Στενότερη εποπτεία από την ΕΛΤΕ στις εταιρείες δημοσίου συμφέροντος

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) απηύθυνε χθες επιστολή προς τους ορκωτούς ελεγκτές που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις εταιρειών δημοσίου συμφέροντος, δίνοντας τους οδηγίες για την υποβολή της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου.

Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, εντός 15 ημέρων από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ΕΛΤΕ το αντίγραφο της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ελέγχου κάθε ελεγχόμενης εταιρείας.

Η συμπληρωματική έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες που δεν περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρει σε ποιες κατηγορίες λογαριασμών ο ορκωτός ελεγκτής εφάρμοσε δοκιμασίες λεπτομερειών και σε ποιες δοκιμασίες δικλείδων, αποκαλύπτει αν χρησιμοποιήθηκε άλλος ορκωτός ή εξωτερικός εμπειρογνώμονας κατά τη διάρκεια του ελέγχου για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ποιες ήταν αυτές, αποκαλύπτει πιθανές ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας ή του ομίλου, περιλαμβάνει την εκτίμηση των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για τα διάφορα στοιχεία των ετήσιων ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, περιγράφει ζητήματα μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς και ρίχνει φως σε σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από τον υποχρεωτικό έλεγχο και τα οποία συζητήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο αλληλογραφίας με τη διοίκηση.

Source link

realhosting
loading...

Leave a Reply