Τράπεζα Πειραιώς: Πώς θα κατανεμηθούν οι νέες μετοχές


Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση προκύπτει ότι:

  1. Κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 7 Απριλίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πειραιώς Holdings, στις 16 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και €1.200.000.000,00, με την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 Νέων Μετοχών, με τιμή διάθεσης μεταξύ €1,00, κατ’ ελάχιστον, και €1,15, κατά το μέγιστο, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”) (η “Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου”).Source link

realhosting
loading...

Απάντηση