Στις 14 Ιανουαρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο

Η Πειραιως Financial Holdings ανακοίνωσε ότι στις 14 Ιανουαρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Πρόκειται για μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ εκάστη που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,36 δισ. ευρώ, κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Securities, CoCos) από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας 2,04 δισ. ευρώ και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.

Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την αυτόματη μετατροπή του συνόλου των Cocos ύψους 2.04 δισ. ευρώ σε 394.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας (προκύπτουσες από τη διαίρεση του 116% της συνολικής ονομαστικής αξίας των Cocos με την τιμή μετατροπής, η οποία ανέρχεται σε € 6,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος των cocos), τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, η οποία προσδιορίσθηκε ως ημερομηνία μετατροπής σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης και την πράξη υπουργικού συμβουλίου αριθ. 36/2015.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση