ΕνημέρωσηΟικονομία

ΕΒΕΑ: Ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες γυναικείες startups σε όλη την Ελλάδα

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του ΕΒΕΑ και του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, με αφορμή τη δημοσίευση της πρόσκλησης:

«Κρίναμε ως πολύ σημαντικό το να βοηθήσουμε τις γυναίκες να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και δικτύωση. Επιπλέον, τους προσφέρουμε χώρο, mentoring, γραφεία, και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν έτσι ώστε να κάνουν τα επόμενα βήματα, ενώ πρόκειται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό».

Επιπλέον, η κα Κουνενάκη Εφραίμογλου πρόσθεσε ότι: «Παρότι η θέση των γυναικών στον εργασιακό στίβο και το επιχειρείν είναι σήμερα σημαντικά καλύτερη από το παρελθόν, χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά. Για αυτό παρά την πρόοδο, δεν εφησυχάζουμε».

Όπως τόνισε: «Το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο επιχειρείν απευθύνει την εν λόγω πρόσκληση σε γυναικείες startups να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία τους μέσω.»

Δικαιούχοι

* Νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

* Νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

Οφέλη

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι νεοφυείς γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:

* Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.

* Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

* Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν έως και­ την 28η­Απριλίου, 2023, ­θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served), από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Θ.Ε.Α. Οι προκριθείσες επιχειρηματικές ομάδες θα προσκαλούνται για συνέντευξη (interview), για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν την Φάση Α’.

Φάση Α’: ­Προ-επώαση (Preincubation)/ Προ-επιτάχυνση (Preacceleration)

Οι αξιολογούμενες θετικά γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) και προ-επιτάχυνσης (pre-accelation) αντίστοιχα, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα.

Στο διάστημα αυτό, οι γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας με στόχο να διαπιστωθεί η εφικτότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους. Βασικό ορόσημο της Α’ φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης Τεχνικής Σκοπιμότητας (Technical Feasibility Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.

­

Φάση Β’: ­Πρόγραμμα Επώασης (Incubation)/ Επιτάχυνσης (Acceleration)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης/προ-επιτάχυνσης, ακολουθεί το πρόγραμμα επώασης (incubation) ή το πρόγραμμα επιτάχυνσης (acceleration) των γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων και των νεοφυών καινοτόμων γυναικείων ΜμΕ, το οποίο περιλαμβάνει Πρόγραμμα Φιλοξενίας ή Πρόγραμμα Υποστήριξης στη Θερμοκοιτίδα, διάρκειας έως και έξι (6) μηνών. Για να ενταχθούν οι γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ στα Προγράμματα Φιλοξενίας ή Υποστήριξης της Θ.Ε.Α., θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης ή Προ-επιτάχυνσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης ή Προ-επιτάχυνσης επιτρέπει στις γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και στις νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ αντίστοιχα, να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της γυναικείας επιχειρηματικής ομάδας ή της νεοφυούς καινοτόμου γυναικείας ΜμΕ με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων, του προσωπικού της Θ.Ε.Α. και της Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε, καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά εργαλεία της επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Παράλληλα, οι γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ, εκτός των υπηρεσιών Φιλοξενίας και Υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α., καθώς και παράλληλες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, όπως η επαφή τους με το «Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων – BANG» του Ε.Β.Ε.Α. και με επενδυτικά Funds, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και άλλα.

­

Φάση Γ’: ­Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking)

H επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Επώασης ή Επιτάχυνσης σηματοδοτεί:

  • ­­­­­­­­­Την «αποφοίτηση» των νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων και των νεοφυών καινοτόμων γυναικείων ΜμΕ από το πρόγραμμα, καθώς και την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της Θ.Ε.Α.
  • ­­­­­­­­­Τη διαρκή υποστήριξη των νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων και των νεοφυών καινοτόμων γυναικείων ΜμΕ μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους στις επιμέρους Δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Προγράμματος Δικτύωσης δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

­

Αίτηση

Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr ­θα βρείτε την αίτηση υποβολής­ πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τις οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail info@theathensincube.gr και στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Θ.Ε.Α.: ­­211 1036904, 211 1036958 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής

Οι Αιτήσεις Υποβολής Πρότασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 28η­ Απριλίου, 2023.

πηγή

loading...

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το kontasas.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του kontasas.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock