Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Attica Bank: Ανοδική πορεία, με θωράκιση της κεφαλαιακής της επάρκειας

Attica Bank: Ανοδική πορεία, με θωράκιση της κεφαλαιακής της επάρκειας

Η Attica Bank κατά το Α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης κατόρθωσε να θωρακίσει την κεφαλαιακή της επάρκεια μέσω της τιτλοποίηοης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 1,33 δις, καλύπτοντας ταυτοχρόνως μέσω της συναλλαγής αυτής και το υπολειπόμενο ποσό των 70 εκατ. ευρώ της αύξησης του 2015.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα συνεχίζει τις κινήσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσής της με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από το φθινόπωρο του 2016.

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η τράπεζα, σε σχέση με τις συστάσεις που είχαν επισημανθεί από τον έλεγχο της ΤτΕ και του SSM, έχει μέχρι σήμερα καλύψει ποσοστό 89% εντός του Α΄εξαμήνου και θα τις καλύψει στο σύνολό τους στο τέλος του Γ’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Επιπλέον, επισημαίνεται το γεγονός της μείωσης των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους κατά 14%, τάση η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το Β’ εξάμηνο.

Τα κυριότερα στοιχεία μεταβολών του εξαμηνιαίου ισολογισμού είναι τα ακόλουθα:

 • Ίδια Κεφάλαια 617,9 εκατ. ευρώ
 • Κεφαλαιακή θωράκιση του Ομίλου ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 14% σε σχέση με την συγκριτική χρήση
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) 14,3%
 • Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) 49,9%
 • Δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς συνολικά δάνεια 30,8%

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εξαμήνου 2017 της Attica Bank, η διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου 2017 της Attica Bank αντικατοπτρίζουν την συνέχεια των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης και, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας, που θα επιβεβαιωθούν οριστικά στα μεγέθη τέλους χρήσης.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μάκρο-οικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών.

Το σημαντικότερο γεγονός που δρομολογήθηκε εντός του εξαμήνου και υλοποιήθηκε την 07/08/2017, ήταν η μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ποσού 1.331,2 εκ. ευρώ. Από την παραπάνω συναλλαγή η Τράπεζα πραγματοποίησε κέρδη 70 εκ. ευρώ καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015. Ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά το μη εξυπηρετούμενο άνοιγμά της και βελτίωσε τους αντίστοιχους δείκτες της.

Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το α’ εξάμηνο του 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το στρατηγικό σχεδιασμό της συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016. Σε σχέση δε με τις συστάσεις που είχαν επισημανθεί για την Τράπεζα μετά από τον έλεγχο της ΤτΕ/SSM, αυτές έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 89% και αναμένεται να καλυφθούν στο σύνολό τους με το πέρας του τρίτου τριμήνου του 2017.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 14,3%. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής των μη εξυπηρετούμενων δανείων ο δείκτης CET 1 (pro-forma) αγγίζει τα επίπεδα του 15%.

Ο Όμιλος της Attica Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή του, την ολοκλήρωση των διαθρωτικών ενεργειών, και την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, θα ανταποκριθεί άμεσα και με συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα

 • Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 8,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.
 • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 617,9 εκατ. Ευρώ.
 • Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.
 • Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο που έληξε την 30/06/2017 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 22,7 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.229,6 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,8% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.
 • Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 49,9% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους παρουσιάζει μείωση της τάξης του 14% έναντι της συγκριτικής περιόδου του εξαμήνου 2016 με τη μεγαλύτερη συγκράτηση εξόδων να παρατηρείται στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Η τάση συγκράτησης του λειτουργικών εξόδων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.
 • Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2016, ενώ τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ για τη συγκριτική περίοδο. Η παραπάνω αύξηση των εξόδων προμηθειών αντικατοπτρίζει τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος σε μελλοντικές περιόδους.
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,82 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 4,1% σε σχέση με την 31/12/2016 εμφανίζοντας σταθεροποίηση της τάσης μείωσης, η οποία αναμένεται να αντιστραφεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.
 • Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερές έναντι των συγκρίσιμων περιόδων και ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,758 δισ. ευρώ την 30/6/2017, έναντι 2,840 δισ. ευρώ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2016.

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Ξεκινούν οι αιτήσεις -Δείτε αν είστε δικαιούχοι

Άνοιξαν οι αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ετσι από την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, όλοι μπορούν να …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη