Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων: Παράταση τηλεργασίας και αναστολής συμβάσεων έως 31 Μαρτίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 10602/226/8-3-2021 με την οποία τροποποιείται η  39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινή υπουργική απόφαση για την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Με αυτήν προβλέπεται ότι, o χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου.

Ειδικότερα, τα μέτρα, περιλαμβάνουν την απασχόληση των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας με τηλεργασία ή ακόμη και την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, που τους καθιστά δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση