Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: Διαθέσιμες 364 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Δημόσιο: Διαθέσιμες 364 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Η aftodioikisi.gr παρουσιάζει τις 364 θέσεις στο δημόσιο τομέα που είναι διαθέσιμες για μετατάξεις και αποσπάσεις.

Συνοπτικά:

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 101 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών, λόγω της σύστασης του νέου Υπουργείου στη Γ. Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εκατόν ένα (101) ατόμων – Υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις ή με μεταφορά της οργανικής τους θέσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α)ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

49ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (οι 4 θα καλυφθούν από Πτυχιούχους Νομικής)

3ΠΕ Κοινωνιολόγων

10ΠΕ Πληροφορικής

3ΠΕ Ψυχολόγων

12ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

5ΤΕ Πληροφορικής

8ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

3ΔΕ Διοικητικού

4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

4ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Β)Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, ανά Υπηρεσία, κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών είναι οι ακόλουθες:

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης

Υφιστάμενες Κενές Οργανικές Θέσεις

2ΠΕ Κοινωνιολόγων

3ΠΕ Ψυχολόγων

4ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Γ)Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης

Υφιστάμενες Κενές Οργανικές Θέσεις

8ΠΕ Πληροφορικής

1ΤΕ Πληροφορικής

8ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.347/2003 (ΦΕΚ 315/Α’), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’), 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’) & 146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’).

Θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποφοίτηση από Ε.Σ.Δ.Δ.&Α. και γνώση ξένων γλωσσών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι Μόνιμοι-ες Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς/τές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 24836/21-07-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής» στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη κοινοποιείται και στη Διεύθυνση Διοικητικού που ανήκουν οι αιτούντες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-07-2017 έως και 05-09-2017.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), (Ν.Π.Δ.Δ.): Πρόσληψη 2 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), (Ν.Π.Δ.Δ.), της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών των οργανικών του μονάδων, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων, συνολικά δύο (2) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Μηχανικών Η/Υ

1ΤΕ Προγραμματιστών Η/Υ.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της κατηγορίας και του κλάδου/ειδικότητας στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001: «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Φορέα» (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την κατηγορία ΤΕ Μηχανικών Η/Υ θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, στη διαχείριση λογισμικών ασφαλείας και στον έλεγχο και αντικατάσταση hardware προσωπικών υπολογιστών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α’/09-02-2007).

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Δ.Υ., Ν.Π.Δ.Δ. γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ.

Επίσης, δεν επιτρέπεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 (Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/Α’/4-9-2009), μετάταξη Υπαλλήλου στις Υπηρεσίες της παρ.1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθει 5ετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Β)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ.

Γ)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κ.Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο.,οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη με πλήρη στοιχεία (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη στο φάκελο: «Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για μετάταξη» στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού που ανήκουν οι αιτούντες, ενώ για Υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή Κρατικών ΝΠΙΔ & ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7491675 (κ. Α. Δανέλη) και 210 7491678 (κ.Ειρ. Κοσμά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-08-2017 έως και 15-09-2017,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών της έδρας της Α.Δ. Αιγαίου στον Πειραιά, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο 100 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’), συνολικά δεκάξι (16) ατόμων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Πτυχιούχοι Οικονομικής Κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Πτυχιούχος Νομικής)

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχιούχοι Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

4ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

1ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων (Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα)

1ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων (Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα ή με εμπειρία σε έλεγχο υλικών/ποιότητας σκυροδέματος).

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριο τίτλο σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α’), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’) και ισχύει.

Για τις θέσεις ΠΕ,ΤΕ & ΔΕ πρέπει να κατέχουν επίσης πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ με τα κατά τα ως άνω προβλεπόμενα πιστοποιητικά, δεν αφορά στους υποψηφίους προς μετάταξη υπαλλήλους που, κατά τον διορισμό τους, η γνώση αυτή αποτελούσε πρόσθετο ειδικό προσόν και για την απόδειξή του είχε προσκομισθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό (ακόμη και υπεύθυνη δήλωση γνώσης Η/Υ), το οποίο προβλεπόταν από τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο του διορισμού τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.3528/07 ή άλλες διατάξεις με, εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, Δ.Υ., Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ.(Ν.3528/07).

Επίσης, εξαιρούνται, οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011(ΦΕΚ 31/Α’).

Β)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα, με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 45271/28-07-2017 Ανακοίνωση της Α.Δ. Αιγαίου» στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού, Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς, Αττική.

Η αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού που ανήκουν οι αιτούντες, ενώ για Υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή Κρατικών ΝΠΙΔ & ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2026824.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-08-2017 έως και 14-09-2017,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς: Πρόσληψη 5 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Οικονομικής-Διοικητικής Υποστήριξης, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού – Υπαλλήλων κατά τις διατάξεις των άρθρων 6,9,17 & 17Α του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α’), όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224/Α’), συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Ειδικότερα, για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και της κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες καθώς και η εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες, σε θέματα προμηθειών και συμβάσεων, η προηγούμενη εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, κυρίως πρωτοκόλλου και προσωπικού και η ικανότητα χρήσης Η/Υ κυρίως στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων και β)υπολογιστικών φύλλων

Για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθ. 14 του Π.Δ 50/2001 θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και οι γνώσεις στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, με ταχυδρομική αποστολή με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην με αριθ. πρωτ. 1898/2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων» στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος, Τ.Κ. 118 53, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1310400.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-09-2017.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών: Πρόσληψη 13 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1, του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100, παρ.2 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’), των άρθρων 71,73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) σε συνδυασμό με τα άρθρα 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’) , άρθρο 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) & άρθρο 35, παρ. 5 Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), καθώς και του άρθρου 2, παρ. 2 (Ν.3528/2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 246 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι Υπάλληλοι, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων-Μονίμων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γεωλόγων

2ΠΕ Δασολόγων

1ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Δημόσια Διοίκηση)

2ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Νομικής Επιστήμης)

1ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

1ΠΕ Χημικών Μηχανικών

1ΤΕ Γραφιστικής

1ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

1ΤΕ Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν:

α)τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει).

β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (σύμφωνα με το άρθ. 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει), εφόσον ενδιαφέρονται για θέσεις των κατηγοριών-κλάδων ΠΕ ή ΤΕ, αποδεικτικό της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους της ΓΓΠΠ από την υπηρεσία των υποψηφίων, στην περίπτωση που το εν λόγω αποδεικτικό αποτελεί στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί από τους ίδιους τους υποψήφιους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη.

Β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) και το υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5897/22993/8-9-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΔΔΑΔ/Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης).

Επισημαίνεται, ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007) και ειδικά οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(λόγω του άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με το άρθ. 246 του Ν. 3852/2010).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξης (κατά το συνημμένο υπόδειγμα σχετικού εντύπου) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1510979, 213 1510130 και 213 1510168 και στην ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-11-2017.

Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» του Υπουργείου Τουρισμού: Πρόσληψη 24 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού – Μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και Στατιστική)

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε.)

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Νομικής ή Παντείου ή άλλου Α.Ε.Ι.)

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Φιλοσοφικής με εξειδίκευση στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική Γλώσσα & Φιλολογία ή με Πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

1ΠΕ Μηχανικών με επιθυμητή εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοικητικού-Οικονομικού με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

3ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

2ΔΕ Η/Υ

2ΔΕ Οδηγών.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ανωτέρω κατηγορίες ανεξαρτήτως πτυχίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.

Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα είναι ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον, η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον, η Άριστη ή Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει, οι γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υψηλό επίπεδο γνώσης Η/Υ και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, καθώς και ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου ο/η οποίος/α έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης (που κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο-η και στη Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού του φορέα προέλευσής του-ης) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα,

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: E-mail: administration@gnto.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8707352, e-mail: kosma_a@gnto.gr (κ. A. Κοσμά) και

210 8707550, e-mail: christofilopoulou_s@gnto.gr (κ. Σ. Χριστοφιλοπούλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-08-2017 έως και 15-09-2017.

Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης του Δικαστικού Γραφείου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη ενός (1) Μονίμου Υπαλλήλου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ-1 Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ-1 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ-1 Διοικητικών Γραμματέων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν όλοι οι Μόνιμοι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του άρθρου 29 του ν. 4223/2013.

Εξαιρούνται κατηγορίες Υπαλλήλων (Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, των Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ) για τους οποίους ειδικές διατάξεις περί μετατάξεως προβλέπουν πρόσθετες διαδικασίες και περιορισμούς.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3800938 και 213 2121811.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-08-2017 έως και 04-09-2017.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 13 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των οργανικών μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων – Υπαλλήλων σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του Υπαλλήλου στο φορέα προέλευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

3ΠΕ Πληροφορικής

1ΠΕ Ιατρών (Ειδικότητας Παθολογίας)

1ΠΕ Ιατρών (Ειδικότητας Ψυχιατρικής)

3ΤΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει. Θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποφοίτηση από Ε.Σ.Δ.Δ.&Α., γνώση ξένων γλωσσών και γνώση χειρισμού Η/Υ για τους κλάδους/ειδικότητες που δεν απαιτείται.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ.1 του Κ.Κ.Δ.Π.&Δ.Υ.Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, Υπάλληλοι των φορέων που καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ.

Εξαιρούνται οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. & γενικά όσοι δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007).

Β)Δεν επιτρέπεται μετάταξη Υπαλλήλου πριν την πάροδο 5ετίας από το διορισμό του ή από προηγούμενη μετάταξη, εκτός από το προσωπικό που τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε μέσω της κινητικότητας (άρθρο πρώτο παρ. Ζ υποπαρ. Ζ1 περ. 7 του ν. 4093/2012).

Γ) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και οι Υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο. οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και που το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,

είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα, Ήπειρος, οι ώρες λειτουργίας θα είναι:

(για το χρονικό διάστημα 14-08-2017 έως 18-08-2017 από 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 18750 Πρόσκληση – Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07308 (κ. Ευγενία Νικολού) στη Δ/νση Διοικητικού-Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην ιστοσελίδα: www.uoi.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-07-2017 έως και 01-09-2017.

Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών: Πρόσληψη 15 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

8ΠΕ Διοικητικού (από τους οποίους 2ΠΕ Νομικών)

4ΔΕ Διοικητικού

2ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

1ΥΕ Επιμελητών.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα και τα πρόσθετα σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Για την Κατηγορία ΠΕ του Διοικητικού-Οικονομικού θα συνεκτιμηθούν οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών ή και Διδακτορικό και η Εμπειρία σε θέματα Διοίκησης τουλάχιστον 2 ετών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο & στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου & αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ, (www.statistics.gr) για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι,οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εκτός Δ.Τ. κατά το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’)& άρθρο 6 (Ν.3613/2007, ΦΕΚ 263 /Α’)καθώς και οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. & του Ε.Κ.Α.Β., κατά το άρθρο 71 (Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’) & του άρθρου 50 (Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 68 (Ν.4370/2016, ΦΕΚ 37/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που ενδιαφέρει) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 2/59064/0004/31-07-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις», στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338253, 210 3338362 & 210 3338238,

(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-08-2017 έως και 22-09-2017.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόσληψη 7 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά επτά (7) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΕΕΠ (σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. & συγκεκριμένα 1 θέση Νομικών & 2 θέσεις Οικονομολόγων) και με βασικό γνωστικό αντικείμενο & επιστημονική εξειδίκευση το δίκαιο του ανταγωνισμού ή τα εφαρμοσμένα οικονομικά/οικονομικά ανταγωνισμού αντίστοιχα)

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1ΥΕ Επιμελητών ή Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη πρέπει να κατέχουν , κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας και κλάδου, για την οποία αιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ́), όπως ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του π.δ.76/2012 (ΦΕΚ 132/Α ́) περί του Οργανισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρόσθετα τυπικά προσόντα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως ορίζεται από το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’), εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση:

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου

Τ.Κ. 104 34, Αθήνα

Αίτηση για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ.4189/24-07-2017 Ανακοίνωση-Προκήρυξη.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται κάθε ενδιαφερόμενος, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση μετάταξης του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8809224, 210 8809301 και 210 8809170,

(Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, της Γ. Διεύθυνσης Ανταγωνισμού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-07-2017 έως και 06-09-2017,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες, 09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Γραμματείας της Αρχής, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού – Υπαλλήλων από φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου κατά τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.4440/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν. 4456/2017 και ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 (Ν.3094/2003, ΦΕΚ 10/Α’), όπως ισχύει, οι οποίες παραπέμπουν στις διατάξεις της παρ. 2, άρθρο 10 (Ν.Δ.216/1974), όπως ισχύει, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, Δ/νση Γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή 1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Δ/νση Γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα

1ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων ή 1ΠΕ Αρχειονόμων, Δ/νση Γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα.

Οι υποψήφιοι για απόσπαση πρέπει να κατέχουν, εκτός από τα προβλεπόμενα προσόντα του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει θα συνεκτιμηθούν και πρόσθετα προσόντα, όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση, προκειμένου να ασκήσουν καθήκοντα στη Δ/νση Γραμματείας της Αρχής, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση απόσπασης υποβάλλοντας ταυτόχρονα ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με τα τυπικά προσόντα, υπηρεσιακή κατάσταση, εμπειρία κ.λ.π., (προαιρετικά πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

e-mail: stp-gram-tmdk@synigoros.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1306658, 213 1306651 και 213 1306686 (κ. Λαγιάκου Ελένη, κ. Ευαγγέλου Πολυξένη και κ. Βλάχου Διαμάντω αντίστοιχα), (09.00π.μ. -15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-08-2017.

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών»: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την Απόφαση Παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετατάξεις 78 υπαλλήλων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 2/40342/0004/29-6-2017 ανακοίνωση-πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΘ30Η-Η42)

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 08-09-2017 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετατάξεις στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν της ανωτέρω σχετικής ανακοίνωσης -πρόσκλησης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338362 και 210 3338238.

Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών: Πρόσληψη 83 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου 0ικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στη Γ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης,, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά ογδόντα τριών (83) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

34ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης και συνεκτίμηση γνώσεων στη Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική, Δημόσια Διοίκηση, Ελεγκτική, στη Διοίκηση Έργων ή σε Logistics

8ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Πτυχίο Νομικής και συνεκτίμηση γνώσεων στο Δημόσιο Δίκαιο, στις Δημόσιες Συμβάσεις ή στο Εμπορικό Δίκαιο

2ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

1ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών

14ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και συνεκτίμηση γνώσεων στη Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων

13ΔΕ Διοικητικού

2ΔΕ Οδηγών

4ΥΕ Επιμελητών

4ΥΕ Εργατών.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα και τα πρόσθετα σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο & στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου & αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ, (www.statistics.gr ) για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις με εξαίρεση τις διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εκτός Δ.Τ. κατά το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’) είναι εκτός Δ.Τ. & συνεπώς δεν εμπίπτουν στο άρθρο 6 (Ν.3613/2007, ΦΕΚ 263/Α’) καθώς και οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. & του Ε.Κ.Α.Β., κατά το άρθρο 71 (Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’) & του άρθρου 50 (Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 68 (Ν.4370/2016, ΦΕΚ 37/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που ενδιαφέρει) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 2/59160/0004/31-07-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις», στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338238 & 210 3338362.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-08-2017 έως και 22-09-2017.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.): Πρόσληψη 12 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Αρχή επιδιώκει τη στελέχωσή της με αποσπάσεις πέντε (5) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Ειδικότερα οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως εξής:

1. Δυο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

2. Μια (1) θέση μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

3. Μια (1) θέση μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Μεταφραστών/Διερμηνέων, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

4. Μια (1) θέση μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την τεχνική υποστήριξη της Αρχής.

5. Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Κοινωνικών ή Πολιτικών ή Διοικητικών ή Οικονομικών Επιστημών, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την

επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

6. Μια (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Νομικών, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

7. Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Θετικών Επιστημών, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

8. Δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας/κλάδου Πληροφορικής, που ήδη υπηρετεί στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

1. Αίτηση ανταπόκρισης σε αυτή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

2. Βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σε μορφή EUROPASS (http://europass.eoppep.gr).

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Η υποβολή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση adipapospaseis@hqa.gr . με την αποστολή, ως συνημμένων, διακριτών αρχείων για τα παραπάνω υπό Γ, 1 και 2, έγγραφα.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.».

Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 30-08-2017 (ώρα 14:00.).

Δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του βιογραφικού σημειώματος δεν χρειάζεται να υποβληθούν στη φάση αυτή.

Πληροφορίες: Γραμματεία 2109220944, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 έως

14.00, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση adipapospaseis@hqa.gr

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

700 προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη