Στις 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ αυξάνεται το όριο για τις απευθείας αναθέσεις

Το σχέδιο νόμου που επιφέρει αλλαγές στο νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, προβλέπει πως πριν την κατακύρωση – ανάθεση της σύμβασης, αυτή θα πρέπει να αναρτηθεί για διάστημα πέντε ημερών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει γνώση ποιος θα την αναλάβει και με το ύψος του τιμήματος.

Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση