Ευρωπαϊκή Πίστη – Η μοναδική ασφαλιστική Εταιρία στην Ελλάδα με 4 διεθνή πρότυπα ISO

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία ελέγχου της ευθυγράμμισης του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσής της Εταιρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 19600:2014, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν επιτυχημένα και οι έλεγχοι για τις επαναπιστοποιήσεις των ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 50001:2018, από τον φορέα TUV Hellas. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις, καθιστούν την Ευρωπαϊκή Πίστη ως τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, η οποία συμμορφώνεται με 4 διεθνή πρότυπα ISO.

Πιο αναλυτικά, η διαβεβαίωση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 19600:2014, αποτελεί μια νέα διάκριση για την Εταιρία και εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης της Εταιρίας για την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική διασφάλιση της συμμόρφωσής της, στις διαρκείς κανονιστικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα των καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

Αναφορικά με τις τρεις επαναπιστοποιήσεις που πέτυχε η Εταιρία, με το ISO 9001:2015 διασφαλίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Πίστη στον τομέα του σχεδιασμού και της παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την πιστή τήρηση των κριτηρίων της διατήρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η Εταιρία ενισχύει τη φήμη της, μειώνει το παραγωγικό της κόστος και βελτιστοποιεί τη διαχείριση των πόρων της.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση