Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ): Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ), σύμφωνα με το Α.Π. 4957/05-07-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

INEA/2017/CA/FGIII/29 Project Officer H2020 Research and Innovation-Transport 21-07-2017

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/28 Project Manager H2020 Research and Innovation- Transport 21-07-2017

ΙΝΕΑ/2017/TA/AST3/31 IT Support Officer 14-07-2017

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities .

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του έργου ΕΕΝ-Hellas που υλοποιεί το ΕΚΤ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας στον τομέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας/Γαλάζιας Ανάπτυξης και Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχειρήσεων» με Κωδικό 2017/ΜΕ/ΕΕ05 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ κατά προτίμηση στους τομείς της Βιολογίας ή των Επιστημών της Θάλασσας, Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr .

Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α) το βιογραφικό σημείωμα και

β)η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Αιτήσεις οι οποίες περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου δεν εξετάζονται και αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7273900 (11.00π.μ.-14.00μ.μ.), Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 6ος όροφος, Τ.Κ. 116 35, Αθήνα, ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στο registry@ekt.gr με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο https://registry.ekt.gr και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-07-2017.

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητού Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Ανοσολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανοσοθεραπεία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6478857 και 210 6478858 (κ. Φένια Καλογεροπούλου).

Επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Emailprosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-09-2017.

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ : Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητού Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Μικροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Ιολογία-Μελέτη των μηχανισμών λοίμωξης και ανοσιακής απόκρισης».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6478857 και 210 6478858 (κ. Φένια Καλογεροπούλου).

Επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: E-mail: prosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-09-2017.

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ : Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ερευνητού Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Ανοσολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανοσολογία Λοιμώξεων».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6478857 και 210 6478858 (κ. Φένια Καλογεροπούλου).

Επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Emailprosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-09-2017.

 

Σχολή Αστυφυλάκων -Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου της Σχολής Αστυφυλάκων, που εδρεύει στο Διδυμότειχο της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την 3η εκπαιδευτική περίοδο, εκπαιδευτικής σειράς 2015 – 2017 στο πλαίσιο της σχετικής θεωρητικής εκπαίδευσης και των πτυχιακών εξετάσεων.

Τα επαναληπτικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από 04-09-2017 έως και 08-09-2017.

Όπου δεν αναφέρεται ρητά ως προϋπόθεση η ιδιότητα που απαιτείται για την επιλογή των υποψηφίων, θεωρείται ότι η επιλογή θα γίνεται από υποψηφίους/-ες προερχόμενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων (ιδιώτες/ιδες, Δημοσίους Υπαλλήλους, Αστυνομικούς εν ενεργεία και εν συντάξει, κλπ).

Όπου αναφέρονται Αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία προσώπου διαστάσεων διαβατηρίου 4 επί 3 εκατοστά με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά τα οποία θα είναι:

1)Αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού.

2)Καταγεγραμμένα σε Πίνακα Περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/-οι σελίδας/-ων του καθενός, είτε

προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στην ταχ. διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, 1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ. 683 00, Διδυμότειχο, Ροδόπη.

Πληροφορίες στα τηλ.: 25530 26681, 82, 83, 84 (αρμόδιος ο Υπαστυνόμος Β’ Αθανασόγλου Μιχαήλ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-07-2017 (14.00μ.μ.).

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στη Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Βαθμό του Επιμελητή Β’ και Α’ αντίστοιχα επί θητεία, ως εξής:

1 Ειδικευμένος Ιατρός Ειδικότητας Καρδιολογίας (με Εισαγ. Βαθμό Επιμελητής Β’)

1 Ειδικευμένος Ιατρός Ειδικότητας Παιδιατρικής (με Εισαγ. Βαθμό Επιμελητής Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. (www.dypede.gr ), του Νοσοκομείου μας καθώς και στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας στην οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Γραμματεία, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Λακωνία.

Πληροφορίες στα τηλ.: 27310 93376 και 27310 93358 (κ.κ. Ελ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Μέμιτσα).

Όλα τα δικαιολογητικά θα συρράπτονται και θα φέρουν αρίθμηση κατά αύξουσα αριθμητική σειρά της οποίας θα γίνεται αναφορά στην αίτηση – δήλωση (π.χ. αστυνομική ταυτότητα σελ. 25).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-07-2017 έως και 14-08-2017, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στη Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Βαθμό του Επιμελητή Β’ επί θητεία, ως εξής:

1 Ειδικευμένος Ιατρός Ειδικότητας Αναισθησιολογίας(Εισαγ. Βαθμό Επιμελητής Β’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. (www.dypede.gr ), του Νοσοκομείου μας καθώς και στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας στην οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, Γραμματεία –Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 230 52, Μολάοι, Λακωνία.

Πληροφορίες στα τηλ.: 27323 60184 και 27323 60119.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-07-2017 έως και 14-08-2017, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Ν.Π.Δ.Δ.«Ο ΗΛΕΙΟΣ»: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», που εδρεύει στην Αμαλιάδα του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών των δομών του Ωδείου και του χορευτικού, του πολιτιστικού τμήματός του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30-06-2018, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Μουσικός Πιάνου, για τη στελέχωση της δομής του Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ.

«Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ

1ΤΕ Μουσικός Κιθάρας, για τη στελέχωση της δομής του Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ.

«Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ

1ΤΕ Μουσικός Βιολιού, για τη στελέχωση της δομής του Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ.

«Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ

1ΤΕ Μουσικός Υποχρεωτικών Θεωρητικών, για τη στελέχωση της δομής του Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ

1ΤΕ Μουσικός Φωνητικής, για τη στελέχωση της δομής του Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ

1ΤΕ Μουσικός Πνευστών, με πτυχίο ενοργάνωσης και διεύθυνσης μπάντας, για τη στελέχωση της δομής του Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ

1 Καλλιτεχνικός Διευθυντής, για τη στελέχωση της δομής του Χορευτικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ

3ΠΕ Δάσκαλοι Παραδοσιακών Χορών, για τη στελέχωση της δομής του Χορευτικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Δ. ΗΛΙΔΑΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα στην προκήρυξη) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ. 272 00, Αμαλιάδα, Ήλιδα Ηλείας, (υπόψιν κ. Συριοπούλου Παναγιώτας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26220 23820 και 26223 60512.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2017 έως και 21-07-2017, (από 9.00π.μ.-12.00μ.μ.).

 

Δημόσια Αρχή Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 30 ατόμων

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά, της Π.Ε. Τομέα Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση των οργανικών μονάδων της, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα (30) ατόμων (25 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και 5 άτομα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) Ως Μόνιμο Προσωπικό

10ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

2ΠΕ Μηχανικού.

2ΠΕ Πληροφορικής.

1ΠΕ Περιβάλλοντος.

4ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

2ΤΕ Πληροφορικής.

1ΤΕ Μηχανικών.

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

2ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Β) Ως Ε.Ε.Π.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Οικονομολόγου.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού-Υδροτεχνικού (Μηχανικός Θαλασσίων Λιμενικών Έργων).

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Συγκοινωνιολόγου.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Μηχανικού Περιβάλλοντος.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα στη Δημόσια Υγιεινή.

Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων τοποθετούνται Υπάλληλοι ως εξής:

α)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Διεύθυνση Παρακολούθησης.

β)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Διεύθυνση Οργάνωσης.

Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων τοποθετούνται Υπάλληλοι ως εξής:

α)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Διεύθυνση Παρακολούθησης.

β)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στο Τμήμα Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου και Αδειών.

γ)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών στο Τμήμα Ναυαγίων.

δ)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών στο Τμήμα Εποπτείας των ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων των Λιμένων.

ε)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στα Τμήματα Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης, Μητρώου Δεσμεύσεων, Ελέγχου Δαπανών, Πληρωμών & Μισθοδοσίας & Προμηθειών.

στ)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής στο Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης.

ζ)Υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής στο Τμήμα Τεχνολογίας-Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

η)Υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα στην προκήρυξη) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: dal@yna.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με απόδειξη με την ένδειξη: «Αίτηση τοποθέτησης στη Δημόσια Αρχή Λιμένων» στη διεύθυνση:

Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.), Γραφείο Διοικητή, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10, Λιμένας Πειραιά.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1371638 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Emaildal@yna.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-07-2017.

 

Ευρωπαϊκό Iνστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE): Πρόσληψη 1 ατόμου

To Ευρωπαϊκό Iνστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), σύμφωνα με το Α.Π. 4767/29-06-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, στη θέση υπαλλήλου με στοιχεία:

-EIGE/2017/ΤA/07(ΑD5) Statistics Officer

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eige.hr@eige.europa.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-07-2017, (23.00 ώρα Βίλνιους).

πηγη

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Ερχεται νέα προκήρυξη για 220 θέσεις με διάρκεια συμβάσεων 6 ετών

Ετοιμη είναι όπως φαίνεται η νέα προκήρυξη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για 220 προσλήψεις υπαλλήλων που θα τοποθέτηθούν …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη