Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που τρέχουν την τελευταία εβδομάδα

Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που τρέχουν την τελευταία εβδομάδα

ΟΑΕΔ: Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ξεκινά σήμερα 01 Αυγούστου 2017 και ολοκληρώνεται την 21-08-2017 η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:

– στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

– στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

– στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,

– στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας ,

– στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας,

– στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων,

– στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 10/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης σε αυτήν (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 01/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης, σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (21/08/2017).

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1. Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2. Μακροχρόνια άνεργοι.

3. Ευπαθείς ομάδες ανέργων.

4. Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

5. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

6. Ηλικία.

7. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

8. Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω.

9. Εντοπιότητα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-1-135-anergon-sto-demosio-tomea-tes-ygeias-symphona-me-to-arthro-64-tou-n-4430-2016-a-205-opos-tropopoietheke-kai-ischye

Υπουργείο Υγείας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε

· 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.

· 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.

· 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.

· 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

· 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

· 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 και λήγει την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ).”

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017): Πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής , Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)

Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον υποψηφίων για την προκήρυξη 8Κ/2017 (μέχρι τις 13.30 μμ, σήμερα, είχαν υποβληθεί περίπου 33.000 αιτήσεις ενώ βρίσκονταν σε επεξεργασία 7000 αιτήσεις ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής , Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Αυγούστου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, η προθεσμία της οποίας παρατείνεται μέχρι και την 9η Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Κατά το Σαββατοκύριακο οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100), για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00 ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 8Κ/2017 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

 

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2017): Πρόσληψη 30 ατόμων

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Πίνακας Θέσεων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2017): Πρόσληψη 76 ατόμων

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Πίνακας Θέσεων

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Παιδαγωγών, για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας

(Παράρτημα Ρομά), Δήμος Αθηναίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα,

(υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5277450), κας Μακρή και κου Κοτελίδα (τηλ. : 210 5277452), κας Γιαννίκου και κου Σακελλαρίου (τηλ.: 210 5277480), κας Δομάζου και κου Σούφλα (τηλ.: 210 5277482), κου Μούτσελου (τηλ.: 2105277484).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-08-2017 έως και 11-08-2017.

 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): Πρόσληψη 1 καθηγητή

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε :

1. Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Τομέας: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές».

Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, μέχρι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν.3187/2003 (ΦΕΚ 223 Α΄) στην παρακάτω διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,

Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

• στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210 890 4217, 210 890 4218 και

• στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέηζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέηζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας , της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της με όλα τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή), είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην ταχ. διεύθυνση:

ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, Ν. Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 700 13, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Κρήτη,

(υπόψη κ. Λία Παπαδοπούλου), είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 391300 ή 2810 391303.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-09-2017.

 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 6μηνης διάρκειας, Ραφήνα

2ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου, 8μηνης διάρκειας, Ραφήνα

1ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων) [Γ(C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου], 6μηνης διάρκειας, Ραφήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Γραφείο Προσωπικού, Αραφηνίδων Αλών 12,Τ.Κ. 190 09, Ραφήνα, (υπόψη κ. Κωνσταντίνας Μετζητάκου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22943 21024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-08-2017 έως και 11-08-2017.

 

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας (Κεντρικές Δομές), ΑΘΗΝΑ

2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας (Κέντρα Ένταξης Μεταναστών), ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας (Παράρτημα Ρομά), ΑΘΗΝΑ

3ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας (Κεντρικές Δομές), ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ/ΤΕ Διαμεσολαβητών ή ελλείψει αυτού ΔΕ Διαμεσολαβητών ή ελλείψει αυτού ΥΕ Διαμεσολαβητών, για τη στελέχωση Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας (Παράρτημα Ρομά), ΑΘΗΝΑ

1ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας, για τη στελέχωση Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας (Παράρτημα Ρομά), ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών-τριών Υγείας, για τη στελέχωση Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας (Παράρτημα Ρομά), ΑΘΗΝΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα,

(υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5277450), κας Μακρή και κου Κοτελίδα (τηλ. : 210 5277452), κας Γιαννίκου και κου Σακελλαρίου (τηλ.: 210 5277480), κας Δομάζου και κου Σούφλα (τηλ.: 210 5277482), κου Μούτσελου (τηλ.: 2105277484).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-08-2017 έως και 11-08-2017.

 

Δήμος Κ. Αχαΐας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά», Κάτω Αχαΐα

1ΠΕ Διοικητικού, (Διοικητικοοικονομικά Πτυχία), για τη στελέχωση της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά», Κάτω Αχαΐα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Δεξαμενού 35, Τ.Κ. 252 00, Κάτω Αχαΐα, Αχαΐα,

(υπόψη κ. Δωροθέας Σακελλαροπούλου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26933 60107.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-08-2017 έως και 11-08-2017.

 

Δήμος Καρδίτσας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δ. Καρδίτσας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) –ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Παιδαγωγών ή με εμπειρία ή ειδικευμένος στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Στήριξης Ρομά», Καρδίτσα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καρδίτσας, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 431 00, Καρδίτσα, Θεσσαλία, (υπόψη κ. Ευθυμίας Πλεξίδα).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24413 50728 και 24413 50723.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-08-2017 έως και 11-08-2017.

 

Γ. Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Γ. Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που εδρεύει στην Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων – Ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία, ως εξής:

2 Ειδικευμένοι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. , επί θητεία ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για Μ.Ε.Θ.) στο βαθμό του Επιμελητή Α’

1 Ειδικευμένος Ιατρός του Ε.Σ.Υ. , επί θητεία ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για Μ.Ε.Θ.) στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’

1 Ειδικευμένος Ιατρός του Ε.Σ.Υ. , επί θητεία ειδικότητας Παιδιατρικής (για Μ.Ε.Ν.Ν.) στο βαθμό του Επιμελητή Α’

1 Ειδικευμένος Ιατρός του Ε.Σ.Υ. , επί θητεία ειδικότητας Παιδιατρικής (για Μ.Ε.Ν.Ν.) στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση σε ειδικό έντυπο (που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ), στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. (www.hc-crete.gr ) και σε εκείνη του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr ) ή από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου), με ακρίβεια σε όλα τα στοιχεία με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Γραμματεία, Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 733 00, Μουρνιές, Χανιά Κρήτης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 28213 42370 και 28213 42366. (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-08-2017 έως και 28-08-2017, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Γ. Νοσοκομείο Ξάνθης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γ. Νοσοκομείο Ξάνθης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στην Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου – Ιατρού Ε.Σ.Υ., επί θητεία, ως εξής:

1 Ειδικευμένος Ιατρός του Ε.Σ.Υ. , ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για Μ.Ε.Θ.) στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’.

Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της αίτησης παραίτησής τους και ως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης, το ΦΕΚ δημοσίευσης της παραίτησής τους.

Ιατροί κλάδου ΕΣΥ δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη ομοιόβαθμη θέση με αυτή που κατέχουν, αν δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στη θέση τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση σε ειδικό έντυπο (που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ), στον ιστότοπο της Δ.Υ.Πε. και του Νοσοκομείου ή από το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με ακρίβεια σε όλα τα στοιχεία με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:

4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Νεάπολη, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25413 51179, (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-08-2017 έως και 23-08-2017.

 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη στην 194η/12-06-2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΣ874694Φ7-ΤΥΦ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη, με αντικείμενο έργου τη Διοικητική Υποστήριξη του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

-Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης ή της Οργάνωσης και Διοίκησης

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα ως άνω αντικείμενα

-Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε: α) θέματα διοικητικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων , β) θέματα προσωπικού (συμβάσεις, προκηρύξεις)

– Άριστη γνώση υπολογιστικών συστημάτων σε περιβάλλον Windows (Word, Excel, PowerPoint, Internet και Outlook)

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο με τους εξής τρόπους:

είτε αυτοπροσώπως (09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος,

είτε με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017) στην ταχ. διεύθυνση:

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, είτε

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: e-mail: jobs@bioacademy.gr και με θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017)

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@bioacademy.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-08-2017.

πηγη

Δείτε επίσης

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Τηλεργασία και αναστολή εργασίας, ποιους αφορά και πώς θα γίνεται

Οδηγίες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ των 36.500 θέσεων σε δήμους και Περιφέρειες δίνει η Γενική …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη