Κενά στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης των τραπεζών διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της ΕΕ, που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης και επικουρεί στον χειρισμό των προβληματικών τραπεζών συμπληρώνει εφέτος έξι έτη από την θεσπισή του.

Σκοπός του μηχανισμού είναι η προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η διασφάλιση της ομαλής εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και την πραγματική οικονομία.

Για τον σκοπό αυτό, το εν λόγω πλαίσιο παρέχει εργαλεία για την εξυγίανση τραπεζών που τελούν υπό πτώχευση ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, μόλις η αρχή εξυγίανσης αποφασίσει ότι η τράπεζα δεν μπορεί να υπαχθεί σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Κατά το ίδιο πλαίσιο, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης οφείλουν να καταρτίζουν προσχέδια εξυγίανσης για κάθε τράπεζα και, κατά κανόνα, να τα επικαιροποιούν ετησίως.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση