888 Δημόσιο: «Ανοιχτές» 466 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού | Kontasas
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: «Ανοιχτές» 466 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Δημόσιο: «Ανοιχτές» 466 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Η aftodioikisi.gr, σας παρουσιάζει τις 466 θέσεις που είναι «ανοιχτές» σε υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για προσλήψεις προσωπικού.

Συνοπτικά:

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η aftodioikisi.gr, σας παρουσιάζει τις 466 θέσεις που είναι «ανοιχτές» σε υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για προσλήψεις προσωπικού. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚA 4393 και τίτλο «Κλινικές µελέτες σε νευρολογικές παθήσεις», το οποίο χρηµατοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει µία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείµενο έργου: Συλλογή και καταχώρηση δεδοµένων των ασθενών σε κλινικές µελέτες Αναλυτική περιγραφή αντικειµένου έργου: Επικοινωνία µε ασθενείς που συµµετέχουν στις κλινικές µελέτες, Συλλογή δεδοµένων και επεξεργασία ερωτηµατολογίων, Καταχώρηση δεδοµένων σε ηλεκτρονική πλατφόρµα

Αµοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 2819,28€ ΦΠΑ: 676,63€

∆ιάρκεια σύµβασης: από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2018

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο Πανεπιστήµιο Κρήτης τµήµα Ιατρικής, εργαστήριο νευρολογίας

Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Ιούλιος 2018

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονοµικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Αποδεδειγµένη εµπειρία γραµµατειακής υποστήριξης προγραµµάτων κλινικών µελετών, ενός (1) έτους
 • Αποδεδειγµένη εµπειρία σε προγράµµατα που υλοποιούνται από τις Ιατρικές σχολές Πανεπιστηµίων, έως τρία (3) έτη

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Αρ. Προκήρυξης: 14984/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΟ9469Β7Γ-ΖΥΔ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: µέχρι και τη ∆ευτέρα 02/07/2018 (ώρα 14:00)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Μαρία Βασιλάκη, τηλ.: 2810393170, email: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα Ζαγανάς Ιωάννης, τηλ: 2810394643 mail: [email protected]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PlantCult: Ο εντοπισμός των διατροφικών συνηθειών στην Αρχαία Ευρώπη: μια διεπιστημονική διερεύνηση των φυτικών συστατικών, μαγειρική μεταμόρφωση και εξέλιξη μέσα στον χρόνο», που χρηματοδοτείται από το European Research Council (ERC), υπό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 Research and Innovation Program (Consolidator Grant, Grant Agreement No 682529), με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σ.Μ. Βαλαμώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο/α με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/3/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 30.480,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ένα (1) άτομο που θα μελετήσει αρχαιολογικά εργαλεία άλεσης από διάφορες θέσεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, θα συμμετέχει σε πειράματα άλεσης, θα συμμετέχει στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας θα εκτελεί και διοικητική υποστήριξη (επικοινωνία με υπηρεσίες και οργανισμούς για την έκδοση αδειών για παραχώρηση αρχαιολογικού υλικού, βοηθητικές εργασίες στη σύνταξη οικονομικών και επιστημονικών αναφορών, επαφές με την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για τη διεκπεραίωση οικονομικών και διοικητικών θεμάτων). Οι παραπάνω δράσεις προβλέπονται στα πακέτα εργασίας 12-Grinding stone tools και 15-Secretarial assistance για το διάστημα έως και 31.3.2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Υποψήφιος διδάκτωρ με ειδίκευση στα λίθινα προϊστορικά τριπτά εργαλεία του ελλαδικού χώρου (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
 • Πτυχίο αρχαιολογίας Πανεπιστημίου
 • Μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου με ειδίκευση στα λίθινα εργαλεία
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες και ανασκαφές
 • Τουλάχιστον δύο ανακοινώσεις σε Συνέδρια σχετικά με την Αρχαιολογία
 • Καλή γνώση Αγγλικής (B2)
 • Γνώση Βουλγαρικής (αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Αγγλικής
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες και ανασκαφές
 • Συνέντευξη

Αρ. Προκήρυξης: 73738/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΖΩ46Ψ8ΧΒ-ΗΩ8)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, Γραφείο 304, Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη, 54124 Θεσσαλονίκη και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 03/07/2018 και ώρα 9.00-12.00 π.μ.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997310, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082, 994026.

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 4 ατόμων

το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «IoRL – Internet of Radio Light» – Grant Agreement No 761992 (Ε-12162), 5G ESSENCE – Embedded Network Services for 5G Experiences» – Grant Agreement No 761592 (Ε-12165), «5G MEDIA – Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media industry» – Grant Agreement No 2286070 (E-12230) και «5GENESIS», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

 • Θέση 1

Πτυχιούχος Τεχνολόγος μηχανικός ηλεκτρονικής/τηλεπικοινωνιών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις τηλεπικοινωνίες και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις τηλεπικοινωνίες. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει εμπειρία σε: ­ Ψηφιακές διαμορφώσεις και mmwave ­ Δίκτυα LTE και 5G ­ Eνεργειακή αποδοτικότητα και πράσινες τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες ­ Τεχνολογίες SDN/NFV ­ Ερευνητικά έργα, σε συγγραφή Παραδοτέων καθώς και σε υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων ­ Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια

Θέση 2

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει εμπειρία σε: ­ Java, Go, Git, C/C++, WebServices/SOAP-XML, RESTful APIs, SOA ­ Επισκόπηση (monitoring) δικτυακών πόρων ­ Τεχνικές virtualization με Docker ­ Τεχνικές κωδικοποίηση βίντεο ­ Ερευνητικά έργα ­ Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 3

Πτυχιούχος Τεχνολόγος μηχανικός Πληροφορικής και πολυμέσων. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει εμπειρία σε: ­ Υποδομές εικονικοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFVI) ­ Ψηφιακή μετάδοση video καθώς και μεθόδων προσαρμογής και μετατροπής ροών video σε πραγματικό χρόνο ­ Ιδεατές δικτυακές υπηρεσίες ­ Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής υπολογιστικού νέφους ­ Ερευνητικά έργα ­ Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια

Θέση 4

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει εμπειρία σε: ­ Παραμετροποίηση/βελτιστοποίηση δικτύων ­ Υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας ­ Δοκιμές και μετρήσεις επιδόσεων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G/4G ­ Ερευνητικά έργα ­ Γνώση Γερμανικής γλώσσας

Αρ. Προκήρυξης: 015/2018-1731 (ΑΔΑ: ΨΠ38469ΗΕΒ-59Δ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-1731 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 (23:59)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Αναστάσιο Κούρτη στο τηλέφωνο: 210-6503166 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 ατόμου

το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Remote Healthcare Service Provision/RemoteCare» (Ε-12185) – Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αρ. Συμβολαίου Β2.9α.06, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση Μηχανικού ή Πτυχιούχου AEI Πληροφορικής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών και ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών με επίκεντρο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και αντίστοιχων εφαρμογών για κινητές συσκευές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση των τεχνολογιών Javascript, Jquery, PHP, HTML, Ajax, Bootstrap, NodeJS • Εμπειρία στη χρήση framework όπως AngularJS • Εμπειρία προγραμματισμού σε λειτουργικό περιβάλλον Android (Android SDK, Java, SQLite, XML) • Γνώση λειτουργικού περιβάλλοντος (Windows Server, Linux) • Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL, PostgreSQL (SQL queries, commands) και μη σχεσιακών βάσεων RDF, Redis, MongoDB • Εμπειρία σε χειρισμό δεδομένων σε μορφή XML και JSON Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Σχετικές Μεταπτυχιακές σπουδές όπως και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα & δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

Αρ. Προκήρυξης: 015/2018-1733 (ΑΔΑ: 69ΜΑ469ΗΕΒ-ΓΑ0)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-1733 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 (23:59)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Όμηρο Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 210-6503004 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA): Πρόσληψη 7 ατόμων

Αρ. Προκήρυξης: 015/2018-1732 (ΑΔΑ: 6ΔΕΕ469ΗΕΒ-Β68)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-1732 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 (23:59)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Αναστάσιο Κούρτη στο τηλέφωνο: 210-6503166 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 3 ατόμων

To Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων:

 1. Ιατρικής
 2. Φαρμακευτικής
 3. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ρευματολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 550/15-5-2018 τ.Γ’

ΑΔΑ:Ω6Μ9469Β7Θ-74Μ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία – Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία με έμφαση την απομόνωση, Παρασκευή και μελέτη της λειτουργικότητας βιομακρομορίων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 550/16-5-2018 τ.Γ’

ΑΔΑ:6ΝΝ2469Β7Θ-7Γ2

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 550/15-5-2018 τ.Γ’

ΑΔΑ:Ω4ΝΧ469Β7Θ-601

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία κατά την κρίση διακιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/07/2018

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και emails που αναγράφονται:

 • Ιατρικής:

e-mail: [email protected]

ιστότοπος: www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610969100/992942/969114

 • Φαρμακευτικής:

e-mail: [email protected]

ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

τηλ.: 2610962300

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων:

e-mail: [email protected]

ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr

τηλ.: 264100-74121/74108/74109

Δήμος Σαμοθράκης: Πρόσληψη 13 ατόμων

Ο Δήμος Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, [(11) ατόμων με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και δύο (2) ατόμων με παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου] και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Διοικητικού με 3μηνη σύμβαση, Θέρμα Σαμοθράκης-Κάμπινγκ

1ΔΕ Διοικητικού με 3μηνη σύμβαση, Λαογραφικό Μουσείο Χώρας Σαμοθράκης Έβρου

1ΔΕ Διοικητικού με 5μηνη σύμβαση, Υδροθεραπευτήριο, Θέρμα Σαμοθράκης Έβρου

4ΥΕ Εργατών-τριών Γ. Καθηκόντων με 3μηνη σύμβαση, Θέρμα Σαμοθράκης-Κάμπινγκ

1ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας με 5μηνη σύμβαση, Υδροθεραπευτήριο, Θέρμα Σαμοθράκης Έβρου

1ΥΕ Εργατών-τριών Γ. Καθηκόντων με 5μηνη σύμβαση, Υδροθεραπευτήριο, Θέρμα Σαμοθράκης Έβρου

2ΥΕ Εργατών-τριών Ύδρευσης με 4μηνη σύμβαση, (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στην υπηρεσία ύδρευσης), Δ. Σαμοθράκης Έβρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σαμοθράκης, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 680 02, Χώρα Σαμοθράκης Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Αποστολούδια Πέτρου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25513 50800.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-06-2018 έως και 29-06-2018

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δ. Κέρκυρας: Πρόσληψη 33 ατόμων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) του Δ. Κέρκυρας που εδρεύει στο Φαληράκι Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2018-2019) για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης,, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-10-2018 έως και 30-06-2019 ή έως και 10-04-2019, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΤΕ Μουσικοί-Ανώτερα Θεωρητικά με κωδικό (01), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί -Κιθάρα με κωδικό (02), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

1ΔΕ Μουσικός -Κιθάρα με κωδικό (03), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

3ΤΕ Μουσικοί-Πιάνο με κωδικό (04), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

1ΠΕ Μουσικός-Βιολί με κωδικό (05), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί-Βιολί με κωδικό (06), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

1ΤΕ Μουσικός-Τσέλο με κωδικό (07), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

3ΤΕ Μουσικοί-Μονωδίας με κωδικό (08), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΔΕ Μουσικοί-Μπουζούκι με κωδικό (09), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΔΕ Μουσικοί-Αρμόνιο-Ακορντεόν με κωδικό (10), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

3ΤΕ Μουσικοί-Ξύλινα Πνευστά με κωδικό (11), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

3ΤΕ Μουσικοί-Χάλκινα Πνευστά με κωδικό (12), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

3ΤΕ Μουσικοί-Κρουστά με κωδικό (13), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

1ΔΕ Μουσικός-Μουσική Τεχνολογία με κωδικό (14), Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση που λαμβάνεται από τον ΔΟΠΑΠ στην οποία να αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης (έως και δύο κωδικοί) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δ. Κέρκυρας, Πύλη Αγίου Νικολάου (Φαληράκι), Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερους διαγωνισμούς (2015, 2016, 2017) όπως Πτυχία Ωδείων, Βεβαιώσεις σεμιναρίων κ.α. δύναται να μην επανυποβληθούν, εφόσον τούτο αναφέρεται επί της αιτήσεως συμμετοχής. Η περίπτωση δεν αφορά το αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΔΤ ή Διαβατ.) το οποίο υποβάλλεται οπωσδήποτε.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-06-2018 έως και 29-06-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

ΑΣΕΠ_ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Πρόσληψη 158 ατόμων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2018, ΦΕΚ 18/τ.ΑΣΕΠ/14-06-2018): Προκήρυξη εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων, με σειρά προτεραιότητας, Προσωπικού ΙΔΑΧ, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Προκηρύσσει

Την πλήρωση συνολικά εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων και ειδικότερα:

110ΠΕ Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές (Τ1/Ζ), ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής (Τ2/Ζ), ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικής Πληροφορικής (ΔΟ1/Ζ), ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ1/Α).

10ΤΕ Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α).

38ΔΕ Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης) από το έντυπο ΑΣΕΠ με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και το παράβολο των 3 ευρώ σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

7Κ/2018

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι από 02-07-2018 έως και 17-07-2018 (14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-07-2018 (εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά)

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των παραρτημάτων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, Παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών-Μονάδα Λεχαινών, Λεχαινά Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ηλείας Δ. Ελλάδας

1ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, Παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών-Μονάδα Πύργου, Πύργος Ηλείας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Λεχαινών, Τμήμα Διοικητικού, 1ο χλμ Λεχαινών-Μυρσίνης, Τ.Κ. 270 53, Λεχαινά Ηλείας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26233 60221 και 26233 60200.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2018 έως και 02-07-2018

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: Πρόσληψη 26 ατόμων

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εδρεύει στην Χρυσοπηγή της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Δασολόγων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

1ΠΕ Βιολόγων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

2ΤΕ Δασοπόνων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

2ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

1ΔΕ Χειριστών Η/Υ, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

2ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

4ΥΕ Φυλάκων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

6ΥΕ Μεταφορέων με ζώα (Αγωγιάτες), Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων)

5ΥΕ Εργατών-τριών (Δασεργάτες), Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων – Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου – Σελίνου, Δ. Πλατανιά Χανίων).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη θέση ΥΕ Φυλάκων, θα απασχοληθούν αποκλειστικά εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στα φυλάκια Αγίου Νικολάου, Σαμαριάς και Αγίας Ρουμέλης με καθήκοντα την προστασία του τοπίου, των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων καθ’ όλο το μήκος του Δρυμού.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη θέση ΥΕ Μεταφορέων με ζώα (Αγωγιάτες), θα απασχοληθούν στη διά των ημιόνων μεταφορά υλικών και εφοδίων για την υποστήριξη εργασιών, σε όλο το μήκος του Δρυμού καθώς και στη μεταφορά τραυματιών και ασθενών προς τους χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (09.00π.μ.-13.00μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Γ. Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, Τ.Κ. 731 00, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Μαθιουδάκη Καλλιόπης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 84212, Fax: 28210 92287.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-06-2018 έως και 02-07-2018

Δήμος Φλώρινας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Φλώρινα Δ. Ελλάδας

1ΠΕ Νομικών, Φλώρινα Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Φλώρινας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Μ. Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Καδρέφη Νικολάου και Σμπιλή Ελένης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23853 51027.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-06-2018 έως και 28-06-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18867/12-06-2018 περίληψη προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Δομικών Υλικών με έμφαση στον Έλεγχο Δομικής Ακεραιότητας».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 18857/12-6-2018), (ΑΔΑ: ΨΤΞΞ46914Γ-7ΔΥ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013,ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6648.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

Τηλ.: 2610 369279.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-06-2018 έως και 26-07-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66ΛΤ46914Γ-ΡΜ9/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18863/12-06-2018 περίληψη προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, μελών ΔΕΠ για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.

 • Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αριθμητικοί Υπολογισμοί και Ανάλυση, Πρόβλεψη Τουριστικών Δεδομένων»
 • Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων της Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας»

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 18852/12-6-2018), (ΑΔΑ: ΩΣΓ746914Γ-Τ7Κ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013,ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6651 και ΑΡΡ 6657.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

Τηλ.: 2610 369205.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-06-2018 έως και 26-07-2018

Δήμος Μεταμόρφωσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και του Τμήματος Αθλητισμού & Ν. Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας ενός (1) μηνός, ενός (1) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ναυαγοσωστών και ελλείψει αυτού 1ΔΕ Ναυαγοσωστών, Δήμος Μεταμόρφωσης

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Μεταμόρφωσης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Ιωάννη Ράλλη και Δημαρχείου, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2012900 & 213 2012920.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-06-2018

Γενική Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Γ. Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε., σύμφωνα με το Α.Π. 3859/30-05-2018 έγγραφο της

Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗ
CONS/AD/141/18 Deputy Director General (AD15)

For Council’s

Translation Service

Η Προκήρυξη θέσης είναι ανηρτημένη τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (OJ: C185Α of 30.05.2018) όσο και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

[email protected]uropa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-06-2018

Δήμος Πάρου: Πρόσληψη 29 ατόμων

Ο Δήμος Πάρου, που εδρεύει στην Παροικιά Πάρου της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

29ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Πάρος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Πάρου, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 844 00, Παροικιά Πάρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Αποστολοπούλου Ν.).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22843 60114.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-06-2018 έως και 02-07-2018

Δήμος Πάτμου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Πάτμου, που εδρεύει στη Χώρα Πάτμου της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και σε έλλειψη 1ΔΕ Βοηθός Τεχνιτών Υδραυλικών, Πάτμος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

7ΥΕ Εργατών ( Ύδρευσης-Αποχέτευσης), Πάτμος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Πάτμου, Υπηρεσία Προσωπικού, Τ.Κ. 855 00, Χώρα Πάτμου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Ελισσαίου Ελένης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22473 60306.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-06-2018 έως και 02-07-2018

Δήμος Φιλιατών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Φιλιατών, που εδρεύει στις Φιλιάτες της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών κατεπειγουσών αναγκών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Οδηγών, Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου

1ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπας –JCB), Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου

5ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων, Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Φιλιατών, Γραφείο Προσωπικού, Ελ. Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 463 00, Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26643 60164 και 26643 60100.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-06-2018 έως και 29-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.658/Γ’/08-06-2018 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, μελών ΔΕΠ για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δασοτεχνικά Έργα – Δασική Οδοποιία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6712, (ΑΔΑ: 69ΤΜ46ΨΖΥ1-7ΘΛ)

2)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6714, (ΑΔΑ: Ω6Ψ346ΨΖΥ1-Ζ07)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων

1)Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αθ. Πανταζίδου 193, Τ.Κ. 681 00, Ορεστιάδα Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

(τηλ.: 25520 41173).

2)Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη, Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

(τηλ.: 25510 30928).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-08-2018

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.630/Γ’/05-06-2018 ΦΕΚ Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Αλμάτων».

Αριθμός προκήρυξης: 1718017159/31-1-18/19-1-18,

(ΑΔΑ: ΩΡΠΜ46ΨΖ2Ν-52Χ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: (https://apella.minedu.gov.gr)

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 172 37 Δάφνη Αττικής,

(τηλ. 210 7276031).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-08-2018.

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων/ Μακεδονίας: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων/Μακεδονίας (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), που εδρεύει στη Ν. Μηχανιώνα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ως εξής:

Μέχρι 3 Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.

2 Πλοίαρχοι Β΄ Τάξης Ε.Ν.

1 Βοηθός πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ΄ Τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος).

1 Ιατρός.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων:

Ι. (α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), σε ισχύ κατά περίπτωση:

 1. i. Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.N
 2. ii. Πλοιάρχου Β΄ Τάξης Ε.N

iii. Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν

 1. iv. Ναυκλήρου Ε.Ν.

(β) Διετής θαλάσσια πραγματική υπηρεσία ή διετής διδακτική πείρα συναφής με την

ειδικότητα της θέσης.

(γ) Ειδικές γνώσεις συναφείς προς τα διδασκόμενα στη Σχολή μαθήματα, κατάλληλα

βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντίστοιχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι γνώσεις αποδεικνύονται με πιστοποιητικό Επάρκειας σωστικών- πυροσβεστικών μέσων σε ισχύ, που χορηγείται από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ .

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με το απαιτούμενο κατά περίπτωση Αποδεικτικό

Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που κατέχουν Αποδεικτικό

Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) Πλοιάρχου ανώτερης τάξης Ε.Ν ,σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν τα

υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα της παρ. Ι.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με τα ως άνω οριζόμενα κατά περίπτωση προσόντα πρόσληψης, , επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με τα ακόλουθα προσόντα:

α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ή Δίπλωμα κατά περίπτωση:

 1. i. Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.N
 2. ii. Πλοιάρχου Β΄ Τάξης Ε.N

iii. Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν

 1. iv. Ναυκλήρου Ε.Ν.

β) Ετήσια προϋπηρεσία στην οποία περιλαμβάνεται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία

και η τυχόν διδακτική πείρα συναφής με την ειδικότητα της θέσης.

γ) Ειδικές γνώσεις συναφείς προς τα διδασκόμενα στη Σχολή μαθήματα, κατάλληλα

βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντίστοιχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας

ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι γνώσεις αποδεικνύονται με πιστοποιητικό Επάρκειας

σωστικών –πυροσβεστικών μέσων που χορηγείται από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ .

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με το απαιτούμενο κατά περίπτωση Αποδεικτικό

Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ή Δίπλωμα, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που κατέχουν

Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ή Δίπλωμα Πλοιάρχου ανώτερης τάξης Ε.Ν,

εφόσον διαθέτουν τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα της παρ.ΙΙ.

2)Υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων (Ιατροί):

Ι. α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι., ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος του εξωτερικού.

β) Τριετής επαγγελματική προϋπηρεσία, συναφής με την ειδικότητα της θέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

γ) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.

δ) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου.

ΙΙ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με τα ως άνω οριζόμενα προσόντα πρόσληψης, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με τα ακόλουθα προσόντα:

α) Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος του εξωτερικού.

β) Διετής (02) επαγγελματική προϋπηρεσία επαγγελματική προϋπηρεσία, συναφής με την ειδικότητα της θέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εγγραφή ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων/Μακεδονίας

(Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ./Μακεδονίας), Τ.Κ. 570 04, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23920 34200 (εργάσιμες ημέρες και ώρες), και στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-07-2018

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Πρόσληψη 44 ατόμων

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης έτους 2018 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Συντονιστής, Αλεξανδρούπολη Έβρου

3 Επιμελητές, Αλεξανδρούπολη Έβρου

2 Ειδικοί Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί, Αλεξανδρούπολη Έβρου

2 Ειδικοί Συνεργάτες-Χειροτεχνίας, Αλεξανδρούπολη Έβρου

2 Γυμναστές, Αλεξανδρούπολη Έβρου

14 Ομαδάρχες, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Διαχειριστής, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Βοηθός Διαχειριστών, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Αποθηκάριος, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Ιατρός, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Νοσοκόμος, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Μάγειρας, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Βοηθός Μαγείρων, Αλεξανδρούπολη Έβρου

9 Εργάτες-τριες, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Οδηγός, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Προσωπικού Καθαριότητας, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Φύλακας, Αλεξανδρούπολη Έβρου

1 Ειδικός Τεχνίτης, Αλεξανδρούπολη Έβρου.

Προσόντα στελεχών

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α’ τάξης Λυκείου .

Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ. (γυμναστή).

γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και

στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Προσόντα λοιπού προσωπικού

Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου και κατά προτίμηση υπάλληλος της οικείου Δήμου, καθώς είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι του Δήμου και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.

Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων.

Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Τσελεμπή Σταμούλας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 25510 64219, 25510 64190, 25510 64161 & 25510 64298.

Στο εν λόγω Τμήμα διατίθεται υπόδειγμα αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-06-2018 έως και 02-07-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Μονεμβασιάς: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, που εδρεύει στους Μολάους της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας- πυρασφάλειας στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας (05-07-2018 έως και 04-10-2018), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

15ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας, Δ. Μονεμβασιάς, Μολάοι Λακωνίας Πελοποννήσου.

Τυπικά Προσόντα:

α) Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα

β) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Μονεμβασιάς, Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 230 52, Μολάοι Λακωνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Κολλιάκου Παναγιώτας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 27323 60524.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-06-2018

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 28 ατόμων

Ο Δήμος Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων, (Βυτιοφόρα – Μικρά Πυροσβεστικά 4χ4) με 3μηνη σύμβαση, Πάτρα

2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα – Τρακτέρ) με 3μηνη σύμβαση, Πάτρα

6ΔΕ Δενδροκηπουρών με 3μηνη σύμβαση, Πάτρα

15ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με 3μηνη σύμβαση, Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, Πάτρα

3ΥΕ Εργατών Πυρασφαλείας με 2μηνη σύμβαση, Γρ. Πολιτικής Προστασίας, Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πατρέων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Ισόγειο, Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος), Τ.Κ. 262 21, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2613 610223, 2613 610224, 2613 610235, 2613 610291, (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-06-2018 έως και 29-06-2018

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: Πρόσληψη 28 ατόμων

Η Π.Ε. Λάρισας που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων, μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια ανά άτομο με ειδικότητες Παγιδοθετών, Αποθηκάριων και Εργατών Αποθήκης για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Αγιάς, Τεμπών και Τυρνάβου.

1)Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α’ βαθμός

εντοπιότητας)

2)Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

(Β’ βαθμός εντοπιότητας)

3)Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της

Περιφερειακής Ενότητας (Γ΄ Βαθμός)

4)Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Δ΄ βαθμός)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Γραφείο 18, Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου, Τ.Κ. 413 35, Λάρισα Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 511119 (κ. Δημ. Σταυρίδης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2018 έως και 02-07-2018

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: Πρόσληψη 31 ατόμων

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018,ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων –Εργατοτεχνικού Προσωπικού (Παγιδοθέτες) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4 Παγιδοθέτες, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ 1)

4 Παγιδοθέτες, ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΑΦΝΗ, ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ,ΜΑΚΥΝΕΙΑ, ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΤΡΙΚΟΡΦΟ (ΤΟΜΕΑΣ 2)

2 Παγιδοθέτες, ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ, ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ, ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

(ΤΟΜΕΑΣ 3)

2 Παγιδοθέτες, ΔΑΦΝΙΑΣ, ΚΑΨΩΡΑΧΗ, ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΑΒΑΛΟΥ

(ΤΟΜΕΑΣ 4)

8 Παγιδοθέτες, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΟΚΙΜΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ,

ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ, ΣΙΤΟΜΕΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΡΑ, ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ (ΤΡΙΧ.), ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, ΧΟΥΝΗ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ,ΣΑΡΓΙΑΔΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΔΗΡΑ (ΤΟΜΕΑΣ 5)

2 Παγιδοθέτες, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΝΕΑ ΑΒΩΡΑΝΗ, ΠΡΟΣΗΛΙΑ (ΤΟΜΕΑΣ 6)

3 Παγιδοθέτες, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΝΕΡΟΜΑΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑ, ΜΥΡΤΙΑ (ΤΟΜΕΑΣ 7)

3 Παγιδοθέτες, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΠΟΛΑΪΤΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ, ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ (ΤΟΜΕΑΣ 8)

3 Παγιδοθέτες, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΤΟΜΕΑΣ 9).

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά :

1) Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α βαθμός εντοπιότητας).

2) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β βαθμός εντοπιότητας).

3) Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Γ βαθμός εντοπιότητας).

4) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Δ βαθμός εντοπιότητας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26313 61619, (κ. Φλούντζης Κωνσταντίνος).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν την Αίτηση από την ΔΑΟΚ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-06-2018 έως και 05-07-2018

Σχολή Ικάρων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων μελών Δ.Ε.Π. στις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά με έμφαση στις Μικροηλεκτρονικές και Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις»

Β)ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Η/Υ και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε απευθείας στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.), Γραφείο Σχέσεων Κοινού, Μεσογείων 227-231,Τ.Κ. 155 61,

Χολαργός Αττικής, (Για Σχολή Ικάρων),

είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.), Γραφείο Σχέσεων Κοινού, Μεσογείων 227-231,Τ.Κ. 155 61,

Χολαργός Αττικής με τη διευκρίνιση:

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΤΑΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8193681,(εσωτ. 3681), (Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Σ.Ι.), (εργάσιμες ημέρες 08.00π.μ.-13.00μ.μ.).

Αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-08-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9422/29-01-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 618/Γ’/30-05-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: από την Αναγέννηση έως τον 20ο Αιώνα».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6675

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»:

https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου)

Τηλ.: 26510 07231.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-08-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9857/26-02-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 618/Γ’/30-05-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμ. 26510 07194 και 26510 07470)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6676

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»:

https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου)

Τηλ.: 26510 07194 και 26510 07277.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-08-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10336/22-02-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 635/Γ’/05-06-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχολική Παιδαγωγική».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6690

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»:

https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου)

Τηλ.: 26510 07187 και 26510 07402.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-08-2018.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θέρμης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΠΘ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα έτους 2018», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 10ήμερης διάρκειας (02-07-2018 έως 13-07-2018), συνολικά έξι (6) ατόμων – έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστες, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

Τυπικά Προσόντα:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Πτυχιούχοι Φ. Αγωγής, κάτοχοι διπλώματος Ναυαγοσωστικής, εν ελλείψει αυτών να είναι Πτυχιούχοι Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση ή με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα και εν ελλείψει αυτών Απόφοιτοι Λυκείου ΔΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας και κάτοχοι διπλώματος Ναυαγοσωστικής.

Η πλήρωση των θέσεων θα εξαρτηθεί από την προσέλευση και συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ),

Καραολή και Δημητρίου –Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου, λόγω του ασφυκτικού χρονικού διαστήματος έως την έναρξη υλοποίησης του καλοκαιρινού προγράμματος.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 463-423 και 2310 461655.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2018 έως και 28-06-2018,

(καθημερινά 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Δήμος Τανάγρας: Πρόσληψη 11 ατόμων

Ο Δήμος Τανάγρας, που εδρεύει στο Σχηματάρι της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για κάλυψη αναγκών Καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10ΥΕ16 Καθαριότητας/πλήρωμα απορριμματοφόρου, Υπηρεσία Καθαριότητας, Σχηματάρι Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

1ΔΕ29 Καθαριότητας/ Οδηγών Αυτοκινήτων, Υπηρεσία Καθαριότητας, Σχηματάρι Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Τανάγρας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, Τ.Κ. 320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Καλμπένη Δημήτριου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2018 έως και 01-07-2018.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εδρεύει στα Σεπόλια της Περιφέρειας Αττικής, γ ια την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018 του εν λόγω Βρεφοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δ. Βρεφοκομείο Αθηνών (Για τη στελέχωση των

ενταγμένων στη Δράση δομών των Παιδικών Σταθμών), Δ. Αθηναίων

14ΥΕ Τραπεζοκόμων, Δ. Βρεφοκομείο Αθηνών (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών των Παιδικών Σταθμών), Δ. Αθηναίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού, Τμήμα Προσωπικού, Ρόδου 181 και Σειρήνου, Τ.Κ. 104 43, Σεπόλια Αττικής, (υπόψη κ.κ Σταυρούλας Μακρή και Νικολάου Γαρδέρη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5102451 και 210 5102470.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2018 έως και 02-07-2018.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πρόσληψη 37 ατόμων

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-11-2018, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων (18 άτομα έως 34 ημερομίσθια και 17 άτομα έως 60 ημερομίσθια), για τις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων ή Δ.Κ. των Π.Ε. Ρόδου, Κω και Καρπάθου.

1) Σε κάθε Δ.Κ. ή Τ.Κ. προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α’ Βαθμός Εντοπιότητας)

2)Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων και Τ.Κ. του Δήμου(Β’ Βαθμός Εντοπιότητας)

3)Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δ.Κ. & Τ.Κ. της Π.Ε. (Γ’ Βαθμός Εντοπιότητας)

4)Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπόλοιπων Π.Ε. της Χώρας (Δ’ Βαθμός Εντοπιότητας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν απλή αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, Γεωργίου Μαύρου 2 (κτίριο ‘’ΖΕΦΥΡΟΣ’’), Τ.Κ. 851 32, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22413 64926, 22413 64912 & 22413 64916.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-07-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΠΣΩ7ΛΞ-ΗΨΒ/document

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2018, ΦΕΚ 19/τ.ΑΣΕΠ/20-06-2018): Προκήρυξη εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων, με σειρά προτεραιότητας, Τακτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση συνολικά εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων και ειδικότερα:

186ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης) από το έντυπο ΑΣΕΠ με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και το παράβολο των 3 ευρώ σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

8Κ/2018

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι από 09-07-2018 έως και 24-07-2018 (14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-07-2018 (εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά)

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Γ. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, γ ια την κάλυψη κατεπειγουσών υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών, για το χειρισμό ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), ανακοινώνει την προκήρυξη με διαγωνισμό για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης 3μήνες το ανώτερο όριο φορές και για 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο κάθε φορά μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2Χειριστές στα Ε/Π τύπου ΒΚ-117, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από την Επιτροπή Επιλογής) στο διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Επιλογής του κεφαλαίου Δ’ της παρούσης στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Αίθουσα Συσκέψεων Α.Π.Σ., Ισόγειο, Μουρούζη 4, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα Αττικής.

Αν η αίτηση έχει διορθώσεις ή σβησίματα απορρίπτεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-06-2018 έως και 29-06-2018,

(εργάσιμες ημέρες: 08.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Ελεγκτικό Συνέδριο: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη, ενός (1) ατόμου – Υπαλλήλου για την κάλυψη θέσης Κατηγορίας ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος με πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγου-Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού (Π.Δ. 50/2001), Κεντρικό Κατάστημα του ΕΛ.ΣΥΝ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία από το διορισμό τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ταχ. διεύθυνση:

Ελεγκτικό Συνέδριο, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Γραφείο 32, Βουρνάζου 4 και Τσόχα, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής,

είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ελεγκτικό Συνέδριο, 11η Υπηρεσία Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Α’, Βουρνάζου 4 και Τσόχα, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1309813 και 213 1309816.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-12-2018

Γενική Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Σχετ:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/322/15734/04-05-2018 (ΑΔΑ: 674Χ465ΧΘΨ-ΛΙΨ)

Η Γ. Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε. σύμφωνα με το Α.Π. 4095/07-06-2018 έγγραφο της

Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την

παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης ενός (1) ατόμου-Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε θέματα επιχειρησιακής συνεργασίας για την εσωτερική ασφάλεια με στοιχεία:

Ref: END/4/2018(4513)–Expert specialized in operation on internal security

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι , δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. : [email protected] , το αργότερο έως και 25-06-2018.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-06-2018 (13.00μ.μ. τ.ω. Βρυξελλών).

Δείτε επίσης

Kορωνοϊός: Γάλλοι γιατροί ζητούν να γίνουν πειραματόζωα θεραπειών οι πληθυσμοί της Αφρικής

Ενώ η Γαλλία διανύει δύσκολες ώρες με πολλαπλασιασμό των θυμάτων και των νεκρών της πανδημίας, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *