ΕΛΠΕ: Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για το 2020

Συγκεκριμένα τα συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 333 εκατ. ευρώ ενώ τα συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 5 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, όπως αναφέρει η εταιρεία, εντός του 2020 ολοκληρώθηκε με ασφάλεια το μεγαλύτερο διαχρονικά πρόγραμμα συντήρησης μονάδων, στο διυλιστήριο Ασπροπύργου καθώς και μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις και αναβαθμίσεις μονάδων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος. Επιπλέον, η εταιρεία βελτίωσε τη ρευστότητά της αναχρηματοδοτώντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους καθώς το χρηματοοικονομικό κόστος διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση