Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: Διαθέσιμες 85 θέσεις για αποσπάσεις υπαλλήλων

Δημόσιο: Διαθέσιμες 85 θέσεις για αποσπάσεις υπαλλήλων

Τις 85 θέσεις που προσφέρονται για αποσπάσεις υπαλλήλων, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

1)Γενική Γραμματεία Συντονισμού: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,

για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους τομείς του άρθρου 16 του Ν.4109/2013 για την υποβοήθηση του έργου τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση δύο (2) ατόμων – Υπαλλήλων Μονίμων ή Αορίστου Χρόνου που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Λογιστικού κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα που άπτονται του τομέα Εργασίας/ Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ.Γ.Σ., ΑΘΗΝΑ.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο αποσπώνται, όπως αυτά ορίζονται με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο άρθρο 19 του συστατικού νόμου της ΓΓΣ 4109/2013.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,

είτε σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπηρεσία Διοίκησης, Πρωτόκολλο, 4ος όροφος, Γραφείο 20, Β. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα,

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: e-mail: [email protected]

Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση- πρόσκληση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλους τους υπαλλήλους του και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του: www.ydmed.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3385122-126-181 (Υπηρεσία Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-12-2017 έως και 10-01-2018

(από 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

2) Συμβούλιο Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Συμβούλιο Ευρώπης σύμφωνα με το Α.Π. Φ.6602/ΑΣ 1075/29-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει, την πρόσληψη με απόσπαση ετήσιας διάρκειας, ενός (1) ατόμου-Υπαλλήλου με αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Νομικών Συμβουλών και Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του ανωτέρω Οργανισμού

με στοιχεία : Ref.ΝοS10/2017.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-01-2018.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΥΞ465ΧΘΨ-ΓΚ3/document

3) Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. : Πρόσληψη 20 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) Α.Ε., που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του, απαιτείται οι διευθύνσεις και τα Τμήματά του να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες,

ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού-Υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Πληροφορικής, Μηχανικών (ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών κλπ.), Μεταφραστών–Διερμηνέων, Βιβλιοθηκονόμων, Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε. (όπως σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής, κλπ.) καθώς και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με ειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης και της οικονομίας ή της νομικής επιστήμης, ή της πληροφορικής, ή της επικοινωνίας ή των διεθνών σχέσεων, ή των δημοσίων σχέσεων, ή της παραγωγής και διαχείρισης οπτικοακουστικών έργων, ή της δημοσιογραφίας και των νέων μέσων, ή της αρχειονομίας–τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος, ή της ψηφιοποίησης αναλογικού οπτικοακουστικού αρχείου, ή της διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών ή της ιστορίας–αρχαιολογίας (καθώς και όλων των συναφών αντικειμένων).

5ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε. (όπως σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής, κλπ.), Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (γραφιστική, φωτογραφία, κλπ.), Μηχανικών (ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, μηχανολόγων κλπ.).

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ (Πληροφορικής), Τεχνικών, Μεταφραστών–Διερμηνέων, Τυπογραφίας, Τηλεφωνητών, και Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε. (όπως σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής, κλπ.).

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Επιμελητών, Εργατών.

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει.

Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι: σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα με αυτά των δράσεων του ΕΚΟΜΕ, άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση – διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και υλοποίηση κρατικών πολιτικών, προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, μελέτες, δημοσιεύσεις και συνέδρια, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Φραγκούδη και Αλ. Πάντου 11, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9098700 και 210 9098701.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-01-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες, 08.00π.μ.-15.00μ.μ.).

4) Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 9037/14-12-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 25η Ιανουαρίου 2018:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Β.2)

(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.B.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.4)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.4)

1 θέση στη Γ. Γραμματεία (SG.SRSS.04)

Όσον αφορά στην 26η Φεβρουαρίου 2018:

1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.B.3)

1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης (DEVCO.B.1), (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης(DEVCO.D.4),

1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.3)

1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.1.4)

1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.2).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail:

[email protected] (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου

να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιανουαρίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-01-2018 και

για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 26η Φεβρουαρίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-02-2018.

5) Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Πρόσληψη 50 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Υπαλλήλων Μονίμων ή ΙΔΑΧ Φορέων του Δημοσίου Τομέα (άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α’) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΕΕΠ Νομικών, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

22ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

2ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

19ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

1ΤΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

2ΔΕ Οδηγών, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

2ΥΕ Επιμελητών, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία θα αποσπαστούν 2 Μόνιμοι Δ.Υ. ή ΙΔΑΧ.

Ο Χώρος Εργασίας βρίσκεται για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες στην Έδρα κάθε Δήμου και θα στεγάζονται εντός των κτιρίων των Δήμων, Περιφερειών ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή μισθωμένων, από το Δημόσιο, Κτίρια.

Για την Κ.Υ. προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον από τους κλάδους ή ειδικότητες που καταγράφονται στο άρθρο 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄), αλλά είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (Α΄/39), για τους πιο κάτω αναφερόμενους κλάδους και ειδικότητες.

Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιχειρησιακός στόχος είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Για το λόγο αυτό, οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από την Κεντρική Υπηρεσία και στην οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εκπαιδευτική εργασία στο πιλοτικό Γραφείο Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης).

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά στους κατωτέρω κλάδους, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 4 & 13 του π.δ. 50/2001 (Α΄/39), για τους ακόλουθους κλάδους και ειδικότητες που θα καταλάβουν στην ΕΓΔΙΧ:

– Για την ΠΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Οικονομικού, Μηχανικών και Πληροφορικής.

– Για την ΤΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Λογιστικού και Πληροφορικής.

– Για την ΔΕ Κατηγορία: Διοικητικών Γραμματέων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης), με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,

είτε εγγράφως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην παρακάτω διεύθυνση:

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δύναται να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την ΕΓΔΙΧ, κατ’ εφαρμογή της αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/τ.Β/11-07-2007).

Διευκρινίζεται ότι έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού, η παρούσα προκήρυξη – πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15-30 ημέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται τα προσόντα και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2125647, 213 2125651 και 213 2125661 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΕΓΔΙΧ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ

t

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

700 προσλήψεις νοσηλευτών στον ΕΟΔΥ

Προσλήψεις νοσηλευτών στις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοινώνονται με κοινή απόφαση …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη