Η νέα εποχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης


Ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση (ν. 4706/2020) που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι και ξεκινά να ισχύει στο σύνολό του  από τη 17.07.2021, ενσωματώνει  στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828, ενώ  υιοθέτει  μέτρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/113, καθώς  και βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμόζουν οι ελληνικές εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Παρόλο που τυπικά αφορά μόνο στις εισηγμένες εταιρίες, εκτιμάται ότι διατυπώνει ένα πρότυπο κανόνων και βέλτιστων μηχανισμών διοίκησης που μπορεί να υιοθετηθεί με ευεργετικά αποτελέσματα και από τις μη εισηγμένες εταιρείες.

Οι νέες διατάξεις στοχεύουν στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εισηγμένων εταιριών, την προστασία των επενδυτών και συνακόλουθα στη γενικότερη βελτίωση λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση