Επικαιρότητα

Μπαράζ αιτήσεων για 2.803 θέσεις σε δήμους και υπουργεία έως τα Χριστούγεννα

Σε δήμους και υπουργεία αναμένεται να γίνουν οι περισσότερες προσλήψεις έως το τέλος του έτους. Για τον επόμενο ενάμιση μήνα που απομένει έως το 2022 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν περισσότερες από 2.800 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις σε ΟΤΑ, και εποπτευόμενους φορείς υπουργείων όπως το Δικαιοσύνης, το υπουργείο Παιδείας, Οικονομικών και Μετανάστευσης.

Οι προκηρύξεις που ειναι σε εξέλιξη αυτην την περιοδο:

4 υπάλληλοι στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και 1 ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (grafeioprosopikou@paros.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πάρου, Τ.Κ. 84400, Παροικία Πάρου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ν. Αποστολοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 22843-60114).

7 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Ζητούνται: 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Μάγειρων και 2 ΥΕ Καθαριστών/τριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Σάμου, Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, Τ.Κ. 83100 Σάμος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν: Βασιλείας Γκόλφη και Ελένης Παναγιωτίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2273350120-122).

416 μόνιμες θέσεις για φύλακες σε καταστήματα κράτησης

Ξεκινάει στις 22 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2021. Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021. Θα προσληφθούν 198 ως προσωπικό Εξωτερικής φρούρησης και 218 ως προσωπικό φύλαξης σε περιοχές όπως Αυλώνα, Ναύπλιο, Θήβα, Δράμα, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Κομοτηνή, Δοκομός, Χίος, Νιγρίτα.

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, με τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και με τη συνοδεία αυτών για ανάκριση ή παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας ή άλλου έργου [π.δ. 215/2006, (Α΄ 217), όπως ισχύει].

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα μεριμνούν για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης, θα συμβάλουν στην ομαλή διαβίωση των κρατουμένων και θα συντείνουν με την εν γένει συμπεριφορά τους στη διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην αποφυγή της άνισης μεταχείρισης και κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των κρατουμένων, με κατεύθυνση την απόλυση και την ένταξή τους στην κοινωνία.

15 εποχικοί στο Δήμο Πάυλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Ζητούνται: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκομων, 2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 2 ΔΕ Βρεφονηπιοκομων, 3 ΔΕ Μαγειρων και ΥΕ Καθαριστών 3. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2313 302363.

23 εργάτες στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prokirixeis@trikalacity.gr). Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 13/11/2021 μέχρι και 18/11/2021.

3 δάσκαλοι στη Κοινωφελή Επιχείρηση Τανάγρας

Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία. Ζητούνται: 2 ΠΕ Δάσκαλος/α Ζωγραφικής και 1 ΠΕ Δάσκαλος/α Κλασσικής Κιθάρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.T., στο Δημαρχείο Σχηματαρίου, (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ.- 14.00μ.μ.) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Τ. Δήμος Τανάγρας Πλ. Ταξιαρχών 1 ΤΚ 32009, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., τηλ.: 2262351180-181.

4 υπαλληλοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “GRASPINNOPLUS” ανακοινώνει την απασχόληση 4 υπαλλήλων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάσει του Υποδείγματος I. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης) και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Η «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με συνημμένα σε αυτή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις θέσεις, υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου p4m@pde.gov.gr Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται«ΑΙΤΗΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: “GRASPINNOPLUS”_Κ1 ή Κ2 ή Κ3 ή Κ4_Όνομα _ Επίθετο».

6 εργάτες στο Δήμο Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών ως εξής: 2 ΔΕ Διοικητικού και 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 12-11-2021 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 17-11-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με ηλεκτρονικό τρόπο στο (email: prosopiko@paionia.gov.gr) ή κατ΄ εξαίρεση αυτοπροσώπως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας (Μ.Αλεξάνδρου 75-77 Πολύκαστρο) αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 2343350113-2343350171 και έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής. Τηλέφωνο 2343350153.

2 νηπιαγωγοί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Νηπιαγωγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο mail adalis@kedik.com.gr, , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ. Αδαλή Δημήτριο (τηλ. επικοινωνίας: 23740-20066).

2 νοσηλευτές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Νοσηλευτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 1. είτε αυτοπροσώπως, 2. είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: kedvisaltias@gmail.com 3. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 4. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας, με Τ.Κ 62200, απευθύνοντας την στη Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 2322353414).

60 εποχικοί στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήμος Πειραια ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

Ψυχολόγος στο Δήμο Σκύρου

Ο Δήμος Σκύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκύρου, Τ.Κ. 34007 Σκύρος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Ε. Βαλασσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2222350327).

2 στο Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Χειριστών Αποφρακτικού Οχήματος. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων – Πλατεία Παπαπολυχρονίου-Κρέστενα Ηλείας, Τ.Κ.27055, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, (τηλ. επικοινωνίας: 2625360041).

6 θέσεις στο Δήμο Βόλου

Το Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης –ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό/MIS(ΟΠΣ):5091685 που εδρεύει στο Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Συντονιστής), 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Οικονομολόγος, 1 ΔΕ Διοικητικός. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)», Προύσσης 22-26, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία – Βόλου, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Α. Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 24210 63374).

5 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Περάματος

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος και ειδικότερα: Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, δύο (2) ΔΕ Μαγείρων, ενα (1) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 13/11/2021 και λήγει την 22/11/2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής απευθύνοντάς την στη Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

5 εργάτες στο Δήμο Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και 3 ΥΕ Εργατών -τριών (συνοδών απορριμματοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Προσοτσάνη Τ.Κ. 662 00, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Σαραφίδη Θεοφύλακτου (τηλ. επικοινωνίας: 2522350134).

4 θέσεις στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Ζητούνται: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Παιδαγωγός και 1 ΥΕ Διαμεσολαβητών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά : prosopikou@mwlesvos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Λέσβου Καλλονή Λέσβου Τ.Κ. 81107, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψη κας Βαλέλη Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2253350233).

Οι προκηρύξεις που έρχονται

Στο Εθνικό Τυπογραφείο νέα προκήρυξη για 15 μόνιμες θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη για μονίμους μέσω ΑΣΕΠ και πρόκειται για την 7Ε/2021. Αφορά στην πρόσληψη 15 ατόμων στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στα πρόσθετα προσόντα της προκήρυξης είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. 002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

277 μόνιμες προσλήψεις σε 16 φορείς

Σχεδόν έτοιμη είναι η μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας που θα αφορά σε 277 προσλήψεις αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομεριες και μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να την στειλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Μέσω του νέου διαγωνισμού θα καλυφθούν ανάγκες 16 φορέων αναμεσα τους και πολλών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  Οι ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν στην νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι: διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, λογιστές, καθαριστές, κ.α. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικών αναμένεται να γίνουν δεκτά όλα τα πτυχία ή διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

 • Υπουργείο Παιδείας (κεντρική υπηρεσία) 185
 • Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 5
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης 5
 • ΑΠΘ 12
 • ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 19
 • ΑΣΚΤ 2
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους 14
 • Πολυτεχνείο Κρήτης 2
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 5
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 3
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 7
 • ΕΜΠ 5
 • Χαροκόπειο Παν/μίο 2
 • ΔΠΘ 5
 • Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων 1

Μέσα στο Δεκέμβριο οι 1.477 μόνιμοι στους δήμους

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να «τρέξει» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.477 μόνιμες θέσεις σε δήμους. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία η προκήρυξη θα περιλαμβάνει θέσεις μηχανικών, οικονομολόγων και στελεχών πληροφορικής προκειμένου να συμβάλουν στην κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων από τους δήμους, το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή αλλά και στο συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση οι ειδικότητες μεταξύ άλλων θα αφορούν, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιατρικής, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρος), ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος), ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος – Τοπογράφος), ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων / Έργων Υποδομής), ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών).

470 διοικητικοί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Διοικητικό προσωπικό ζητά να καλύψει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Νοσηλευτών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Αμεσα θα ανακοινωθεί νέα προκήρυξη για 470 μονιμες θέσεις. Ηδη το ΑΣΕΠ έχει στα χέρια του ένα προσχέδιο του νεου διαγωνισμού και τις επομενες μέρες αναμένεται να το στειλει στο Εθνικό Τυπογραφείο.

πηγη

loading...

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το kontasas.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του kontasas.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock