888 Σημαντικές παρεμβάσεις Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα του ΥΠΟΜΕΔΙ  | Kontasas
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Σημαντικές παρεμβάσεις Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα του ΥΠΟΜΕΔΙ 

Σημαντικές παρεμβάσεις Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα του ΥΠΟΜΕΔΙ 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με πρόσφατες παρεμβάσεις του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: α) πέτυχε την έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τη θέση σε αναγκαστική ακινησία δίκυκλων – τρίκυκλων μοτοσικλετών για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης β) ζήτησε την ομοιόμορφη και ενιαία αντιμετώπιση ενστάσεων πολιτών όταν στην κλήση αναγράφεται εσφαλμένα το χρώμα του οχήματος, γ) προκάλεσε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρησης της ομάδας αίματος στην άδεια οδήγησης οχήματος.

Οι παρεµβάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής αναλυτικά:

1. Παροχή διευκρινίσεων για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία δίκυκλων – τρίκυκλων µοτοσικλετών για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία µεταβίβασης:

Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο ζητώντας τη µεσολάβησή του προς ∆.Ο.Υ. προκειµένου να θέσει σε αναγκαστική ακινησία δίκυκλη µοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, λόγω µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας µεταβίβασής της το έτος 2001. Η εν λόγω
∆.Ο.Υ. αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµα του πολίτη, ισχυριζόµενη ότι στο περιεχόµενο των υπ΄ αριθµ. ΠΟΛ 1133/25-6-2015 & ΠΟΛ 1147/3-7-2015 προγενέστερων εγκυκλίων (βλ. σχετικά www.synigoros.gr/resources/20172025-
synopsi-ksxkp-pol1136-17.pdf) δεν υπάγονταν οι δίκυκλες ή τρίκυκλες µοτοσικλέτες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τη ∆.Ο.Υ., το οποίο κοινοποίησε στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), υποστηρίζοντας την άποψη ότι στις διατάξεις σχετικά µε την αναγκαστική ακινησία οχηµάτων λόγω µη
ολοκλήρωσης της διαδικασίας µεταβίβασής τους υπάγονται και οι δίκυκλες- τρίκυκλες µοτοσικλέτες. Η άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής έγινε δεκτή και η ΑΑ∆Ε εξέδωσε την υπ΄ αριθµ. ΠΟΛ 1213/21-12-2017 εγκύκλιο σύµφωνα µε την οποία οι
προαναφερθείσες εγκύκλιοι καταλαµβάνουν όλα τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα οχήµατα καθώς και τις δίκυκλες – τρίκυκλες µοτοσικλέτες.

2. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά την οµοιόµορφη και ενιαία αντιµετώπιση ενστάσεων πολιτών όταν στην κλήση αναγράφεται εσφαλµένο το χρώµα του οχήµατος

Ο Συνήγορος το έτος 2014 µε σχετική Σύνοψη ∆ιαµεσολάβησης (https://www.synigoros.gr/resources/docs/459378.pdf) είχε επισηµάνει στις αρµόδιες υπηρεσίες την υποχρέωσή τους να προβαίνουν στην ουσιαστική εξέταση των αιτηµάτων – ενστάσεων των πολιτών, τα οποία αφορούσαν στην ανάκληση Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων (κλήσεις) ή στη µη βεβαίωση ποσών προστίµων του Κ.Ο.Κ. που προέρχονταν από κλήσεις των οποίων το περιεχόµενο ήταν ελλιπές ή εσφαλµένο, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (υπ΄ αριθµ. 2515/64/2007/11-7-2017 ΚΥΑ και άρθρα 4, 10 & 104 του Κ.Ο.Κ.). Τέσσερα χρόνια µετά την ανωτέρω Σύνοψη ∆ιαµεσολάβησης και παρά την ισχύ του ιδίου θεσµικού πλαισίου, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει διαφορετική διοικητική πρακτική στην εξέταση ενστάσεων πολιτών για ανάκληση των επιβαλλόµενων κλήσεων ή µη βεβαιώσεων ποσών προστίµων του Κ.Ο.Κ. στις περιπτώσεις που στην κλήση αναγράφεται εσφαλµένα το ΧΡΩΜΑ του οχήµατος, σε σχέση µε το ΧΡΩΜΑ του οχήµατος που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού.

Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο (συνηµµένο) στα συναρµόδια Υπουργεία (Υποδοµών και Μεταφορών, Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και Προστασίας του Πολίτη) και ζήτησε από τους αρµόδιους να προβούν σε ενέργειες αρµοδιότητές τους, προκειµένου να επιτευχθεί η οµοιόµορφη και ενιαία διοικητική αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος, εκπληρώνοντας έτσι τη βούληση του νοµοθέτη για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και εξαλείφοντας ζητήµατα άνισης µεταχείρισης πολιτών που δηµιουργεί η διαφορετική διοικητική πρακτική.

3. ∆υνατότητα Καταχώρησης Οµάδας Αίµατος στην Άδεια Οδήγησης Οχήµατος Κάτοχος Άδειας οδήγησης δίκυκλης µηχανής προσέφυγε στο Συνήγορο, καθώς κατά την υποβολή αιτήµατός του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την αντικατάσταση της εν λόγω Άδειας µε Άδεια νέου Τύπου, διαπίστωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί στη καταχώρηση της Οµάδας Αίµατός του. Ο ενδιαφερόµενος διαµαρτυρήθηκε στο Συνήγορο καθώς ήταν σε γνώση του ότι έτερος πολίτης κατά την διεκπεραίωση όµοιου αιτήµατος το οποίο είχε υποβληθεί σε αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, απέκτησε Άδεια Οδήγησης νέου Τύπου στην οποία η υπηρεσία καταχώρησε και την οµάδα αίµατός του.
Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Οργάνωσης & Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και στη ∆ιεύθυνση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών & Παροχής Υπηρεσιών ∆ηµοσίου του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης επισηµαίνοντας αφενός τον διαφορετικό τρόπο ολοκλήρωσης της ίδιας διοικητικής διαδικασίας από διαφορετικές αρµόδιες υπηρεσίες, αφετέρου την παράλειψη πρόβλεψης συγκεκριµένου πεδίου στην Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση Αντικατάστασης Άδειας Οδήγησης για καταχώρηση στοιχείου µη συνδεόµενου µε τη διαχείριση της άδειας οδήγησης ή µε την οδική ασφάλεια σύµφωνα µε την παρ. 3 του Παραρτήµατος Ι του
Π∆ 51/2002.

Μετά από την παρέµβαση του Συνηγόρου, οι ανωτέρω συναρµόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και µε την υπ΄ αριθµ. 48738/5824/6-7- 2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αντικαταστάθηκε
η υπ΄ αριθµ. 50984/7947/22-11-2013 προγενέστερη, και καθορίστηκαν, µεταξύ άλλων, εκ νέου οι διοικητικές διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης και αντικατάστασης αδειών οδήγησης και το περιεχόµενο των αντίστοιχων εντύπων τους.

Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Έρχονται δύο προκηρύξεις μονίμων μετά την 7η Ιουλίου

Στην έκδοση δύο μεγάλων προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσει το ΑΣΕΠ αμέσως …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *