Εθνική Τράπεζα: Στα 578 εκατ. τα κέρδη μετά φόρων το α’ τρίμηνο του 2021


Σε 578 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν για το α’ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, σε 294 εκατ., ευρώ αντανακλώντας το όφελος από τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) και την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας. Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΑ), λόγω της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση στα 67 εκατ. ευρώ ενώ η σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (-9% σε ετήσια βάση) αντανακλά την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-17% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 52,1% κατά το α’ τρίμηνο του 2021Source link

realhosting
loading...

Απάντηση