ΕΚΤ: Πότε και τι ύψους πρόστιμα θα επιβάλλει στις τράπεζες

Οι τράπεζες που εποπτεύονται από την ΕΚΤ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Άλλωστε, για την ενίσχυση της συμμόρφωσης, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της ΕΕ παραχώρησε στην ΕΚΤ την εξουσία να επιβάλλει διοικητικές χρηματικές κυρώσεις.

Ενώ η ΕΚΤ διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια για τον καθορισμό του ύψους των ποινών, σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση