Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Πρώτο βήμα: Στο ΦΕΚ η ρύθμιση για τους συμβασιούχους

Πρώτο βήμα: Στο ΦΕΚ η ρύθμιση για τους συμβασιούχους

Τρεις ώρες μετά τη λήξη των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν_4479_2017, ο οποίος περιέχει ως άρθρο 24 τη ρύθμιση Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους. Πρόκειται για το πρώτο βήμα (θα ακολουθήσει το δεύτερο, δηλαδή, η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των νέων συμβάσεων αλλά και της επικαιροποίησης των οργανογραμμάτων των δήμων, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης μόνιμων στην καθαριότητας μέσω ΑΣΕΠ.

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr η ρύθμιση Σκουρλέτη προβλέπει:

-Ότι οι συμβασιούχοι, μέσω νέων συμβάσεων, παραμένουν στις θέσεις τους έως την δημοσίευση των προσωρινών πινάκων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και το αργότερο έως 31.3.2018,δηλαδή, πάνω από εννέα μήνες από σήμερα.

-Την μοριοδότηση με 17 μονάδες ανά μηνα και έως 24 μήνες προϋπηρεσίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ ή Νομικών Προσώπων τους.

-Δεν υπάρχουν όρια ηλικίας

-Πατώντας πάνω στην απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τονίζεται ότι καθώς με την τροπολογία παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα για άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον τομέα καθαριότητας “οι ΟΤΑ οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές με ίδια μέσα”.

-Δεν είναι σαφές τι θα γίνει με όσους «περισσεύουν» με βάση τους διαγωνισμούς. Δηλαδή, αν μέσω ΑΣΕΠ προκηρυχθούν 2.500 θέσεις (σ.σ. τόσα είναι τα αιτήματα των δήμων μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη) τι θα γίνουν οι υπόλοιποι 3.683 έως τους 6.183 που, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι το σύνολο των συμβασιούχων-«παρατασιούχων» των δήμων σήμερα. Μια πρώτη απάντηση του υπουργείου είναι ότι αναμένει και νέα αιτήματα των δήμων. Ωστόσο, αν τα συνολικά αιτήματα των δήμων είναι λιγότερα από 6.183, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υπόλοιποι «παρατασιούχοι» θα απολυθούν.

Αναλυτικά το Άρθρο 24

  1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και

τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν

προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής

Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμ-

φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007

(Α΄ 143), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-

κών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα

αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε

κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την

καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών

θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγού-

μενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της

οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού

μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων

θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋ-

πολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπη-

ρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου

άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των

Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμε-

νων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός

δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου

εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα

αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού

προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσω-

πικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικα-

σία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο

της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον

έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές

υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων

αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά

μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις

(24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη

διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζο-

νται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού

που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/

Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β΄645), όπως ισχύει. Μετά την ολο-

κλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου,

οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέ-

χουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές

με την καθαριότητα με ίδια μέσα.

  1. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διο-

ριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη

υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές

υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε

κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α.

ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν

στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες

αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον:

α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που

επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την

πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου

εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι

οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών

θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας,

σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτη-

μα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις

υπηρεσίες αυτές.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαι-

ρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς

των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A΄134), δεν με-

ταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της

οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις

αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση

της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της

πρώτης παραγράφου.

  1. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο

Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή

των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.

Ν_4479_2017

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Eρχονται 4.155 νέες προσλήψεις μέσα στο Φθινόπωρο

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένονται να γίνουν συνολικά 4.155 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη