικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1)ΑΤΤΙΚΗ
18ΠΕΙατροί-Ψυχίατροι
1ΠΕ Ιατρός-Παθολόγος
3ΠΕΨυχολόγοι
7ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί)
10ΠΕήΤΕΝοσηλευτές
2)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11ΠΕΙατροί-Ψυχίατροι
3)ΕΒΡΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος
4)ΡΟΔΟΠΗ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος
5)ΠΙΕΡΙΑ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός
6)ΒΟΙΩΤΙΑ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος

7)ΗΜΑΘΙΑ(ΒΕΡΟΙΑ)
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος
8)ΑΧΑЇΑ
2ΠΕ Ιατροί-Ψυχίατροι
1ΠΕ Ψυχολόγος
1ΠΕήΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός)
2ΠΕήΤΕ Νοσηλευτές
9)ΗΡΑΚΛΕΙΟ(ΚΡΗΤΗ)
1ΠΕ Ψυχολόγος
1ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής
10)ΠΡΕΒΕΖΑ
1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος
11)ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος
1ΠΕ Ψυχολόγος
1ΠΕήΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός)
1ΠΕήΤΕ Νοσηλευτής
12)ΕΥΒΟΙΑ(ΧΑΛΚΙΔΑ)
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός
13)ΚΕΡΚΥΡΑ
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός
14)ΚΑΒΑΛΑ
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος
15)ΡΕΘΥΜΝΟ
1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος.

Στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει ενδιαφέρον από ειδικευμένους Ιατρούς, των ειδικοτήτων Γ. Ιατρικής, Παθολογίας, Ψυχιατρικής), ο Οργανισμός δύναται να συνεργαστεί και με Ιατρούς κάθε άλλης ειδικότητας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση μόνο με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στην ταχ. διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – Ο.ΚΑ.ΝΑ.,
Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 10433, Αθήνα,

(Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 852/22.02.2018
Πόλη :
Ειδικότητα: ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018

20) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Φλώρινας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017 – 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07-2018, με ωριαία αποζημίωση συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική ή Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία και εν ελλείψει 1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με αποδεδειγμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε άτομα με αναπηρία, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας
2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα : Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Ποδόσφαιρο, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας
2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή Αναψυχή κλειστών χώρων, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Καλαθοσφαίριση, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα: Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kediflo.gr
και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία.
Πληροφορίες στο τηλ.: 23850 44555 (07.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-03-2018

21) Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε./Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας : Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των ΕΛΤΑ Α.Ε., του Ν. Ευρυτανίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέων, Κεντρικό Κατάστημα Καρπενησίου, Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, α)είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα Θεσσαλίας, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 20/2018.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381,

β)είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κεντρικό Κατάστημα Καρπενησίου, Αγίου Νικολάου 2, Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι Ευρυτανίας.
Πληροφορίες στο τηλ.: 22370 23542, (αρμόδιος κ. Τσιουρβόπουλος Ιωάννης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2018

22) ΑΣΕΠ_Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Πρόσληψη 42 ατόμων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2018, ΦΕΚ 6/τ.ΑΣΕΠ/08-02-2018): Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και ειδικότερα:
ΦΟΡΕΑΣ: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΙΡΑΙΑ

Α ́ Κατηγορία (Π.Ε.) δεκαεννέα (19) θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας:
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Β ́ Κατηγορία (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις
Κλάδων/Ειδικοτήτων:
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και
ΤΕ Πληροφορικής
Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), εννέα (9) θέσεις
Κλάδου/ειδικότητας:
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις
Κλάδου/ειδικότητας:
ΥΕ Επιμελητών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) από 12-04-2018 έως και 27-04-2018 και κατόπιν να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Πρόσκληση
2Κ/2018
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-04-2018 για την υποβολή της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

23) Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη 68 ατόμων

Ο Δήμος Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

36ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
10ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας- Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
1ΔΕ Χειριστών-τριών [Μηχανημάτων Έργων Καλαθοφόρου (Ομάδας Γ΄τάξη Γ΄)], Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
3ΔΕ Χειριστών-τριών [Πλυντηρίου Κάδων με δίπλωμα οδήγησης [Γ΄ (C) Κατηγορίας], Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
3ΔΕ Χειριστών-τριών [Μηχανημάτων Έργων Σαρώθρου (Ομάδας Ι΄ Τάξης Γ΄)], Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
1ΔΕ Ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων, Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
1ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων (φρεναδόρος βαρέων οχημάτων), Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
2ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (Μονταδόροι), Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
1ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων (Υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης), Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
5ΥΕ Φυλάκων, Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
2ΔΕ Χειριστών-τριών Η/Υ, Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
1ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής
2ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χαλανδρίου, Χαλάνδρι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Χαλανδρίου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 152 34, Χαλάνδρι, Αττική, (υπόψη κας Κορομάντζου Ε.).
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2023865, 213 2023862 και 213 2023870.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-03-2018

24) Δήμος Αριστοτέλη: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο Δήμος Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη για την αρδευτική περίοδο (01-03-2018 έως και 31-10-2018) με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, ως Υδρονομείς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3Υδρονομείς, Δ.Ε. Αρναίας Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής
1Επόπτης, Δ.Ε. Αρναίας Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής
2Υδρονομείς, Δ.Ε. Παναγίας Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής
1Επόπτης, Δ.Ε. Παναγίας Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής
6Υδρονομείς, Δ.Ε. Σταγείρων Ακάνθου Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής
1Επόπτης, Δ.Ε. Σταγείρων Ακάνθου Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Νομός Χαλκιδικής, Δήμος Αριστοτέλη, Τ.Κ. 630 74, Αρναία Χαλκιδικής,
(υπόψη κ. Καραστέργιου Δέσποινα).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23723 50105 και 23723 50104, fax: 23720 22560,
(09.00π.μ.-15.00μ.μ.), (αρμόδια κ. Καραστέργιου Δέσποινα) στα
Δημοτικά Καταστήματα Ιερισσού, Μ. Παναγίας και Αρναίας του Δήμου
Αριστοτέλη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-03-2018,
(09.00π.μ.-15.00μ.μ.), (αρμόδια κ. Καραστέργιου Δέσποινα)

25) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 16 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια της Π.Ε. Ημαθίας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας ενός (1) μήνα με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Αρχαιολόγοι, Κοπανός, Επισκοπή, Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανος Ημαθίας
1ΠΕ Αρχιτέκτων, Κοπανός, Επισκοπή, Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανος Ημαθίας
13ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, Κοπανός, Επισκοπή, Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανος Ημαθίας.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 591 32, Βέροια Ημαθίας, (υπόψη κ. Αποστολίδου Βασιλικής).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23310 29737 και 23310 22145.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-03-2018

26) Ν.Π.Ι.Δ. «Iνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ», της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5001036, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ΙΔ, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις Εμπειρογνωμόνων, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 (Κ.Θ.1):
Αντικείμενο Κ.Θ.1 / Παραδοτέα:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης για τη συσχέτιση της ΜΔ με σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, ο ρατσισμός, η έμφυλη βία, ο σχολικός εκφοβισμός κ.λπ. Στοιχεία τεκμηρίωσης για την εμπειρογνωμοσύνη θα ληφθούν από τη διεθνή εμπειρία, από προηγούμενες σχετικές μελέτες και από τα δεδομένα της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης.

Επίσης, στο πλαίσιο έρευνας πεδίου για την ποιοτική διερεύνηση της μαθητικής διαρροής που διενεργείται από το ΙΕΠ, ο/η εμπειρογνώμονας θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή και καταγραφή των στοιχείων/δεδομένων έρευνας από τα σχολεία και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων. Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εμπειρογνώμονας – ερευνητής/τρια θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα που διενεργεί την έρευνα.

Παραδοτέα:
α) Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη για τη συσχέτιση της ΜΔ με κοινωνικά φαινόμενα (κωδ. Π.1.2.1.6) (ημερομηνία παράδοσης έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, Α/Μ: 5)
β) Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας (κωδ. Π.1.2.3.5 ) (ημερομηνία παράδοσης έως 31/03/2019, Α/Μ: 3)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 8
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 (Κ.Θ.2):
Αντικείμενο Κ.Θ.2 / Παραδοτέα:

Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο τη συσχέτιση της ΜΔ με την ΠΕΣ και τον σχετικό στατιστικό δείκτη. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό δράσεων για τη μείωση της μαθητικής διαρροής και την εξειδίκευση των δράσεων σε στοχευμένες περιοχές ή ομάδες πληθυσμού που εντοπίζεται ένταση του προβλήματος. Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εμπειρογνώμονας – ερευνητής/τρια θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ.
Παραδοτέα:

α) Μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τη συσχέτιση ΜΔ και ΠΕΣ και Προτάσεις στοχευμένων δράσεων (κωδ. Π.1.2.2.3) (ημερομηνία παράδοσης έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, Α/Μ: 5)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 (Κ.Θ.3):
Αντικείμενο Κ.Θ.3 / Παραδοτέα:

Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας του Παρατηρητηρίου Μαθητικής Διαρροής του ΙΕΠ στην εφαρμογή της επικαιροποιημένης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της ΜΔ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πράξης. Περιλαμβάνεται η καταγραφή των δεικτών ΜΔ και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, ενώ περιοδικά (σε χρόνους που θα καθοριστούν από την Υπεύθυνη της Πράξης στη σχετική σύμβαση) θα εκδίδονται αποτελέσματα από τη μελέτη των δεικτών και εκθέσεις συμπερασμάτων. Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εμπειρογνώμονας – ερευνητής/τρια θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ.

Παραδοτέα:
α) Περιοδικές Εκθέσεις παρακολούθησης ΜΔ και συμπερασμάτων (κωδ. Π.1.2.3.6) (ημερομηνία παράδοσης έως 31/07/2019, Α/Μ: 10)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 10
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 (Κ.Θ.4):
Αντικείμενο Κ.Θ.4 / Παραδοτέα:

Το υπό ανάθεση έργο αναφέρεται στην επιλογή ή/και εκπόνηση/παραγωγή πληροφοριακού – ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με θέματα μαθητικής διαρροής, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διάχυση στα σχολεία. Το πληροφοριακό υλικό θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης, ο/η εμπειρογνώμονας – εκπαιδευτικός θα υποστηρίξει την επιστημονική ομάδα του Παρατηρητηρίου Μαθητικής Διαρροής του ΙΕΠ στην ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου συνεργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με άλλους φορείς, εκπαιδευτικούς και μη (του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση), οι οποίοι αναπτύσσουν σχετικές δράσεις είτε μπορούν να συνεισφέρουν εμπειρία και προτάσεις για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής. Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εκπαιδευτικός θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ.

Παραδοτέα:
α) Πληροφοριακό υλικό για τα σχολεία (κωδ. Π.1.2.3.7) (ημερομηνία παράδοσης έως 31/07/2019, Α/Μ: 3)
β) Έκθεση αποτελεσμάτων συνεργασιών (κωδ. Π.1.3.1) (ημερομηνία παράδοσης έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, Α/Μ: 1)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο

Υποβολής Αίτησης (Παράρτημα), το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 και να υποβάλουν αποκλειστικά επί ποινή αποκλεισμού μία (1) Έντυπη Αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο, στην ταχ. διεύθυνση:

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αν. Τσόχα 36, 7ος όροφος, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα,

είτε να τα αποστείλουν ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, πρέπει να έχει την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 4 εμπειρογνώμονες για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1506/27.02.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ»».

Δε λαμβάνονται υπόψη:

α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά.

β) Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1335202 (κ. Ελένη Παπαδοπούλου) για θέματα κριτιρίων και 213 1335355 (κ. Σαββοπούλου, κ. Λειβαδίτης) για θέματα διαδικασιών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-03-2018 (15.00μ.μ.)

27) Πάντειο Πανεπιστήμιο-Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο-Ε.Λ.Κ.Ε., που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5011017 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Εξωτερικοί

Συνεργάτες και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1 Βιβλιοθηκονόμος, Καλλιθέα Αττικής
1 Πληροφορικός, Καλλιθέα Αττικής
1 Ψυχολόγος, Καλλιθέα Αττικής
1 Εξωτερικός Συνεργάτης για Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος, Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μόλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής, (υπόψη κας Γ. Λιάτσου),
είτε να τα αποστείλουν ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής.

Επιπροσθέτως στο φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ένδειξη για την πράξη:
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5011017. που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9201514, (Δευτέρα έως Παρασκευή),
(09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-03-2018

28) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έναρξης έργου (01-04-2018) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη του έργου, 17 Ανθρωπομήνες, Έκτακτου Προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Γεωλογίας με MSc Σεισμολογίας, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Θησείο, Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πτυχίο Γεωλόγου
-Σχετικός με το αντικείμενο Μεταπτυχιακός Τίτλος
-Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο ειδίκευσης
-Εμπειρία στην ανάλυση σεισμών και τσουνάμι
-Εμπειρία σε εγκατάσταση, διαχείριση γεωδαιτικών σταθμών αναφοράς και σχετικών δεδομένων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Τo θεματικό πεδίο «Καινοτόμες Τεχνικές και Μεθοδολογίες Γεωφυσικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής στο Αστικό Περιβάλλον» (Παραδοτέο Έργου 2.5.2).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Λόφος Νυμφών,
Τ.Κ. 118 10, Θησείο, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης “…”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας).

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490067, (κ. Βασιλεία Καραγιάννη),
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

29) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «”ΘΕΣΠΙΑ 2” – ΘΕμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠερΙβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517) στο «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έναρξης έργου (01-04-2018) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη του έργου, Έκτακτου Προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Μηχανικός και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό με Γεωπληροφορική, Ε.Α.Α./Ι.Ε.Π.Β.Α./Πεντέλη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Λόφος Κουφού, Ι. Μεταξά και Βασιλέως Παύλου, Τ.Κ. 152 36, Πεντέλη Αττικής, με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης “…”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας).
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.
Πληροφορίες στον κ. Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, (Διευθυντή Ερευνών ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ),
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-03-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

30) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έναρξης έργου (01-04-2018) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη του έργου, 17,20 Ανθρωπομήνες, Έκτακτου Προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός με MSc Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα, Θησείο, Αθήνα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ
-Μεταπτυχιακός τίτλος σε Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
-Εμπειρία σε εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση σεισμολογικών σταθμών
-Εμπειρία σε εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση επιταχυνσιογράφων
-Εμπειρία σε εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση γεωδαιτικών σταθμών αναφοράς
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
• «Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Φορητών Σεισμογραφικών Δικτύων» (Παραδοτέο Έργου 1.3.1)
• «Αναβάθμιση Φορητών Δικτύων» (Παραδοτέο Έργου 1.3.3)
• «Τεχνική Έκθεση: “Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού και των Ειδικών Δικτύων Επιταχυνσιογράφων”» (Παραδοτέο Έργου 3.1.2).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Λόφος Νυμφών,
Τ.Κ. 118 10, Θησείο, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης “…”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας).
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490067, (κ. Βασιλεία Καραγιάννη),
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

31) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έναρξης έργου (01-04-2018) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη του έργου, 11,85 Ανθρωπομήνες, Έκτακτου Προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με MSc Τηλεματική/Πληροφορική, Θησείο, Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ
-Σχετικός με το αντικείμενο της σύμβασης μεταπτυχιακός τίτλος
-Εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση δικτύων σεισμογράφων και παλιρροιογράφων
-Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων MS SQL και Oracle, και συστημάτων UNIX και MS Windows Server σε περιβάλλον εικονικών και φυσικών μηχανών
-Εμπειρία στη διαχείριση και αναβάθμιση σταθμών παλιρροιογράφων κατά προτίμηση τύπου OTT, GENERAL ACOUSTICS, GEONICA και Siap+Micros

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
• «Προμήθεια/ Εγκατάσταση Συστήματος Έγκαιρης Σεισμικής Ειδοποίησης στον Κορινθιακό Κόλπο» (Παραδοτέο Έργου 1.4.1)
• «Εγκατάσταση/ Λειτουργία 3 Νέων Παλιρροιογράφων» (Παραδοτέο Έργου 1.4.2)
• «Αναβάθμιση Παλιρροιογραφικών Σταθμών του ΓΕΙΝ-ΕΑΑ» (Παραδοτέο Έργου 1.4.3)
• «Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ειδοποίησης για Τσουνάμι με Ενσωμάτωση Χαρτών και Εικόνων» (Παραδοτέο Έργου 1.4.5)
• «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία 1 Workstation για 24ωρη Λειτουργία» (Παραδοτέο Έργου 1.4.6)
• «Τεχνική Έκθεση: «24/7 Υπολογισμός Μηχανισμών Γένεσης των Σεισμών του Ελληνικού Χώρου και Κατάλογος» (Παραδοτέο Έργου 2.3.2).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Λόφος Νυμφών,
Τ.Κ. 118 10, Θησείο, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης “…”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας).

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490067, (κ. Βασιλεία Καραγιάννη),
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

32) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έναρξης έργου (01-04-2018) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη του έργου, 32 Ανθρωπομήνες, Έκτακτου Προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Μεταπτυχιακό τίτλο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Θησείο, Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Πτυχίο Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων GNSS και στην ανάλυση δεδομένων για μελέτη παραμορφώσεων του γήινου φλοιού
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο και συντήρηση μόνιμων γεωδαιτικών δικτύων GNSS και στην ανάπτυξη αλγορίθμων για διαχείριση και διάθεση δεδομένων-προϊόντων GNSS
– Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες)
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με επεξεργασία GNSS δεδομένων για μελέτη παραμορφώσεων του γήινου φλοιού
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
«Τεχνική Έκθεση: «Επαναμέτρηση Δικτύων GPS για την Παρακολούθηση Παραμορφώσεων και Διάθεση Πρωτογενών Δεδομένων»» (Παραδοτέο Έργου 2.3.6).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Λόφος Νυμφών,
Τ.Κ. 118 10, Θησείο, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης “…”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας).

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490067, (κ. Βασιλεία Καραγιάννη),
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

33) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έναρξης έργου (01-04-2018) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη του έργου, 12 Ανθρωπομήνες, Έκτακτου Προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1Οικονομολόγος, Θησείο, Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
-Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Η/Υ (Microsoft Windows)
-Εμπειρία σε μηνιαία παρακολούθηση προϋπολογισμού
-Εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
-Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών επίτευξης στόχων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
• «Έκθεση 1ης Συνάντησης Επιτροπής Παρακολούθησης» (Παραδοτέο Έργου 5.2.1)
• «Έκθεση 2ης Συνάντησης Επιτροπής Παρακολούθησης» (Παραδοτέο Έργου 5.2.2)
• «Έκθεση 3ης Συνάντησης Επιτροπής Παρακολούθησης» (Παραδοτέο Έργου 5.2.3)
• «Έκθεση 4ης Συνάντησης Επιτροπής Παρακολούθησης» (Παραδοτέο Έργου 5.2.4)
• «Έκθεση 5ης Συνάντησης Επιτροπής Παρακολούθησης» (Παραδοτέο Έργου 5.2.5)
• «Εκθέσεις Προόδου Έργου» (Παραδοτέο Έργου 5.2.6).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Λόφος Νυμφών,
Τ.Κ. 118 10, Θησείο, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης “…”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας).

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490067, (κ. Βασιλεία Καραγιάννη),
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

34) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έναρξης έργου (01-04-2018) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη του έργου, 11 Ανθρωπομήνες, Έκτακτου Προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Φυσικός ΣΕΜΦΕ Δρ Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, Θησείο, Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Διδακτορικός τίτλος σχετικός με ραδιενέργεια περιβάλλοντος
-Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες) σχετική με μέτρηση ραδονίου ως πρόδρομο φαινόμενο σεισμικών φαινομένων
-Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιτόπια φασματομετρία ακτίνων-γ
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις στη θεματική της ραδιενέργειας περιβάλλοντος
-Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
«Τεχνική Έκθεση “Αναβάθμιση Λειτουργίας Δικτύου Μέτρησης Ραδονίου – Συσχετισμός με Σεισμολογικές Μετρήσεις Συστοιχίας Σεισμογράφων Πύλου”» (Παραδοτέο Έργου 3.2.6).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Λόφος Νυμφών,
Τ.Κ. 118 10, Θησείο, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης “…”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας).
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490067, (κ. Βασιλεία Καραγιάννη),
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

35) Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου», που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), διάρκειας μέχρι τις 30-06-2018, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου, Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου Αττικής
2ΤΕ Καθηγητές-τριες Πιάνου, Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου Αττικής
1ΤΕ Μαέστρος Χορωδίας, Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ.), από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δ. Αμαρουσίου, Βασιλίσσης Σοφίας 85, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι Αττικής.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8056314 και 210 8056315 (καθημερινά, εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-03-2018 έως και 12-03-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

36) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas-BIOWASTE», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-B BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, (κωδ. έργου: 80485), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας από την ημερομηνία εγκρίσεως έως και 06-09-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Πτυχιούχος Οικονομολόγος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας, έως 4,775 Ανθρωπομήνες, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης
1 Πτυχιούχος Μηχανικός ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας, έως 2,795 Ανθρωπομήνες, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης
1 Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας, έως 4,51 Ανθρωπομήνες, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Σκοπός του έργου BIOAWASTE είναι η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών (Πληρώνω Όσο Πετώ, ΠΟΠ – Pay As You Throw, PAYT – και Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές, ΑΜΚ), με στόχο να ενισχυθεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που σχετίζονται με θέματα, όπως: συστήματα διαλογής στην πηγή και συστήματα αντιμετώπισης βιοαποβλήτων, κυρίως σε μονάδες φιλοξενίας. Το έργο περιλαμβάνει :

-Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος (Πληρώνω Όσο Πετώ – ΠΟΠ) – Pay As You Throw (PΑΥΤ),
– Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σύναψης σύμβασης εργασίας (Παράρτημα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) από 09.00π.μ.-15.30μ.μ., στην ταχ. διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Γραμματεία, Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο Κρήτης.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )
«Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas-BIOWASTΕ/INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020»
(κωδ. έργου: 80485)
Αρ. Πρωτ. 1426/28.02.2018

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ…):
Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):
Α/Α Θέσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Θέση: « ………».

Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Κρήτης (σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ’ όψη).
Πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379456 (Επιστημονικά Υπεύθυνος ο κ. Θρασύβουλος Μανιός) και στο e-mail: [email protected]Πληροφορίες για το παρόν τεύχος της πρόσκλησης στο τηλ.: 2810 379161 (κ. Κλαίρη Νικηφόρου), καθημερινά τις ώρες εργασίας των Δ.Υ. και στο
e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-03-2018, (15.30μ.μ.)

37) Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου – μέλους τού Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη θέση Καθηγητή, ως εξής:

1Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικογένεια».

Κωδικός Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ4842.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, αφού προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2896767 (Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-03-2018 έως και 12-04-2018

38) Kοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU): Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινοπραξία Ιnnovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU), σύμφωνα με το Α.Π. 1063/15-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Financial Assistant-Contract Agent (M/F)-FGIII
με στοιχεία Προκήρυξης: ΙΜΙ2/2018/CA/002

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2018

39) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»: Πρόσληψη 53 ατόμων

Το Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και εστίασης-σίτισης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

17ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης, Οργανική Μονάδα του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Κωνσταντινουπόλεως 49), Θεσσαλονίκη, Κ. Μακεδονίας
5ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης, Οργανική Μονάδα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ& ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΛΦΩΝ 124), Θεσσαλονίκη, Κ. Μακεδονίας
4ΔΕ Μαγείρων, Οργανική Μονάδα του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Κωνσταντινουπόλεως 49), Θεσσαλονίκη, Κ. Μακεδονίας
21ΥΕ Προσωπικό Εστίασης-Ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Οργανική Μονάδα του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Κωνσταντινουπόλεως 49), Θεσσαλονίκη, Κ. Μακεδονίας
3ΥΕ Προσωπικό Εστίασης-Ειδικότητας Β. Προσωπικού Μαγειρείων, Οργανική Μονάδα του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Κωνσταντινουπόλεως 49), Θεσσαλονίκη, Κ. Μακεδονίας
3ΥΕ Προσωπικό Εστίασης-Ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Οργανική Μονάδα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ& ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΛΦΩΝ 124), Θεσσαλονίκη, Κ. Μακεδονίας.

Οι κατηγορίες ΔΕ Μαγείρων(ΚΩΔ. 103), ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Ειδικότητας Τραπεζοκόμων και Ειδικότητας Β. Προσωπικού Μαγειρείων (ΚΩΔ. 104,105,106) θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την προσκόμιση Πιστοποιητικού Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 546 42, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Λύκου Κυριακής ή Αθανασίας Ζώη ή Καντζιάρη Δέσποινας ή Γεωργαντά Γεωργίας).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 892207 και 2310 892242.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2018

40) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για το έργο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχιτέκτονας-Μηχανικός με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης
1ΠΕ Πολιτικός-Μηχανικός με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης
1ΤΕ Λογιστής με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε., Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης
1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου, Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης
4ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με ειδίκευση σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες,
Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ. 811 31, Μυτιλήνη, Λέσβος,
(υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης).
Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 22087.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-03-2018 έως και 09-03-2018

41) Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Τρίπολης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το ΝΠΔΔ Δ. Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την λειτουργία προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» και συγκεκριμένα για τα προγράμματα: Παιδί και Αθλητισμός, Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία, Άθληση και Νέοι, Άσκηση Ενηλίκων, Άθληση και Γυναίκα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Τρίπολη Αρκαδίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
ΝΠΔΔ Δ. Τρίπολης, Εθνικής Αντίστασης και Παπαρρηγοπούλου, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη Αρκαδίας.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2710 233351 (αρμόδιοι οι κ.κ. Ε. Δρακοπούλου και Λ.Ρέππα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-03-2018 έως και 14-03-2018

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα παιδιού

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού ότι την επόμενη Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *